Regulamin

Text1

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisów należących do Grupa Pracuj sp. z o.o.

Zmiany zawarte w Regulaminie, którego treść widnieje poniżej, w zakresie usługi Festiwal Pracy Jobicon wejdą w życie dnia 22 stycznia 2018 r.

Pobierz regulamin

DEFINICJE

Usługodawca – Grupa Pracuj sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Prosta 68, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000584545, posiadająca numer identyfikacji podatkowej (NIP) 527-274-96-31.

Serwisy lub Serwis – serwisy internetowe należące do Usługodawcy, w ramach których Usługodawca świadczy Usługi. Serwisy umieszczone są m.in. pod adresami www.grupapracuj.pl, www.pracuj.pl, zarobki.pracuj.pl, cv.pracuj.pl.

Użytkownik – pełnoletnia osoba fizyczna, która korzysta z Usług oferowanych przez Serwisy, które nie wymagają założenia Konta.

Usługi – wszelkie usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników i Usługobiorców w oparciu o niniejszy Regulamin. Wykaz i opis Usług umieszczony został w Załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu, stanowiącym jego integralną część. Usługobiorca może samodzielnie modyfikować zakres Usług za pomocą odpowiednich ustawień funkcjonalności Ustawienia Prywatności.

Usługobiorca – pełnoletnia osoba fizyczna, która posiada Konto i korzysta z Usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę.

Formularz rejestracyjny – formularz wypełniany przez Użytkownika, służący do założenia Konta.

Konto – zbiór zasobów i ustawień utworzonych dla Usługobiorcy w ramach Serwisów. Usługobiorca może wykorzystywać Konto do zarządzania Usługami.

Ustawienia Prywatności – funkcjonalność Konta, pozwalająca Usługobiorcom korzystającym z wybranych Usług na odpowiednie zarządzanie tymi Usługami, w tym samodzielne modyfikowanie ich zakresu.

Profil – funkcjonalność Konta, pozwalająca Usługobiorcy na gromadzenie wybranych informacji, w tym dotyczących przebiegu jego kariery zawodowej, historii edukacji oraz innych umiejętności.

Regulamin – niniejszy Regulamin.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy Regulamin określa:
a. prawa i obowiązki Usługodawcy oraz Użytkowników i Usługobiorców, związane ze świadczeniem Usług,
b. zasady wyłączania odpowiedzialności Usługodawcy z tytułu świadczenia Usług,
c. zasady ochrony danych osobowych Użytkowników i Usługobiorców.
2. Usługodawca w Serwisach nieodpłatnie udostępnia Użytkownikom i Usługobiorcom Regulamin przed zawarciem umowy o świadczenie Usług. Użytkownik i Usługobiorca nie są związani tymi postanowieniami Regulaminu, które nie zostały udostępnione w sposób opisany powyżej.
3. Usługodawca świadczy Usługi zgodnie z Regulaminem.
4. Użytkownik oraz Usługobiorca zobowiązani są do przestrzegania postanowień Regulaminu.

II. ZAWARCIE UMOWY
1. Umowa o świadczenie Usług zostaje zawarta z Użytkownikiem z chwilą skorzystania przez niego z dowolnych Usług oferowanych przez Serwisy, które nie wymagają założenia Konta.
2. Umowa o świadczenie Usług zostaje zawarta z Usługobiorcą z chwilą prawidłowego wypełnienia Formularza rejestracyjnego i zaakceptowania Regulaminu poprzez odznaczenie odpowiedniego przycisku wyboru.
3. Prawidłowe wypełnienie Formularza rejestracyjnego polega na podaniu (a) loginu (adresu poczty elektronicznej) i hasła lub (b) tylko loginu.
4. Usługobiorca wypełniając i wysyłając Formularz rejestracyjny oświadcza, że:
a. podane w nim dane są kompletne, zgodne ze stanem faktycznym oraz nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich,
b. jest pełnoletni oraz uprawniony do zawarcia umowy o świadczenie Usług.
5. Usługodawca, po otrzymaniu prawidłowo wypełnionego Formularza rejestracyjnego, tworzy Konto, o nazwie będącej podanym przez Usługobiorcę adresem poczty elektronicznej. Na wskazany przez Użytkownika adres e-mail wysyłany jest mail aktywacyjny. Do momentu, kiedy Użytkownik nie kliknie w link aktywacyjny nie będzie mógł się ponownie zalogować do Konta.
6. Usługobiorca akceptuje konieczność posiadania aktualnego, czynnego adresu poczty elektronicznej. Adres ten jest podawany bezpośrednio w Formularzu rejestracyjnym lub pośrednio uzyskiwany przez Usługodawcę w przypadku rejestracji Usługobiorcy za pośrednictwem innych serwisów (np. Facebook). Usługobiorca zobowiązany jest do bieżącego monitorowania podanego adresu poczty elektronicznej, a w przypadku jego zmiany, do niezwłocznego zaktualizowania tej informacji w swoim Koncie.
7. Adres poczty elektronicznej jest powiązany z Kontem, stanowi konieczną formę identyfikacji Usługobiorcy wobec Usługodawcy i będzie wykorzystywany do wszelkiej korespondencji związanej ze świadczeniem Usług.
8. Usługodawca może odmówić utworzenia Konta, zablokować lub usunąć istniejące Konto, jeżeli jego nazwa jest już używana w ramach Serwisów lub jeżeli Usługodawca poweźmie uzasadnioną, wiarygodną informację, że jest ona sprzeczna z prawem, dobrymi obyczajami, narusza dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy.
9. Usługobiorca uzyskuje dostęp do utworzonego Konta za pomocą swojego loginu (adresu poczty elektronicznej) oraz samodzielnie ustanowionego hasła.
10. Usługobiorca zobowiązany jest nie ujawniać jakiejkolwiek osobie trzeciej hasła dostępu do Konta i ponosi wyłączną odpowiedzialność za szkody wyrządzone na skutek jego ujawnienia.
11. Umowa zawierana jest na czas nieokreślony.
12. W rozsądnym czasie po zawarciu Umowy, jednak przed rozpoczęciem świadczenia Usług, Usługodawca przekazuje Usługobiorcy potwierdzenie zawarcia Umowy na trwałym nośniku.

III. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ USŁUGODAWCĘ
1. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Użytkownik i Usługodawca są następujące:
a. połączenie z siecią Internet,
b. przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów HTML. Przeglądarka powinna akceptować pliki „cookies”.
2. W przypadku Usług dostępnych za pomocą urządzeń mobilnych, warunkiem ich świadczenia jest posiadanie właściwego rodzaju urządzenia mobilnego oraz poprawne zainstalowanie aplikacji mobilnej w pamięci tego urządzenia.
3. Usługodawca nie jest dostawcą usługi Internetu. W celu korzystania z Usług Użytkownik i Usługobiorca powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, za pomocą którego możliwe jest korzystanie z Usług za pośrednictwem Serwisów.
4. Usługodawca zastrzega, że korzystanie z Usług może wiązać się ze standardowym ryzykiem związanym z wykorzystaniem sieci Internet i rekomenduje Użytkownikom i Usługobiorcom przedsięwzięcie odpowiednich kroków w celu ich zminimalizowania.
5. Usługodawca zobowiązuje się do rozpoczęcia świadczenia Usług wybranych przez Użytkownika niezwłocznie, a Usług wybranych przez Usługobiorcę nie później niż 24 godziny od momentu zawarcia umowy. Jeżeli zawarcie umowy z Usługobiorcą nastąpiło w dzień ustawowo wolny od pracy, wówczas rozpoczęcie świadczenia Usług nastąpi najpóźniej do końca pierwszego, następującego po nim dnia roboczego.

