05.01.2023 · 1/2023

Otrzymanie informacji o zamiarze nieodpłatnego przekazania części akcji Spółki posiadanych przez niektórych akcjonariuszy

Data sporządzenia 2023-01-05, godz. 17:13

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Treść raportu:

Spółka Grupa Pracuj S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 05 stycznia 2023 r. otrzymała od niektórych zainteresowanych akcjonariuszy pismo informujące o powziętym w dniu 04 stycznia 2023 r. indywidualnie przez każdego z następujących akcjonariuszy Spółki: (i) Przemysława Gacka, (ii) Macieja Nogę, (iii) Gracjana Fiedorowicza, (iv) Rafała Nachynę, (v) Oksanę Świerczyńską oraz (vi) Pawła Leksa („Akcjonariusze”) zamiarze nieodpłatnego przekazania części pakietu posiadanych przez każdego z nich istniejących akcji zwykłych na okaziciela, wyemitowanych przez Spółkę oraz notowanych na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Akcje”) („Pismo”). Jak wynika z Pisma, Akcjonariusze zamierzają łącznie przekazać 341.325 Akcji wybranej przez nich grupie 18 członków wyższej kadry zarządzającej Spółki oraz spółek z grupy kapitałowej Spółki („Grupa”), w uznaniu dotychczasowego wkładu każdej z tych osób w rozwój Spółki i Grupy oraz ich działalności oraz w celach motywacyjnych. 

Zgodnie z Pismem:

-             Przemysław Gacek zamierza łącznie przekazać 272.274 Akcje;

-             Maciej Noga zamierza łącznie przekazać 43.778 Akcji;

-             Gracjan Fiedorowicz zamierza łącznie przekazać 3.947 Akcji;

-             Rafał Nachyna zamierza łącznie przekazać 3.705 Akcji;

-             Oksana Świerczyńska zamierza łącznie przekazać 9.989 Akcji;

-             Paweł Leks zamierza łącznie przekazać 7.632 Akcje.

Akcjonariusze poinformowali w Piśmie, że każda z osób otrzymujących Akcje otrzyma swoje Akcje nieodpłatnie, na podstawie zawartej przez daną osobę umowy darowizny z Akcjonariuszami, a przeniesienie własności Akcji będących przedmiotem darowizny na rachunek papierów wartościowych każdej z osób otrzymujących Akcje jest planowane do końca stycznia 2023 roku.

Dodatkowo, w Piśmie wskazano, że każda z osób otrzymujących Akcje zobowiąże się wobec Akcjonariuszy, że w okresie 6 miesięcy następujących po otrzymaniu przez tę osobę Akcji („Okres Lock-Up”) nie będzie oferować, sprzedawać, obciążać ani w inny sposób rozporządzać bądź zbywać, ani publicznie ogłaszać oferty, sprzedaży, obciążenia ani zbycia lub zamiaru podjęcia takich działań lub podejmować działań zmierzających do lub mogących skutkować ofertą, sprzedażą, obciążeniem lub zbyciem otrzymanych Akcji, z wyjątkiem:

-             zbycia Akcji w odpowiedzi na: (i) wezwanie do zapisywania się na sprzedaż bądź zamianę akcji Spółki, (ii) zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji Spółki bądź (iii) ofertę wymiany, w każdym przypadku skierowaną do wszystkich akcjonariuszy Spółki oraz obejmującą wszystkie akcje Spółki;

-             połączenia Spółki z inną spółką jako spółką przejmującą;

-             zbycia Akcji na rzecz podmiotu kontrolowanego przez daną osobę otrzymującą Akcje, pod warunkiem że taki podmiot zaciągnie zobowiązanie o identycznej treści obejmujące okres od dnia nabycia Akcji do końca Okresu Lock-Up włącznie;

-             zbycia przez daną osobę otrzymującą Akcje przed upływem Okresu Lock-Up takiej liczby Akcji która będzie reprezentować nie więcej niż 25% Akcji otrzymanych przez daną osobę.

O otrzymanych powiadomieniach w trybie art. 19 ust. 1 MAR Spółka poinformuje w terminach przewidzianych w obowiązujących przepisach prawa.