Notowania

Grupa Pracuj S.A. zadebiutowała na Giełdzie Papierów Wartościowych 9 grudnia 2021 r.
Akcje Spółki notowane są na rynku głównym GPW w systemie notowań ciągłych pod oznaczeniem „GPP”.


Wykres wskazuje dane na koniec sesji dnia poprzedniego.

Struktura akcjonariatu

Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% w ogólnej liczbie głosów

Stan na dzień 11.09.2023 rok.
Otrzymanie zawiadomienia na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2) Ustawy o Ofercie Publicznej

Akcjonariusz
Liczba akcji
Udział w kapitale zakładowymi
Liczba głosów
Udział w ogólnej liczbie głosów na WZ
Akcjonariusz
Przemysław Gacek*
Liczba akcji
35.857.913
Udział w kapitale zakładowymi
52,53%
Liczba głosów
35.857.913
Udział w ogólnej liczbie głosów na WZ
52,53%
Akcjonariusz
TCV Luxco Perogie S.à r.l.
Liczba akcji
4.638.861
Udział w kapitale zakładowymi
6,81%
Liczba głosów
4.638.861
Udział w ogólnej liczbie głosów na WZ
6,81%
Akcjonariusz
Fundacja Rodzinna MANageWell**
Liczba akcji
5.755.449
Udział w kapitale zakładowymi
8,43%
Liczba głosów
5.755.449
Udział w ogólnej liczbie głosów na WZ
8,43%
Akcjonariusz
Pozostali
Liczba akcji
22.012.803
Udział w kapitale zakładowymi
32,24%
Liczba głosów
22.012.803
Udział w ogólnej liczbie głosów na WZ
32,24%
Akcjonariusz
Razem
Liczba akcji
68.265.026
Udział w kapitale zakładowymi
100,00%
Liczba głosów
68.265.026
Udział w ogólnej liczbie głosów na WZ
100,00%
* bezpośrednio i pośrednio poprzez Frascati Investments sp. z o.o., która jest kontrolowana przez Przemysława Gacka oraz uwzględniając akcje będące w posiadaniu osób, co do których istnieje domniemanie istnienia porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
** podmiot kontrolowany przez Macieja Nogę
Podsumowanie oferty
 • Pierwsza publiczna oferta akcji Grupy Pracuj została przeprowadzona wyłącznie na terytorium Polski i była skierowana do inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych. Akcje Spółki zostały również zaoferowane wybranym zagranicznym inwestorom instytucjonalnym spoza terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki, zgodnie z Regulacją S wydaną na podstawie Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych, a także kwalifikowanym nabywcom instytucjonalnym w Stanach Zjednoczonych Ameryki, na zasadach określonych w Przepisie 144A wydanym na podstawie Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych.
 • Ostateczna cena akcji dla inwestorów indywidualnych oraz ostateczna cena akcji dla inwestorów instytucjonalnych została ustalona na 74 zł za jedną akcję.
 • Ostateczna liczba akcji oferowanych w Ofercie wyniosła 15.134.278, tj. 22,2% istniejących akcji Spółki sprzedawanych przez jej dotychczasowych akcjonariuszy.
 • Łączna wartość oferty publicznej wyniosła tym samym 1,12 mld zł, a wynikająca z ostatecznej ceny akcji kapitalizacja Spółki wyniosła 5,04 mld zł.
 • Inwestorom indywidualnym przydzielono 408.623 akcje, a do inwestorów instytucjonalnych trafiło łącznie 14.725.655 akcji. Średnia stopa redukcji zapisów złożonych przez inwestorów indywidualnych wyniosła 87,671%.
 • Przydział akcji oferowanych nastąpił 30 listopada 2021 r., a pierwszy dzień notowania akcji Spółki na GPW to 9 grudnia 2021 r.
 • Citigroup Global Markets Europe AG, Dom Maklerski Banku Handlowego S.A., Goldman Sachs Bank Europe SE oraz Trigon Dom Maklerski S.A. działali jako Globalni Współkoordynatorzy oraz Współprowadzący Księgę Popytu, Numis Securities Limited jako Współprowadzący Księgę Popytu, a mBank S.A. jako Współmenedżer Oferty. Trigon Dom Maklerski S.A. pełnił również rolę firmy inwestycyjnej pośredniczącej w ofercie publicznej akcji.
 • TCV oraz pozostali Akcjonariusze Sprzedający zobowiązali się, że nie będą oferować, sprzedawać ani obciążać akcji Spółki przez okres 180 dni od daty pierwszego notowania akcji Spółki na GPW w Warszawie, przy czym w przypadku Przemysława Gacka, Frascati Investments sp. z o.o., oraz pozostałych obecnych członków zarządu Grupy Pracuj ten okres wynosi 360 dni. Spółka nie będzie także emitować, oferować, sprzedawać ani obciążać swoich akcji przez okres 360 dni od daty pierwszego notowania akcji Spółki na GPW w Warszawie.