IV. PRAWA I OBOWIĄZKI USŁUGODAWCY, UŻYTKOWNIKÓW I USŁUGOBIORCÓW
1. Usługodawca zobowiązuje się do stałego i nieprzerwanego świadczenia Usług.
2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do:
a. przejściowego zaprzestania świadczenia Usług ze względu na czynności konserwacyjne lub związane z modyfikacją Serwisów,
b. wysyłania komunikatów technicznych, prawnych i transakcyjnych związanych z funkcjonowaniem Usług, w sposób wskazany w Załączniku nr 1 do Regulaminu, stanowiącym „Wykaz i opis Usług”,
c. odmowy świadczenia Usług jeśli Użytkownik lub Usługobiorca narusza Regulamin,
d. dowolnej modyfikacji świadczonych Usług, narzędzi oraz sposobu działania Serwisów, poprzez zmianę Regulaminu.
3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia Usług, usunięcia wszelkich danych Usługobiorców oraz podjęcia wszelkich innych dozwolonych prawem czynności związanych z Serwisami, z tytułu których Użytkownikowi i Usługobiorcy nie będą przysługiwać żadne roszczenia wobec Usługodawcy.
4. Usługobiorca ma prawo zarządzania Usługami za pośrednictwem Konta oraz Ustawień Prywatności, w tym edytowania podanych przez siebie danych w dowolnym momencie.
5. W przypadku skorzystania przez Usługobiorcę z Usług związanych z publicznym udostępnieniem w Serwisach swojego wizerunku wyraża on zgodę na takie udostępnienie. Usługobiorca udziela niewyłącznej licencji, nieograniczonej w przestrzeni na czas realizacji Usług, do utworów, których jest autorem a wykorzystywanych w ramach korzystania z Usług na następujących polach eksploatacji: wytwarzanie, zwielokrotnianie, publiczne odtworzenie i wyświetlanie, wprowadzenie do pamięci komputera i serwerów sieci komputerowych, umieszczanie w sieci Internet.
6. Użytkownik i/lub Usługobiorca korzystając z Usług zobowiązani są do powstrzymania się od:
a. podawania nieprawdziwych bądź nieaktualnych informacji oraz danych osobowych,
b. publikacji oraz przesyłania treści obraźliwych, sprzecznych z prawem lub naruszających chronione prawem dobra osobiste osób trzecich,
c. wykorzystywania Usług do publikacji reklam towarów i usług oraz wszelkich informacji o charakterze komercyjnym,
d. kopiowania, modyfikowania, rozpowszechniania, transmitowania lub wykorzystywania w inny sposób jakichkolwiek utworów i baz danych udostępnionych w Serwisach, za wyjątkiem korzystania z nich w ramach dozwolonego użytku,
e. podejmowania jakichkolwiek działań, które mogą utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Serwisów oraz od korzystania z Serwisów w sposób uciążliwy dla Usługodawcy oraz innych Użytkowników i Usługobiorców,
f. wykorzystywania Usług w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy.
7. Użytkownik i Usługobiorca zobowiązani są do niezwłocznego zawiadamiania Usługodawcy o znanych im przypadkach naruszania Regulaminu oraz o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności. Usługodawca po otrzymaniu takiego zawiadomienia podejmie przewidziane prawem działania, w tym niezwłocznie uniemożliwi dostęp do takich danych.
8. Niezależnie od postanowień pkt IV.7 Usługodawca zastrzega sobie prawo do zablokowania dostępu do zasobów Usługobiorców zawierających treści niezgodne z Regulaminem, w tym treści erotyczne, pornograficzne, zawierające nielegalne oprogramowanie lub informację na temat jego pozyskania, oraz inne treści sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami lub uzasadnionymi interesami Usługodawcy, w razie powzięcia wiarygodnych, uzasadnionych informacji na ten temat.

V. WARUNKI PŁATNOŚCI
1. Usługi świadczone są przez Usługodawcę nieodpłatnie.
2. Usługodawca ma obowiązek uzyskać wyraźną zgodę Użytkownika lub Usługobiorcy na każdą ewentualną płatność wykraczającą poza postanowienia pkt V.1 powyżej (tzw. dodatkowa płatność) najpóźniej w chwili wyrażenia przez Użytkownika lub Usługobiorcę woli związania się umową o świadczenie takiej Usługi.

VI. ODPOWIEDZIALNOŚĆ
1. Usługodawca oraz Użytkownik i Usługobiorca zobowiązani są do naprawienia szkody, jaką druga strona poniosła na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania przez nich obowiązków wynikających z Regulaminu, chyba że ich niewykonanie lub nienależyte wykonanie było następstwem okoliczności, za które strona nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności siły wyższej.
2. Usługodawca, który otrzymał urzędowe zawiadomienie lub wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze danych przekazanych przez Usługobiorcę i uniemożliwił dostęp do tych danych, nie ponosi względem nich odpowiedzialności za powstałą szkodę.
3. Usługodawca nie ponosi wobec Użytkownika i Usługobiorcy naruszających Regulamin odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe na skutek zaprzestania świadczenia im Usług, w tym na skutek usunięcia Konta.
4. Usługodawca nie ponosi ponadto odpowiedzialności za:
a. jakiekolwiek szkody wyrządzone osobom trzecim, powstałe w wyniku korzystania przez Użytkowników i Usługobiorców z Usług w sposób sprzeczny z Regulaminem lub przepisami prawa,
b. za treści udostępniane przez Użytkowników i Usługobiorców za pośrednictwem Usług, które to treści naruszają prawo lub chronione prawem dobra osób trzecich,
c. informacje oraz materiały pobrane, zamieszczone w Serwisach lub wysyłane za pośrednictwem sieci Internet przez Użytkowników i Usługobiorców,
d. utratę przez Usługobiorcę danych spowodowaną działaniem czynników zewnętrznych (np. awaria sprzętu) lub też innymi okolicznościami niezależnymi od Usługodawcy (działanie osób trzecich), w tym zawinionymi przez Usługobiorcę,
e. szkody wynikłe na skutek braku ciągłości dostarczania Usług, będące następstwem okoliczności, za które Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności (siła wyższa, działania i zaniechania osób trzecich itp.),
f. podania przez Usługobiorców nieprawdziwych, nieaktualnych lub niepełnych danych lub informacji,
g. nieprzestrzeganie przez Użytkowników i Usługobiorców postanowień Regulaminu.

