22.06.2022 · 14/2022

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 22 czerwca 2022 r.

Godzina: 14:47

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Grupa Pracuj S.A. („Spółka”) przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 22 czerwca 2022 r. („ZWZ”).

Jednocześnie, Zarząd Spółki informuje, że ZWZ odbyło się zgodnie z porządkiem obrad zawartym w ogłoszeniu opublikowanym na stronie internetowej Spółki w dniu 25 maja 2022 r. oraz raporcie bieżącym nr 9/2022. Nie odstąpiono od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów porządku obrad. Wszystkie uchwały poddane pod głosowanie zostały podjęte. Żaden z akcjonariuszy nie zgłosił sprzeciwu do podjętych uchwał.

Załącznik:

Treść uchwał ZWZ z dnia 22 czerwca 2022 r.

Szczegółowa podstawa prawna:

§ 19 ust. 1 pkt 6) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757).