Dokumenty do pobrania

Prospekt spółki Grupa Pracuj S.A.
Pobierz
Komunikat Aktualizujący nr 1
Pobierz
Komunikat Aktualizujący nr 2
Pobierz
Komunikat Aktualizujący nr 3
Pobierz
Informacja o ostatecznej cenie i ostatecznej liczbie Akcji Oferowanych
Pobierz
Komunikat Aktualizujący nr 4
Pobierz
Potwierdź swoją lokalizację:
Wróć

Ważne informacje

Prosimy o uważne zapoznanie się z treścią poniższych ważnych informacji na temat założeń dotyczących dostępu do niniejszej strony internetowej oraz korzystania z materiałów i informacji, które zostały na niej zamieszczone. Przepisy niektórych krajów poza Rzeczpospolitą Polską mogą ograniczać dostęp do informacji zamieszczonych na niniejszej stronie internetowej. Zwracamy uwagę na fakt, że informacje zamieszczone poniżej mogą podlegać zmianie lub aktualizacji. W konsekwencji należy zapoznać się z nimi przed każdorazowym uzyskaniem dostępu do materiałów zawartych na niniejszej stronie internetowej.

Przyjmuje się, iż zaznaczając „DALEJ” oświadczają Państwo, że zapoznali się z niniejszymi ważnymi informacjami oraz zrozumieli i są w pełni świadomi ich znaczenia.

INFORMACJE, DO KTÓRYCH DOSTĘP UMOŻLIWIA TA STRONA INTERNETOWA, SĄ PRZEZNACZONE WYŁĄCZNIE DLA OSÓB, KTÓRE NIE SĄ REZYDENTAMI STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, AUSTRALII, KANADY, JAPONII, HONG KONGU, NOWEJ ZELANDII, SINGAPURU, SZWAJCARII LUB REPUBLIKI POŁUDNIOWEJ AFRYKI ORAZ KTÓRE NIE SĄ W STANACH ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, AUSTRALII, KANADZIE, JAPONII, HONG KONGU, NOWEJ ZELANDII, SINGAPURZE, SZWAJCARII LUB REPUBLICE POŁUDNIOWEJ AFRYKI FIZYCZNIE OBECNE. INFORMACJE TE NIE STANOWIĄ OFERTY, ANI ZAPROSZENIA DO NABYCIA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH SPÓŁKI GRUPA PRACUJ S.A. („SPÓŁKA”) W STANACH ZJEDNOCZONYCH AMERYKI LUB JAKIEJKOLWIEK INNEJ JURYSDYKCJI, W KTÓREJ TAKA OFERTA LUB ZAPROSZENIE NIE SĄ UPRAWNIONE LUB DO JAKIEJKOLWIEK OSOBY, JEŚLI SKŁADANIE JEJ TAKIEJ OFERTY BĄDŹ ZAPROSZENIA LUB ZACHĘCANIE DO NABYCIA BYŁOBY NIEZGODNE Z PRAWEM. OD POTENCJALNYCH UŻYTKOWNIKÓW TEJ INFORMACJI WYMAGA SIĘ ZAPOZNANIA SIĘ Z TAKIMI OGRANICZENIAMI ORAZ ICH PRZESTRZEGANIA.