VII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Każdy Użytkownik i Usługobiorca ma prawo do ochrony jego prywatności przez Usługodawcę. Polityka Prywatności jest dostępna w każdym Serwisie i stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.
2. Usługodawca przetwarza dane osobowe Użytkownika i Usługobiorcy niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania umowy o świadczenie Usług przez Usługodawcę oraz wyłącznie w celu prawidłowej realizacji Usług, określonych Regulaminem, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). Dane osobowe Użytkownika i Usługobiorcy przetwarzane są z zachowaniem zasad bezpieczeństwa wymaganych ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, 1662).
3.Usługodawca jest administratorem danych osobowych i dochowuje najwyższej staranności w ochronie danych osobowych przestrzegając technicznych i organizacyjnych środków ochrony danych osobowych, o których mowa w art. 36 – 39 a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, 1662). Dane osobowe Użytkownika i Usługobiorcy przetwarzane są w celu świadczenia Usług, o jakich mowa w Regulaminie oraz w prawnie usprawiedliwionym celu administratora danych. Podmiot danych ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne ale warunkuje możliwość świadczenia Usług.
4.W przypadku Usług polegających na udostępnieniu danych osobowych Usługobiorcy potencjalnym pracodawcom (np. usługa „Udostępnianie Profilu i CV pracodawcom”), administratorem danych osobowych Usługobiorcy staje się równocześnie pracodawca, który we własnym zakresie odpowiada za ich przetwarzanie zgodnie z prawem.
5.W przypadku udziału Usługobiorcy w Festiwalu Pracy Jobicon i spotkaniach rekrutacyjnych organizowanych przez pracodawców podczas Festiwalu Pracy Jobicon, administratorem danych osobowych Usługobiorcy staje się równocześnie określony pracodawca, który we własnym zakresie odpowiada za przetwarzanie danych osobowych Usługobiorcy zgodnie z prawem.
6.Dane osobowe Usługobiorców mogą być wykorzystywane przez Usługodawcę do celów przesyłania drogą elektroniczną informacji handlowych pochodzących od Usługodawcy lub osób trzecich, wyłącznie po wyrażeniu przez Usługobiorcę odrębnej, wyraźnej zgody na takie wykorzystanie.
7.Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek działania pracodawców mające związek z treścią lub zakresem danych osobowych oraz za szkody powstałe w ich następstwie dla podmiotu danych.

VIII. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
1. Użytkownicy i Usługobiorcy mają prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących realizacji Usług.
2. Reklamacje rozpatruje Usługodawca.
3. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane:
a. oznaczenie Użytkownika lub Usługobiorcy (imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej),
b. adres Serwisu, którego reklamacja dotyczy,
c. przedmiot reklamacji,
d. okoliczności uzasadniające reklamację.
4. Reklamacje nie zawierające powyższych danych nie będą rozpatrywane.
5. Reklamację (z dopiskiem „Reklamacja”), należy składać: (a) na adres: Grupa Pracuj sp. z o.o., ul Prosta 68, 00-838 Warszawa), (b) za pośrednictwem dostępnego w Serwisie formularza lub
(c) na adres poczty elektronicznej: reklamacja@grupapracuj.pl.
6. Usługodawca dołoży starań, aby reklamacje były rozpatrzone w terminie najpóźniej 14 dni od ich otrzymania od Użytkownika lub Usługobiorcy. O swojej decyzji zapadłej w wyniku rozpatrzenia reklamacji Usługodawca zawiadomi Użytkownika lub Usługobiorcę za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres podany w reklamacji.
7. Reklamacja rozpatrzona zgodnie z postanowieniami Regulaminu nie podlega dalszemu ani ponownemu rozpatrzeniu.

IX. KONTAKT Z USŁUGODAWCĄ
1. Użytkownicy i Usługobiorcy mogą kontaktować się z Usługodawcą we wszelkich sprawach innych niż reklamacje na adres: Grupa Pracuj sp. z o.o., ul Prosta 68, 00-838 Warszawa, biuro@pracuj.pl, tel.(22) 373 73 00, fax: (22) 373 73 01.
2. Opłata dla Użytkownika i Usługobiorcy za połączenie z numerami o jakich mowa w ust. 1 powyżej nie jest wyższa niż opłata za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta Użytkownik lub Usługobiorca.

X. ROZWIĄZANIE UMOWY LUB ODSTĄPIENIE OD UMOWY
1. Umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną może być rozwiązana przez którąkolwiek ze stron.
2. W dowolnym momencie Usługobiorca ma prawo rozwiązać umowę o świadczenie Usług poprzez samodzielne usunięcie swojego Konta, a Użytkownik poprzez zaprzestanie korzystania z Usług.
3. Usługobiorca może w terminie 14 dni od zawarcia umowy o świadczenie Usług odstąpić od umowy bez podawania przyczyny i bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów z tego tytułu. Oświadczenie o odstąpieniu powinno zostać złożone pisemnie na adres: Grupa Pracuj sp. z o.o., ul. Prosta 68, 00-838 Warszawa, bądź mailowo na adres: biuro@pracuj.pl. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy można również złożyć przy wykorzystaniu formularza.
4. Usługodawca ma prawo rozwiązać umowę o świadczenie Usług w trybie natychmiastowym,
wtym usunąć Konto Usługobiorcy w następujących przypadkach:
a. naruszenia przez Użytkownika lub Usługobiorcę istotnych postanowień Regulaminu,
b. powzięcia przez Usługodawcę uzasadnionych, wiarygodnych informacji, że nazwa Konta jest nieprawdziwa, sprzeczna z prawem, dobrymi obyczajami, narusza dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy,
c. umieszczania w Serwisie lub Koncie przez Użytkownika lub Usługobiorcę treści nieprawdziwych, niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa, naruszających chronione prawem dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy,
d. wykorzystywania przez Użytkownika lub Usługobiorcę Usługi niezgodnie ze jej przeznaczeniem,
e. usunięcia przez Usługobiorcę adresu poczty elektronicznej, które było użyte do założenia Konta,
f. otrzymywania przez Usługodawcę powtarzających się komunikatów o przepełnieniu skrzynki poczty elektronicznej Usługobiorcy, uniemożliwiającym dalsze świadczenie Usług,
g. braku aktywności lub aktualizacji Konta przez Usługobiorcę w okresie ostatnich 6 miesięcy.
5. O rozwiązaniu umowy o świadczenie Usług Usługodawca poinformuje Użytkownika lub Usługobiorcę (jeśli istnieje taka techniczna możliwość) najpóźniej w terminie 24 godzin od rozwiązania.
6. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia Usług na rzecz Użytkownika lub Usługobiorcy, w tym usunięcia jego Konta, jeżeli zostało ono założone po raz kolejny po usunięciu Konta wynikającym z naruszenia Regulaminu.

