14.06.2022 · 11/2022

Zawarcie przez Spółkę umowy kredytowej

Godzina 12:32

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Treść raportu:

Zarząd spółki Grupa Pracuj S.A. („Spółka”) informuje o zawarciu w dniu 14 czerwca 2022 r. pomiędzy Spółką jako kredytobiorcą oraz BNP Paribas Bank Polska S.A., Santander Bank Polska S.A. oraz Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim S.A. jako kredytodawcami („Banki”) umowy kredytu terminowego („Umowa Kredytowa”).

Na podstawie Umowy Kredytowej Banki zobowiązały się udostępnić Spółce kredyt terminowy do kwoty 400.000.000,00 PLN na finansowanie ogólnych celów korporacyjnych, w tym planowanych przyszłych inwestycji i dalszego rozwoju Spółki. Spółka będzie mogła dokonać pociągnięcia środków z kredytu w ciągu 6 miesięcy od daty zawarcia Umowy Kredytowej. Ostateczny termin spłaty kredytu strony ustaliły na dzień 14 czerwca 2027 r. Kredyt jest oprocentowany według zmiennej stopy procentowej powiększonej o marżę Banków.

Spółka będzie mogła dokonać pociągnięcia środków z kredytu po spełnieniu standardowych dla tego typu finansowania warunków zawieszających.

Zabezpieczenie kredytu będą stanowiły m.in.: (i) oświadczenie Spółki o poddaniu się egzekucji, (ii) zastaw rejestrowy na zbiorze aktywów Spółki, (iii) zastawy rejestrowe na znaku towarowym i domenie internetowej (pracuj.pl) Spółki, (iv) zastawy rejestrowe i zastawy finansowe na rachunkach bankowych Spółki, (v) pełnomocnictwa do rachunków bankowych.

Pozostałe warunki Umowy Kredytowej są standardowe dla tego typu umów.