Papiery wartościowe Spółki nie mogą być oferowane ani sprzedawane w Stanach Zjednoczonych Ameryki, o ile nie zostaną zarejestrowane zgodnie z Amerykańską Ustawą o Papierach Wartościowych z 1933 roku, ze zmianami (ang. U.S. Securities Act of 1933, as amended) („Ustawa o Papierach Wartościowych”) albo na podstawie wyjątku od obowiązku rejestracyjnego tam przewidzianego. Spółka nie rejestrowała i nie zamierza rejestrować jakichkolwiek swoich papierów wartościowych zgodnie z Ustawą o Papierach Wartościowych, jak również nie zamierza przeprowadzać oferty publicznej papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Oferta publiczna papierów wartościowych Spółki będzie przeprowadzona wyłącznie na terytorium Polski.

W jakimkolwiek państwie członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego poza Polską, w którym obowiązuje Rozporządzenie (UE) 2017/1129 („Rozporządzenie Prospektowe”), informacje, do których dostęp umożliwia ta strona są skierowane i przeznaczone wyłącznie do inwestorów kwalifikowanych w tym państwie członkowskim, w rozumieniu Art. 2(e) Rozporządzenia Prospektowego.

W Wielkiej Brytanii informacje do których dostęp umożliwia ta strona, są skierowane i przeznaczone wyłącznie do inwestorów kwalifikowanych w rozumieniu odpowiednich przepisów prawa brytyjskiego, którzy ponadto: (i) posiadają zawodowe doświadczenie w kwestiach inwestycyjnych, o których mowa w art. 19(5) Zarządzenia w sprawie promocji finansowej z 2005 roku, wydanego na podstawie angielskiej Ustawy o Rynkach i Usługach Finansowych z 2000 roku ze zm. (ang. Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, as amended) („Zarządzenie”) lub (ii) podlegają postanowieniom art. 49(2)(a)–(d) Zarządzenia lub (iii) którym można taki dokument lub materiały przekazać zgodnie z prawem.

Za wyjątkiem prospektu Spółki, o którym mowa poniżej, oraz listy punktów obsługi klienta, w których będą przyjmowane zapisy inwestorów indywidualnych, informacje, które dotyczą papierów wartościowych Spółki, mają charakter wyłącznie reklamowy. W żadnym wypadku informacje te nie stanowią prospektu ani żadnego innego dokumentu ofertowego w rozumieniu powszechnie obowiązujących przepisów prawa, ze szczególnym uwzględnieniem Rozporządzenia Prospektowego.

Materiały, do których uzyskają Państwo dostęp, nie stanowią rekomendacji inwestycyjnej w rozumieniu Rozporządzenia w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie (UE) nr 596/2014) oraz Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2016/958 z dnia 9 marca 2016 uzupełniającego Rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawnienia interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów.

Publiczna oferta papierów wartościowych Spółki na terytorium Polski („Oferta”) jest przeprowadzana na podstawie Prospektu, który został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego („KNF”) w dniu 16 listopada 2021 r. („Prospekt”) oraz opublikowany na stronie internetowej Spółki. Prospekt jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem ofertowym zawierającym informacje o Spółce i oferowanych papierach wartościowych Spółki, a także dopuszczeniu do notowań na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”). Prospekt jest dostępny na stronie internetowej Spółki. Ewentualna decyzja o złożeniu zapisu na akcje Spółki w ramach Oferty powinna być podjęta wyłącznie w oparciu o informacje zamieszczone w Prospekcie. Zatwierdzenia Prospektu przez KNF nie należy rozumieć jako poparcia dla papierów wartościowych Spółki oferowanych w ramach Oferty i będących przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do notowań na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW.