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Niniejszy Regulamin obowiązuje bezterminowo. Usługodawca może – z ważnych przyczyn określonych w ust. 3 poniżej, innych niż wskazane w pkt X ust. 4 Regulaminu - zakończyć świadczenie Usług drogą elektroniczną (w tym usługi Konta), poprzez Serwis, przesyłając o tym informację i stosując odpowiednio tryb określony w ustępie 2 niniejszego paragrafu.
2. Informacja o zmianie Regulaminu zostanie przekazana za pośrednictwem korespondencji e- mail lub poprzez przekazanie jasnej i wyraźnej informacji na stronach Serwisu, w obu przypadkach, z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem. Zmiany wchodzą w życie w dacie wskazanej w informacji, o której mowa w niniejszym ustępie.
3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu z niżej wskazanych, ważnych przyczyn:
a. jeżeli zmiana Regulaminu jest konieczna ze względu na zmianę przepisów powszechnie obowiązującego prawa – odpowiednio w tym koniecznym zakresie;
b. realizacji obowiązku wynikającego z prawomocnego orzeczenia sądu lub decyzji organów administracji;
c. zmian wynikających ze względów bezpieczeństwa, w tym mających na celu uniemożliwienie korzystania z Serwisu, w sposób sprzeczny z przepisami prawa lub z niniejszym Regulaminem;
d. wprowadzenia istotnych zmian w funkcjonowaniu Serwisu oraz którejkolwiek z Usług, w tym związanych z postępem technicznym lub technologicznym, obejmujących zmiany w systemach Usługodawcy.
4. Usługobiorcy lub Użytkownikowi, który nie akceptuje wprowadzonych w Regulaminie zmian, przysługuje uprawnienie do rozwiązania umowy o świadczenie Usług drogą elektroniczną zgodnie z pkt X ust. 2 Regulaminu.
5. Regulamin oraz umowy o świadczenie Usług podlegają prawu polskiemu.
6. Wszelkie spory powstałe na gruncie Regulaminu będzie rozstrzygał polski sąd powszechny.
7. Niezależnie od postanowień Regulaminu istnieje możliwości skorzystania przez Użytkownika lub Usługobiorcę z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Właściwe procedury w tym zakresie dostępne są m.in. w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz na stronie www.uokik.gov.pl.
8. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o ochronie danych osobowych, Kodeksu cywilnego i inne bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.
9. Załączniki stanowią integralną część Regulaminu.

Załącznik nr 1
WYKAZ I OPIS USŁUG

I. Usługi dostępne dla Usługobiorców

1. Konto Pracuj.pl
Konto, za pomocą którego Usługobiorca przechowuje swoje dane związane z historią edukacji i przebiegiem kariery zawodowej oraz korzysta ze wszystkich, aktualnie dostępnych funkcjonalności Konta.
Konto może być również wykorzystywane przez Usługobiorcę podczas aplikowania na oferty pracy (usługa „Aplikuj Online”), w tym w celu stworzenia dokumentu CV i/lub szybkiego aplikowania za pomocą Profilu na wybraną ofertę pracy (funkcjonalność „Aplikowanie Profilem”) oraz do korzystania z innych, aktualnie dostępnych Usług.
Korzystanie z niektórych Usług i funkcjonalności Konta może być uzależnione od:
• wypełnienia określonych pól w Koncie – w takim przypadku Usługodawca zobowiązuje się wyraźnie oznaczyć wymagane pola,
• zamieszczenia stosownych plików w określonym przez Usługodawcę formacie i nie większych niż określony przez Usługodawcę limit wielkości zamieszczanych plików,
• treści i formy danych, która musi być adekwatna do określonej przez Usługodawcę specyfiki i przeznaczenia danych (np. zdjęcie profilowe musi przedstawiać wizerunek Usługobiorcy w sposób umożliwiający jego rozpoznanie).

Funkcjonalności Konta Pracuj.pl:

a) Rekomendowane oferty
Usługodawca informuje Usługobiorcę - za pomocą specjalnego, indywidualnego raportu - o ofertach pracy, publikowanych w Wyszukiwarce ofert w Serwisach. Raport tworzony jest dla indywidualnego Usługobiorcy na podstawie analizy ofert, które Usługobiorca oglądał i na które wysyłał aplikacje oraz informacji przetwarzanych w związku z innymi Usługami świadczonymi przez Usługodawcę. Rekomendowane oferty są prezentowane Usługobiorcy za pośrednictwem jego Konta oraz wysyłane na adres poczty elektronicznej Usługobiorcy.

b) Informowanie o statusie aplikacji
Usługodawca informuje Usługobiorcę, o statusie złożonej aplikacji na podstawie aktywności pracodawcy, w zakresie potwierdzenia dostarczenia aplikacji Usługobiorcy do pracodawcy, potwierdzenia jej otwarcia przez pracodawcę, podsumowania statusów złożonych aplikacji oraz danych statystycznych mówiących o szansach Usługobiorcy wśród innych kandydatów, o ile pracodawca umożliwi Usługodawcy podanie takich informacji. Usługodawca może przekazać Usługobiorcy informacje, o których mowa powyżej, w czasie przez siebie wybranym, w szczególności za pomocą: specjalnych dedykowanych wiadomości email przesyłanych na udostępniony przez Usługobiorcę adres poczty elektronicznej, poprzez kontakt telefoniczny na udostępniony przez Usługobiorcę numer telefonu (w tym poprzez wysłanie wiadomości SMS), w Serwisie, za pośrednictwem Konta, w formie powiadomień w aplikacji mobilnej lub za pomocą powiadomień wyświetlanych w przeglądarce (zgodnie z ustawieniami przeglądarki).

c) Ulubione oferty
Usługobiorca ma możliwość oznaczenia wybranych przez siebie ofert jako Ulubionych, w celu ich wyróżnienia na wynikach wyszukiwania i na podglądzie oferty, jak również w celu ułatwienia dostępu do nich.
Usługobiorca ma możliwość zarządzania swoimi ulubionymi ofertami za pośrednictwem swojego Konta, w szczególności może je usuwać i przechowywać przy nich notatki. Usługodawca zachowuje prawo do usunięcia oferty z Ulubionych wraz z terminem zakończenia emisji oferty w Serwisach.

d) Ulubieni pracodawcy
Usługobiorca ma możliwość oznaczenia wybranych przez siebie pracodawców jako Ulubionych w celu wyróżnienia publikowanych przez nich ofert na podglądzie oferty, jak również w celu ułatwienia dostępu do tych ofert.
Usługobiorca ma możliwość zarządzania swoimi oznaczeniami za pośrednictwem swojego Konta.

e) Historia aplikowania na oferty pracy
Usługobiorca ma możliwość przechowywania historii aplikowania na oferty pracy.
W przypadku ofert, na które aplikacje są wysyłane za pomocą usługi „Aplikuj Online”, fakt zaaplikowania na ofertę jest automatycznie zapisywany w Koncie wraz z informacjami o dacie aplikowania.
W przypadku ofert o innym niż „Aplikuj Online” sposobie aplikowania, Usługobiorca ma możliwość ręcznego oznaczenia ofert, na które wysłał aplikację. Oferty te będą również widoczne w historii aplikowania.

