23.01.2024 · 1/2024

Terminy publikacji raportów okresowych w 2024 r.

23 stycznia 2024, 10:35

Zarząd spółki Grupa Pracuj S.A. („Spółka”) podaje do publicznej wiadomości terminy publikacji raportów okresowych w 2024 roku:

I.         Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za rok 2023 – 4 kwietnia 2024 r.

II.       Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2024 r. – 23 maja 2024 r.

III.      Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2024 r. – 29 sierpnia 2024 r.

IV.     Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2024 r. – 21 listopada 2024 r.

Jednocześnie Spółka informuje, że:

a) zgodnie z § 79 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim („Rozporządzenie”), Spółka nie będzie przekazywała raportów kwartalnych i skonsolidowanych raportów kwartalnych za ostatni kwartał 2023 r. oraz drugi kwartał 2024 r.; oraz

b) zgodnie z § 62 ust. 1 i ust. 3 Rozporządzenia, w raportach skonsolidowanych kwartalnych i półrocznym, zawarte będą, odpowiednio, kwartalne i półroczne skrócone jednostkowe sprawozdania finansowe; tym samym Spółka nie będzie przekazywała odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych oraz odrębnego jednostkowego raportu półrocznego.

Szczegółowa podstawa prawna:

§ 80 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757).