Prospekt ani papiery wartościowe Spółki nim objęte nie były ani nie będą przedmiotem rejestracji, zatwierdzenia lub notyfikacji w jakimkolwiek państwie poza Rzeczpospolitą Polską, w szczególności zgodnie z przepisami Rozporządzenia Prospektowego lub Ustawy o Papierach Wartościowych i nie będą mogły być oferowane ani sprzedawane poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (w tym na terenie innych państw Unii Europejskiej oraz Stanów Zjednoczonych Ameryki), chyba że w danym państwie taka oferta lub sprzedaż mogłaby zostać dokonana zgodnie z prawem, bez konieczności spełnienia jakichkolwiek dodatkowych wymogów prawnych przez Spółkę, akcjonariuszy sprzedających lub ich doradców. Każdy inwestor zamieszkały lub mający siedzibę poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej powinien zapoznać się właściwymi przepisami prawa, które mogą mieć do niego zastosowanie w związku z rozważanym udziałem w Ofercie.

Ryzyko jest nieodłączną częścią każdej inwestycji w papiery wartościowe. Podjęcie decyzji inwestycyjnej dotyczącej inwestycji w papiery wartościowe powinno wiązać się z przeprowadzeniem oceny ryzyka w kontekście oczekiwanego i faktycznego wyniku inwestycji w papiery wartościowe. Inwestowanie w papiery wartościowe wiąże się z ryzykiem utraty całości lub części zainwestowanych środków, a nawet koniecznością poniesienia dodatkowych kosztów. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej potencjalni inwestorzy powinni zapoznać się z treścią całego Prospektu.

Przyjmuje się, iż zaznaczając „DALEJ” oświadczają Państwo, że nie znajdują się Państwo na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanady, Japonii, Hong Kongu, Nowej Zelandii, Singapuru, Szwajcarii lub Republiki Południowej Afryki lub jakiejkolwiek innej jurysdykcji, w której przekazywanie materiałów, do których uzyskają Państwo dostęp, nie są uprawnione, jak również że wyrażają Państwo zgodę, że nie będą Państwo przesyłać lub w inny sposób przekazywać jakichkolwiek informacji znajdujących się na tej stronie jakimkolwiek osobom znajdującym się w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanadzie, Japonii, Republice Południowej Afryki, Hong Kongu, Nowej Zelandii, Singapurze, Szwajcarii lub jakiejkolwiek innej jurysdykcji, w której przekazywanie materiałów, do których uzyskają Państwo dostęp, nie są uprawnione lub do publikacji dystrybuowanych w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanadzie, Japonii, Republice Południowej Afryki, Hong Kongu, Nowej Zelandii, Singapurze, Szwajcarii lub jakiejkolwiek innej jurysdykcji, w której przekazywanie materiałów, do których uzyskają Państwo dostęp, nie są uprawnione.

Przyjmuje się, iż zaznaczając „DALEJ” oświadczają Państwo ponadto, że:

 1. są rezydentami lub znajdują się w Polsce; lub
 2. są rezydentami lub znajdują się w Państwie Członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w którym obowiązuje Rozporządzenie Prospektowe i są inwestorami kwalifikowanymi w rozumieniu Art. 2(e) Rozporządzenia Prospektowego; lub
 3. nie są rezydentami lub znajdują się poza terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanady, Japonii, Hong Kongu, Nowej Zelandii, Singapuru, Szwajcarii, Republiki Południowej Afryki, Wielkiej Brytanii lub Państw Członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz są Państwo upoważnieni zgodnie z odpowiednim prawem papierów wartościowych i innymi przepisami państwa jurysdykcji do uzyskania dostępu do niniejszych materiałów bez konieczności spełnienia jakichkolwiek dodatkowych wymogów prawnych