f) Udostępnianie Profilu i CV pracodawcom
Usługobiorca może – po określeniu warunków wskazanych w ustępie poniżej - udostępnić swój
Profil potencjalnym pracodawcom (zarejestrowanym w Serwisie) dla celów rekrutacyjnych, co oznacza udostępnienie danych osobowych Usługobiorcy zawartych w Profilu przez Usługodawcę potencjalnym pracodawcom („Udostępnianie Profilu i CV pracodawcom”).
Warunkiem skorzystania z usługi „Udostępnianie Profilu i CV pracodawcom” przez Usługobiorcę jest podanie co najmniej następujących informacji w Profilu: minimum jednego wpisu w sekcji „Doświadczenie zawodowe”.
Usługa „Udostępnianie Profilu i CV pracodawcom” może zostać w każdym czasie wyłączona przez Usługobiorcę, względem danych osobowych, które jeszcze nie zostały udostępnione pracodawcy.
W ramach usługi „Udostępnianie Profilu i CV pracodawcom”, dane osobowe Usługobiorcy udostępniane będą potencjalnie wszystkim pracodawcom zarejestrowanym w Serwisie (pełna widoczność Profilu) z wyłączeniem wskazanych przez Usługobiorcę pracodawców, dla których jego Profil nie będzie polecany (ograniczona widoczność Profilu).
Aby włączyć ograniczoną widoczność Profilu dla wskazanych pracodawców, Usługobiorca powinien precyzyjnie określić nazwę pracodawcy, któremu nie chce udostępniać swojego Profilu. Usługodawca zobowiązuje się do niezwłocznego włączenia ograniczonej widoczności Profilu dla wykluczonych przez Usługobiorcę pracodawców, nie później jednak niż w ciągu kolejnych 24 godzin od momentu, w którym Usługobiorca – poprzez dedykowany panel w Profilu - uzupełni dane tych pracodawców i poprzez funkcję dodaj (oznaczoną ikoną plusa) wyrazi chęć włączenia ograniczonej widoczności Profilu. Włączenie ograniczonej widoczności profilu dla wybranych pracodawców w terminie wskazanym w zdaniu poprzednim nastąpi względem pracodawców, którym nie udostępniono jeszcze danych osobowych.
W ramach usługi Usługodawca informuje Usługobiorcę, za pomocą specjalnych dedykowanych wiadomości email przesyłanych na udostępniony przez Usługobiorcę adres poczty elektronicznej, poprzez kontakt telefoniczny na udostępniony przez Usługobiorcę numer telefonu (w tym poprzez wysyłanie wiadomości SMS), w Serwisie, za pośrednictwem Konta, w formie powiadomień w aplikacji mobilnej lub za pomocą powiadomień wyświetlanych w przeglądarce (zgodnie z ustawieniami przeglądarki), o aktywności rekruterów, w szczególności o poleceniu i/lub obejrzeniu Profilu Usługobiorcy przez pracodawcę oraz o odsłonięciu przez pracodawcę danych kontaktowych Usługobiorcy zawartych w Profilu. Usługobiorca może zrezygnować z otrzymywania powiadomień, nie rezygnując jednocześnie z korzystania z usługi.
W ramach usługi Usługodawca może kontaktować się telefonicznie z Usługobiorcą, na udostępniony przez Usługobiorcę w Profilu numer telefonu, w celu udzielenia wsparcia oraz konsultacji w zakresie poprawnego uzupełnienia Profilu, uzupełnienia brakujących danych w Profilu. Po dokonaniu przez Usługodawcę uzupełnienia lub zmiany danych w Profilu, Usługobiorca powinien niezwłocznie samodzielnie zweryfikować ich poprawność poprzez Konto. Usługobiorca może wskazać, iż nie chce aby Usługodawca kontaktował się telefonicznie we wskazanym powyżej celu, składając takie oświadczenie na adres e-mail: pomoc@pracuj.pl lub poprzez Konto.
W przypadku zainteresowania danego pracodawcy Usługobiorcą i chęci zaproszenia go do udziału w rekrutacji na dane stanowisko, Usługodawca informuje o tym Usługobiorcę za pomocą wiadomości email przesłanej na udostępniony przez Usługobiorcę adres poczty elektronicznej. Usługobiorca, za pomocą przycisków zamieszczonych w przesłanej wiadomości email może potwierdzić chęć udziału w rekrutacji na daną ofertę pracy lub ją odrzucić. Informacja ta zostanie odnotowana w systemie pracodawcy, który zamieścił daną ofertę pracy.

2. Aplikuj Online
Usługobiorcy mogą przesyłać pracodawcom i innym podmiotom odpowiedzi na oferty pracy wraz z dokumentami rekrutacyjnymi (w tym CV) za pomocą formularza i aplikacji internetowej, dostępnych w Serwisach.
W wybranych przypadkach:
a) przesłanie odpowiedzi na ofertę pracy wymaga posiadania lub założenia przez Usługobiorcę konta w zewnętrznym systemie rekrutacyjnym pracodawcy lub innego podmiotu;
b) przesłanie odpowiedzi na ofertę pracy może nastąpić bezpośrednio na adres poczty elektronicznej pracodawcy;
c) Usługobiorca może – w formie odrębnej zgody – zlecić Usługodawcy udostępnienie pracodawcy odpowiednich danych osobowych Usługobiorcy zgromadzonych w Koncie.

3. Powiadomienia JobAlert
Usługobiorca może zlecić Usługodawcy powiadamianie go o pojawieniu się w Serwisach nowych ofert pracy. Prezentując oferty pracy Usługodawca uwzględniać będzie w szczególności słowa klucze podawane przez Usługobiorcę oraz informacje o aktywności Usługobiorcy w Serwisie. Usługobiorca otrzymuje te informacje za pomocą: specjalnych dedykowanych wiadomości email przesyłanych na udostępniony przez Usługobiorcę adres poczty elektronicznej, w Serwisie, za pośrednictwem Konta, w formie powiadomień w aplikacji mobilnej lub za pomocą powiadomień wyświetlanych w przeglądarce (zgodnie z ustawieniami przeglądarki).
Kryteria wyboru ofert pracy wysyłanych w Powiadomieniu JobAlert są samodzielnie wybierane przez Usługobiorcę i są one tożsame z kryteriami oferowanymi w Wyszukiwarce ofert w Serwisach. Usługobiorca ma również prawo określić żądaną częstotliwość powiadomień z listy opcji oferowanych przez Usługodawcę.

4. Zapisywanie wyszukiwania ofert pracy
Usługobiorca ma możliwość zapisania kryteriów wyszukiwania ofert pracy. Zapisane kryteria wyszukiwania są oferowane Usługobiorcy w wyszukiwarce ofert pracy oraz za pośrednictwem jego Konta, umożliwiając łatwy dostęp do najczęściej używanych kryteriów wyszukiwania.

5. Wzory CV i listów motywacyjnych, dokumenty i poradniki
Usługobiorca ma możliwość pobrania dokumentów udostępnionych przez Usługodawcę, a w szczególności poglądowych wzorów CV i listów motywacyjnych.
Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany zakresu i formy udostępnionych dokumentów w dowolnie wybranym terminie.
Usługodawca nie bierze odpowiedzialności za wynik procesu rekrutacyjnego, w którym Usługobiorca posłużył się wzorami dokumentów oferowanych przez Usługodawcę.

6. Raporty o zarobkach
Usługobiorca ma możliwość sprawdzenia przeciętnych zarobków na wybranym przez siebie stanowisku pracy i wygenerowania raportu płacowego w tym zakresie. Raport umożliwia poznanie przeciętnej wysokości wynagrodzeń w zależności od wybranych kryteriów takich jak: obszar specjalizacji, poziom stanowiska, poziom doświadczenia, lokalizacja, wielkość firmy, itp. Usługodawca może prezentować Usługobiorcy Raport po uprzednim wypełnieniu przez Usługobiorcę odpowiedniej ankiety znajdującej się na stronach Serwisu, na podstawie uzupełnionych przez Usługobiorcę danych z Profilu lub na podstawie danych z załączonego przez Usługobiorcę CV. Usługodawca może wykorzystywać dane o zarobkach w celu dopasowania ofert pracy wybranych dla Usługobiorcy. Dane te będą automatycznie przetwarzane przez Usługodawcę w celach statystycznych i analitycznych. Usługobiorca może aktualizować swoje dane o zarobkach zapamiętane w Koncie.
W ramach usługi Usługodawca informuje Usługobiorcę – w Serwisie, w szczególności za pośrednictwem jego Konta, za pomocą wiadomości email przesyłanych na udostępniony przez Usługobiorcę adres poczty elektronicznej, w formie powiadomień w aplikacji mobilnej lub za pomocą powiadomień wyświetlanych w przeglądarce (zgodnie z ustawieniami przeglądarki), o zbliżającym się końcu ważności ankiety wypełnionej przez Usługobiorcę w celu uzyskania danych o zarobkach, o aktualizacji raportu płacowego w związku z aktualizacją bazy danych Usługodawcy, jak również o zmianach funkcjonalności usługi. Usługobiorca może zrezygnować z otrzymywania powiadomień, nie rezygnując jednocześnie z korzystania z usługi.

