14.06.2022 · 12/2022

Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej w sprawie rozpoczęcia z Investcorp negocjacji szczegółowych warunków umowy nabycia 100% udziałów w spółce Spoonbill Holding GmbH

Godzina: 14:28

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd spółki Grupa Pracuj S.A. („Spółka”) podaje do publicznej wiadomości informację, której przekazanie do wiadomości publicznej zostało opóźnione na podstawie art. 17 ust. 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie w sprawie Nadużyć na Rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego oraz Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE, w sprawie ustalenia z alternatywną firmą inwestycyjną Investcorp kluczowych warunków potencjalnej transakcji nabycia udziałów w spółce Spoonbill Holding GmbH oraz podjęcia decyzji o rozpoczęciu negocjacji szczegółowych warunków umowy nabycia przedmiotowych udziałów („Informacja Poufna”).

Podanie do publicznej wiadomości Informacji Poufnej zostało opóźnione w dniu 11 maja 2022 r.

Treść opóźnionej Informacji Poufnej:

„Zarząd Grupa Pracuj S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w ramach prowadzonych wstępnych negocjacji Spółka oraz alternatywna firma inwestycyjna Investcorp doszli do porozumienia odnośnie do dwóch kluczowych warunków potencjalnej transakcji nabycia udziałów, tj. (i) przedmiotu - nabycie przez Spółkę bezpośrednio 100% udziałów w spółce Spoonbill Holding GmbH oraz pośrednio 100% udziałów w spółkach Spoonbill GmbH, softgarden e-recruiting GmbH i absence.io GmbH oraz (ii) wyceny wartości nabywanego przedsiębiorstwa (enterprise value) na poziomie 115 mln EUR („Potencjalna Transakcja”). Tym samym Spółka rozpoczęła z Investcorp negocjacje mające na celu ustalenie szczegółowych warunków umowy nabycia udziałów w ramach Potencjalnej Transakcji („Umowa Nabycia Udziałów”).

Rozpoczęcie opisanych wyżej negocjacji nie jest równoznaczne z tym, że warunki Umowy Nabycia Udziałów zostaną ostatecznie ustalone, a Potencjalna Transakcja dojdzie do skutku.

O zawarciu Umowy Nabycia Udziałów lub o zakończeniu wskazanych wyżej negocjacji w inny sposób Spółka poinformuje odrębnym raportem bieżącym, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.”