18.12.2021 · 14/2021

Otrzymanie zawiadomienia na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2 Ustawy o Ofercie Publicznej

Godzina: 10:18

Grupa Pracuj S.A. („Emitent”), w nawiązaniu do raportu bieżącego 6/2021 z dnia 9 grudnia 2021 r. informuje, że w dniu 14 grudnia 2021 r. otrzymał zawiadomienie na podstawie art. 69 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych od Goldman Sachs Bank Europe SE („Zawiadomienie”) o sprzedaży przez Goldman Sachs Bank Europe SE akcji Emitenta określonym inwestorom instytucjonalnym, którym przydzielono akcje w ofercie publicznej, prowadzonej na podstawie prospektu zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 16 listopada 2021 r. Sprzedaży akcji Emitenta dokonano w wyniku zawarcia transakcji pakietowych.

Zawiadomienie stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.