7. Kreator CV
Usługobiorca ma możliwość przygotowania profesjonalnego CV, wybierając udostępnione przez Usługodawcę w Serwisie szablony. Warunkiem skorzystania z usługi jest wypełnienie przez Usługobiorcę odpowiednich formularzy znajdujących się na stronach Serwisu. Gotowy dokument CV Usługobiorca może pobrać z Serwisu w formacie PDF lub formacie *doc.
W ramach usługi Usługobiorca który wybrał taką możliwość, może otrzymać wygenerowany w Serwisie dokument CV na udostępniony adres poczty elektronicznej.

8. Aplikowanie Profilem
Skorzystanie z funkcjonalności „Aplikowanie Profilem” możliwe jest wyłącznie po uzupełnieniu przez Usługobiorcę w Profilu danych osobowych.
„Aplikowanie Profilem” polega na wygenerowaniu – w oparciu o podane przez Usługobiorcę informacje - CV w formacie PDF i przesłanie go w ramach wybranej przez Usługobiorcę rekrutacji. „Aplikowanie Profilem” stanowi alternatywę dla aplikowania przy wykorzystaniu CV przygotowanego samodzielnie przez Usługobiorcę. Usługobiorca przed wysłaniem wygenerowanego CV uzyskuje podgląd jego treści.

9. Wypełnianie Profilu dokumentem CV
Usługodawca udostępnia funkcjonalność „Wypełnianie Profilu dokumentem CV”, która polega na automatycznym stworzeniu lub uzupełnieniu Profilu w oparciu o dane ze znajdującego się w Serwisie CV Usługobiorcy. Funkcjonalność może uruchomić sam Usługobiorca lub Usługodawca, zgodnie z poniższymi postanowieniami. W efekcie uruchomienia funkcjonalności „Wypełnianie Profilu dokumentem CV”, dane z CV Usługobiorcy zostaną automatycznie przeniesione do jego Profilu i będą w nim prezentowane.
Usługobiorca ma możliwość uruchomienia funkcjonalności „Wypełnianie Profilu dokumentem CV”: przy tworzeniu Konta (niezależnie od stopnia uzupełnienia Profilu), w ramach korzystania z usług „Aplikowanie Profilem” i „Aplikuj online”, a także z wykorzystaniem odpowiedniej funkcji udostępnianej przez Usługodawcę w wybranych przez niego miejscach Serwisu.
Wcelu uruchomienia funkcjonalności „Wypełnianie Profilu dokumentem CV” w trakcie zakładania Konta, Usługobiorca powinien wybrać odpowiednią opcję, załączyć plik w formacie i maksymalnym rozmiarze wskazanym w informacji wyświetlonej w Serwisie, a następnie zweryfikować poprawność danych dodanych do Profilu z załączonego CV. W razie niezgodności lub niekompletności danych, Usługobiorca może je uzupełnić. Po akceptacji treści Profilu przez Usługobiorcę, Profil zostanie stworzony w Serwisie.
Aby, z wykorzystaniem funkcjonalności „Wypełnianie Profilu dokumentem CV”, uzupełnić swój Profil o dane zawarte w CV: przy okazji korzystania z usługi „Aplikowanie Profilem” lub „Aplikuj Online”, lub za pomocą odpowiedniej funkcji udostępnianej przez Usługodawcę w wybranych przez niego miejscach Serwisu, Usługobiorca powinien wybrać odpowiednią opcję, załączyć plik w formacie i maksymalnym rozmiarze wskazanym w informacji wyświetlonej przez Serwis lub wskazać do przetworzenia dodane już do Serwisu CV, a następnie zweryfikować poprawność danych dodanych do Profilu z wybranego CV. W razie niezgodności lub niekompletności danych, Usługobiorca może je uzupełnić. Po akceptacji treści Profilu przez Usługobiorcę, Profil zostanie zaktualizowany.
Niezależnie od powyższego sposobu uruchamiania funkcjonalności „Wypełnianie Profilu dokumentem CV”, Usługodawca może prezentować Usługobiorcy, przy okazji korzystania przez niego z Serwisu, wygląd Profilu lub jego części po przetworzeniu CV. W tym celu Usługodawca będzie wykorzystywał CV dodane przez Usługobiorcę do Serwisu. Zaprezentowany wygląd Profilu po przetworzeniu CV jest propozycją uzupełnienia lub stworzenia przez Usługobiorcę Profilu w oparciu o dane z CV. Jeżeli Usługobiorca chce skorzystać z tej możliwości, wówczas powinien sprawdzić poprawność danych dodanych do Profilu z CV znajdującego się w Serwisie. W razie niezgodności lub niekompletności danych, Usługobiorca może je uzupełnić. Po akceptacji treści Profilu przez Usługobiorcę, Profil zostanie zaktualizowany.
Niezależnie od powyższych sposobów uruchomienia funkcjonalności „Wypełnianie Profilu dokumentem CV”, Usługodawca ma prawo dokonać samodzielnego wypełnienia Profilu dokumentem CV Usługobiorcy i stworzenia lub uzupełnienia jego Profilu o dane pochodzące z CV.

10. Festiwal Pracy Jobicon
Festiwal Pracy Jobicon to wydarzenie organizowane przez Usługodawcę w dniu 6 marca 2018 r. w Krakowie, skierowane do pracodawców oraz Usługobiorców (studentów i absolwentów w wieku 19-30 lat). Podczas Festiwalu Pracy Jobicon pracodawcy mają możliwość spotkania się z kandydatami i rekrutowania ich do pracy, a także mają możliwość budowania i umacniania pozytywnego wizerunek swojej marki.

Usługobiorca ma możliwość pobrania imiennego biletu i udziału w Festiwalu Pracy Jobicon. W ramach wstępu na Festiwal Pracy Jobicon Usługobiorca otrzymuje m.in:
a. możliwość spotkania się z pracodawcami i poznania ich aktualnych ofert pracy;
b. możliwość wzięcia udziału w wykładach (m.in. spotkania z gośćmi ze świata biznesu, nauki i mediów, którzy podzielą się swoimi zawodowymi historiami), warsztatach i szkoleniach organizowanych przez Usługodawcę.

