Akcjonariat

Parallax img

Akcjonariat

intro text

akcje

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% w ogólnej liczbie głosów
Na dzień 31 marca 2022 roku znaczącymi akcjonariuszami Grupa Pracuj S.A., posiadającymi co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki były następujące osoby i podmioty:

Akcjonariusze Liczba akcji Udział w kapitale zakładowym Liczba głosów Udział w ogólnej liczbie głosów na WZ
Frascati Investments sp. z o.o.* 34 733 168 51,0% 34 733 168 51,0%
TCV Luxco 8 638 861 12,68% 8 638 861 12,68%
Maciej Noga 5 799 227 8,52% 5 799 227 8,52%
Pozostali 18 932 994 27,8% 18 932 994 27,8%
Razem 68 104 250 100,0% 68 104 250 100,0%

*Frascati Investments sp. z o.o. jest kontrolowana przez Przemysława Gacka, który posiada bezpośrednio lub pośrednio akcje stanowiące 52,96% w kapitale zakładowym Spółki, dające 52,96% głosów i stanowiące 52,96% w ogólnej liczbie głosów. Uwzględniając również akcje będące w posiadaniu osób, co do których istnieje domniemanie istnienia porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Przemysław Gacek posiada łącznie akcje stanowiące 53,05% w kapitale zakładowym Spółki, dające łącznie 53,05% głosów i stanowiące 53,05% w ogólnej liczbie głosów.