06.06.2022 · 10/2022

Podsumowanie subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii D Grupy Pracuj S.A.

Godzina 15:25

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Grupa Pracuj S.A. („Spółka”) przekazuje informacje dotyczące zakończonej subskrypcji nowo emitowanych akcji zwykłych na okaziciela serii D Spółki („Akcje Oferowane”) zaoferowanych w trybie subskrypcji prywatnej przez Zarząd Spółki pracownikom oraz współpracownikom Spółki i jej spółek zależnych w ramach programów motywacyjnych ustanowionych uchwałami nr 4/2021 i 5/2021 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29 października 2021 r. w sprawie ustalenia zasad Programu motywacyjnego nr 2 i 3 dla kluczowych osób zatrudnionych w grupie kapitałowej Spółki („Programy Motywacyjne”) na podstawie uchwały nr 5/2021 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 22 października 2021 r. oraz uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego podjętej przez Zarząd Spółki w dniu 23 maja 2022 r. (o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 08/2022):

1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji:

Subskrypcja rozpoczęła się 21 marca 2022 r. a zakończyła 23 maja 2022 r.

2. Data przydziału papierów wartościowych:

Przydział Akcji Oferowanych został dokonany w dniu 23 maja 2022 r.

3. Liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją:

Łączna liczba Akcji Oferowanych wyniosła 160.776 (słownie: sto sześćdziesiąt tysięcy siedemset siedemdziesiąt sześć).

4. Stopa redukcji w poszczególnych transzach:

Nie dotyczy.

5. Liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji:

Osoby uprawnione w ramach Programów Motywacyjnych złożyły oświadczenia o objęciu łącznie 160.776 (słownie: sto sześćdziesiąt tysięcy siedemset siedemdziesiąt sześć) Akcji Oferowanych.

6. Liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji:

W ramach subskrypcji prywatnej objęto 160.776 (słownie: sto sześćdziesiąt tysięcy siedemset siedemdziesiąt sześć) Akcji Oferowanych.

7. Cena, po jakiej papiery wartościowe były obejmowane:

Cena emisyjna Akcji Oferowanych została ustalona na poziomie 5,00 PLN (słownie: pięć złotych) za jedną Akcję Oferowaną.

8. Liczba osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją w poszczególnych transzach:

Oświadczenia o objęciu Akcji Oferowanych w ramach realizacji Programów Motywacyjnych złożyło 529 uprawnionych osób.

9. Liczba osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji w poszczególnych transzach:

W ramach realizacji Programów Motywacyjnych, Akcje Oferowane przydzielono 529 uprawnionym osobom.

10. Nazwa/firma subemitentów:

Spółka nie zawierała umów o subemisję.

11. Wartość przeprowadzonej subskrypcji, rozumianej jako iloczyn liczby papierów wartościowych objętych ofertą i ceny emisyjnej:

Wartość przeprowadzonej subskrypcji była równa 803.880 PLN (słownie: osiemset trzy tysiące osiemset osiemdziesiąt złotych).

12. Wysokość łącznych kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji:

Na dzień sporządzenia niniejszego raportu Spółka nie posiada informacji o ostatecznym rozliczeniu kosztów emisji. Koszty te zostaną podane do wiadomości publicznej w formie raportu bieżącego po otrzymaniu zestawienia i akceptacji wszystkich kosztów od podmiotów zaangażowanych w pracę nad przygotowaniem i przeprowadzeniem emisji.

13. Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją:

Na dzień sporządzenia niniejszego raportu Spółka nie posiada informacji o ostatecznym rozliczeniu kosztów emisji i w związku z tym nie jest znany średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jedną Akcję Oferowaną. Koszty te zostaną podane do wiadomości publicznej w formie raportu bieżącego po otrzymaniu zestawienia i akceptacji wszystkich kosztów od podmiotów zaangażowanych w pracę nad przygotowaniem i przeprowadzeniem emisji.

14. Sposób opłacenia objętych papierów wartościowych:

Akcje Oferowane zostały objęte wyłącznie w zamian za wkłady pieniężne.

Szczegółowa podstawa prawna:

§16 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757).