Usługobiorca może przebywać na terenie Festiwalu Pracy Jobicon tylko w dniu wydarzenia i w czasie jego trwania.
Na terenie i podczas Festiwalu Pracy Jobion Usługobiorcę obowiązuje całkowity zakaz:
a. wnoszenia i używania broni, amunicji i materiałów pirotechnicznych, oraz substancji chemicznych, stanowiących zagrożenie pożarowe, zagrożenie uszkodzenia mienia oraz stwarzających niebezpieczeństwo dla życia i zdrowia osób przebywających na terenie Festiwalu Pracy Jobicon;
b. wnoszenia i spożywania alkoholu oraz środków odurzających i substancji psychotropowych;
c. palenia tytoniu i używania otwartego ognia;
d. zakłócania porządku publicznego (np. głośne zachowania);
e. niszczenia infrastruktury festiwalu (np. obklejania reklamami ścian, podłogi);
f. zanieczyszczanie hal i terenów otwartych odpadami wygenerowanymi przez siebie (opakowania po napojach i jedzeniu, niedopałki, gumy do żucia itp.);
g. opierania się o elementy zabudowy stoik, konstrukcje reklamowe i inne elementy aranżacji przestrzeni Festiwalu Pracy Jobicon;
h. prowadzenia jakichkolwiek działań komercyjnych, akwizycyjnych, a także agitacyjnych oraz zbiórek pieniężnych, jak również działań niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa.

Usługodawca zastrzega sobie prawo do usunięcia z Festiwalu Pracy Jobicon Usługobiorców, którzy swoim zachowaniem naruszają powyższe postanowienia, w tym przepisy porządkowe obowiązujące w miejscu, w którym organizowany jest Festiwal Pracy Jobicon, jak również Usługobiorców, którzy swoim zachowaniem utrudniają lub uniemożliwiają prawidłowy przebieg Festiwalu Pracy Jobicon.
Usługodawca zastrzega sobie prawo do weryfikacji w dowolnym momencie dokumentów Usługobiorcy, uprawniających do przebywania na terenie Festiwalu Pracy Jobicon, a w przypadku potwierdzenia posługiwania się dokumentami innego Usługobiorcy, bądź ich podrobienia, do usunięcia Usługobiorcy, u którego stwierdzono powyższe naruszenia, z miejsca w którym odbywa się Festiwal Pracy Jobicon na jego koszt.
Usługobiorca zobowiązany jest do zabezpieczenia własnego mienia wnoszonego na teren Festiwalu Pracy Jobicon przed ewentualnymi szkodami lub utratą, na własny koszt i ryzyko.
Usługobiorca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody, wynikające z niestosowania się do powyższych postanowień dotyczących wydarzenia.

II. Usługi dostępne dla Użytkowników i Usługobiorców

1. Aplikacja mobilna „Pracuj.pl oferty pracy”
Aplikacja mobilna Usługodawcy umożliwiająca korzystanie Usługobiorcy za pomocą wybranych urządzeń mobilnych z wybranych funkcjonalności i Usług, w szczególności takich jak: logowanie do Konta, Ulubione oferty, Ulubieni pracodawcy, Aplikuj Online, Rekomendowane oferty,
Powiadomienia JobAlert, udostępnianie Profilu i CV pracodawcom, dostęp do statystyk pokazujących: ile razy Profil został polecony pracodawcy, ile razy Profil został obejrzany przez pracodawcę, modyfikowanie danych w ramach skróconego Profilu (w tym imię i nazwisko, numer telefonu, doświadczenie zawodowe, wykształcenie), otrzymywanie notyfikacji z aplikacji. Aplikacja mobilna „Pracuj.pl oferty pracy” umożliwia ponadto Usługobiorcom Aplikowanie Profilem.
Aplikacja mobilna „Pracuj.pl oferty pracy” umożliwia korzystanie z funkcjonalności Wyszukiwarka ofert w Serwisach, zarówno Użytkownikom jak i Usługobiorcom.

2. Aplikacja mobilna „Hunt Me Pracuj.pl”
Aplikacja mobilna Usługodawcy, umożliwiająca Użytkownikowi i Usługobiorcy korzystanie za pomocą wybranych urządzeń mobilnych z wybranych Usług, w szczególności takich jak: Wyszukiwarka ofert w Serwisach, logowanie do Konta, a także polubienie oferty i odłożenie oferty pracy oraz kontakt z pracodawcą.

3. Wyszukiwarka ofert w Serwisach
Użytkownik i Usługobiorca mogą w Serwisach według udostępnionych kryteriów wyszukiwać oraz przeglądać opublikowane tam oferty pracy.

4. Kalkulator wynagrodzeń
Użytkownik i Usługobiorca mogą w Serwisach dokonywać poglądowych obliczeń kwot wynagrodzenia netto i brutto. Usługodawca nie gwarantuje poprawności wyników oraz nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcą a pracownikiem. Usługa może być dostępna również w formie mobilnej (Aplikacja mobilna „Kalkulator wynagrodzeń”).

5. Inne usługi
Usługi niewymienione w Regulaminie świadczone są przez Usługodawcę na zasadach określonych we właściwych regulaminach.

Załącznik nr 2
POLITYKA PRYWATNOŚCI

Grupa Pracuj sp. z o.o. (zwana dalej „Spółką”) dokłada wszelkich starań, aby chronić prywatność Użytkowników i Usługobiorców jej Serwisów.
Poniższy dokument opisuje politykę prywatności Spółki. Odwiedzając Serwisy Spółki akceptujesz zasady opisane w tym dokumencie.

Jakie informacje zbieramy?
Przetwarzane przez Spółkę informacje o Użytkownikach i Usługobiorcach Serwisów Spółki służą jak najlepszemu zaspokojeniu ich potrzeb. Przetwarzamy następujące rodzaje informacji:

• Informacje podane przez Użytkownika i Usługobiorcę: informacje, które Użytkownik lub Usługobiorca przekazuje Spółce, mogą zawierać dane osobowe. Spółka określa dane, których podanie jest niezbędne w celu świadczenia konkretnej Usługi.

• Uwagi przekazane Spółce za pośrednictwem formularza: Użytkownik i Usługobiorca mają możliwość przekazania Spółce swoich opinii na temat funkcjonowania jej Serwisów. Informacje te są wykorzystywane w celu usprawnienia działania tych Serwisów, a podane przez Użytkownika lub Usługobiorcę dane osobowe wykorzystywane są wyłącznie do komunikacji w zgłoszonej sprawie.

• Informacje zbierane automatycznie: Spółka zbiera i przechowuje dane dotyczące sposobu korzystania przez Użytkownika i Usługobiorcę z jej Serwisów. Zbierane dane są wykorzystywane do rozszerzenia funkcjonalności oferowanych przez Spółkę.
Zbierane dane to:
− adres IP używany przez Użytkownika lub Usługobiorcę, lokalizacja, typ i wersja przeglądarki, system operacyjny, rozdzielczość ekranu, zainstalowane rozszerzenia – w celach statystycznych oraz do sprawniejszego rozwiązywania zgłaszanych problemów;
− odwiedzane przez Użytkownika lub Usługobiorcę strony, ilość spędzanego na każdej z nich czasu – w celach statystycznych;
− frazy wpisywane w wyszukiwarkę ofert pracy i ofert edukacyjnych oraz kryteria wybierane z filtrów wyszukiwania – w celu ułatwienia Użytkownikowi i Usługobiorcy przeprowadzania kolejnych wyszukiwań;
− oglądane przez Użytkownika lub Usługobiorcę oferty pracy i oferty edukacyjne, oraz oferty pracy, na które Użytkownik lub Usługobiorca wysłał aplikacje – w celu rekomendowania im ofert najlepiej spełniających ich oczekiwania.

• Informacje zbierane automatycznie przez inne systemy: Spółka umożliwia zbieranie danych o aktywnościach Użytkownika i Usługobiorcy na stronach jej Serwisów obcym systemom w celach statystycznych (np. Google Analytics, Gemius Traffic), reklamowych (np. Google AdSense, AdOcean), oferowania dodatkowych funkcjonalności (np. przycisk „Lubię to” serwisu Facebook.com) lub rozwoju funkcjonalności, takich jak np. „Wypełnianie profilu dokumentem CV”.

Wykorzystanie „cookies”
„Cookies” to pliki tekstowe zapisywane przez przeglądarkę na dysku komputera Użytkownika lub Usługobiorcy w celu przechowywania informacji służących do identyfikowania Użytkownika lub Usługobiorcy bądź zapamiętywania historii działań podejmowanych przez Użytkownika lub Usługobiorcę na stronach Serwisu. „Cookies” są wykorzystywane w celu identyfikowania Użytkownika oraz Usługobiorcy i poprawnego przypisywania im danych historycznych, zebranych podczas poprzednich wizyt
w Serwisach Spółki. W sekcji Pomocy w większości przeglądarek można znaleźć instrukcje jak wyłączyć zapisywanie przez przeglądarkę „cookies”, ale ponieważ dzięki nim Użytkownik oraz Usługobiorca może w pełni wykorzystać oferowane przez Serwisy Spółki funkcje, rekomendujemy pozostawienie tej możliwości.
Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
„Cookies” mogą być również wykorzystywane w celu wysyłania przez Spółkę komunikatów marketingowych do Użytkowników i Usługobiorców, którzy opuścili naszą stronę internetową (remarketing). Jeżeli nie życzysz sobie otrzymywania tego rodzaju komunikatów, możesz zrezygnować z możliwości zapisywania plików „cookies” w Twojej przeglądarce, korzystając z jej odpowiednich opcji (wyłączenie możliwości korzystania z plików „cookies”) lub linków służących do rezygnacji z „cookies” konkretnych dostawców, które znajdziesz tutaj:
http://pomoc.pracuj.pl/entries/22941303-jak-zrezygnowac-z-zapisywania-plikow-cookies.
Jednocześnie informujemy, że wyłączenie „cookies” ograniczy pełną funkcjonalność Serwisów Spółki.
Szczegółowe informacje na temat „cookies” zawiera „Polityka cookies”, dostępna pod adresem:
http://www.grupapracuj.pl/grupa-kapitalowa/polityka-plikow-cookie/.

Aplikowanie na oferty pracy
Spółka nie przetwarza danych osobowych Użytkownika lub Usługobiorcy aplikującego na ofertę pracy bez pośrednictwa Serwisów Usługodawcy, w szczególności listownie, wysyłając aplikacje na podany w ofercie adres email lub wypełniając formularz rekrutacyjny umieszczony na stronach internetowych pracodawcy lub jego partnera.
Spółka świadczy pracodawcom usługę polegającą na przesyłaniu aplikacji kandydatów (Usługobiorców), w tym ich CV, za pośrednictwem formularza Aplikuj Online.
Spółka dokłada wszelkich starań, aby aplikacja Usługobiorcy została dostarczona pracodawcy w sposób bezpieczny, pewny i szybki.
Niektóre informacje dotyczące Usługobiorcy (oferta na którą aplikacja została wysłana, data i godzina aplikowania, kryteria wykorzystane do wyszukania oferty) mogą być wykorzystywane przez Spółkę do określania preferencji Usługobiorcy oraz – po uprzedniej anonimizacji – do celów statystycznych i budowania rekomendacji dla Usługobiorców o podobnym profilu.

Udostępnianie informacji innym podmiotom
Spółka wysyła Usługobiorcy informacje o dopasowanych do niego ofertach pracy wyszukanych na podstawie wybranych przez Usługobiorcę kryteriów (usługa „Powiadomienia JobAlert”) lub w postaci rekomendowanych ofert - sugerowanych, ustalonych na podstawie historii aktywności Usługobiorcy (funkcja „Rekomendowane oferty”). Zgoda na otrzymywanie tych informacji może być w dowolnym momencie wycofana przez Usługobiorcę.
Dane Użytkownika i Usługobiorcy mogą być w postaci zanonimizowanej przekazywane przez Spółkę innym podmiotom należącym do grupy kapitałowej Spółki prowadzącym serwisy internetowe, w celach reklamowych, badania rynku oraz określania zachowań i preferencji Użytkowników i Usługobiorców.

Bezpieczeństwo informacji
Spółka dokłada wszelkich starań aby zapewnić bezpieczeństwo informacji dotyczących Użytkownika i Usługobiorcy.
Serwisy Spółki używają szyfrowanej transmisji danych (SSL) podczas rejestracji i logowania, co zapewnia chronienie danych identyfikujących Usługobiorcę i Użytkownika oraz znacząco utrudnia przechwycenie dostępu do jego Konta.

Odpowiedzialność
Spółka nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane przez firmy i osoby trzecie, w szczególności w postaci ofert pracy, ofert edukacyjnych, profili pracodawców, Konta etc.

Możliwości wyboru
Usługobiorca i Użytkownik ma za każdym razem możliwość zdecydowania, jakie dane chce podać, choć może to wpłynąć na jakość użytkowania Serwisów lub uniemożliwić korzystanie z niektórych Usług.
Jeśli Usługobiorca nie życzy sobie otrzymywać uprzednio zamówionej korespondencji e-mailowej, może wyłączyć wysyłanie poszczególnych typów informacji korzystając z Ustawień Prywatności w swoim Koncie. Niezależnie od dokonania przez Usługobiorcę powyższego wyboru, Spółka zastrzega sobie prawo do przesyłania mu istotnych z punktu widzenia prawnego, technicznego bądź organizacyjnego informacji związanych z funkcjonowaniem Usług.
Posiadanie Konta nie jest wymagane, aby można było korzystać z wyszukiwarki ofert pracy (usługa „Wyszukiwarka ofert w Serwisach”). Brak Konta uniemożliwia jednak dostęp do większości Usług w szczególności do usługi Aplikuj Online, do historii ofert na które się aplikowało (usługa „Historia aplikowania na oferty pracy”), możliwości zdefiniowania powiadomień o dopasowanych ofertach pracy (usługa „Powiadomienia JobAlert”), uproszczenia aplikowania wykorzystując dane zgromadzone w Profilu (funkcjonalność „Aplikowanie Profilem”) etc.
Użytkownik i Usługobiorca ma również możliwość wyłączenia zapisywania „cookies”, co uniemożliwi Usługodawcy jakiekolwiek automatyczne zbieranie informacji o Użytkowniku i Usługobiorcy. Korzystanie z wyszukiwarki ofert pracy i aplikowanie będzie wówczas nadal w pełni dostępne, jednak Użytkownik i Usługobiorca nie będzie miał dostępu do swoich ulubionych ofert (usługa „Ulubione oferty”) ani historii wyszukiwań.