24.12.2021 · 15/2021

Informacja o działaniach stabilizujących w okresie od 20 do 23 grudnia 2021 r.

Godzina: 12:54

Grupa Pracuj S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu 23 grudnia 2021 r. otrzymał od Citigroup Global Markets Europe AG, działającej jako menedżer stabilizujący („Menedżer Stabilizujący”), na podstawie prospektu zatwierdzonego w dniu 16 listopada 2021 r. przez Komisję Nadzoru Finansowego, wraz z komunikatami aktualizującymi („Prospekt”), sporządzonego w związku z: (i) ofertą publiczną („Oferta”) 15.134.278 akcji Emitenta („Akcje Oferowane”); oraz (ii) ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) 68.104.250 akcji Emitenta, w tym Akcji Oferowanych („Akcje Dopuszczane”), informację o następujących działaniach stabilizujących dotyczących Akcji Dopuszczanych podjętych przez Menedżera Stabilizującego na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW w okresie od 20 do 23 grudnia 2021 r.:

 

Data Liczba akcji Przedział cenowy
(w PLN)
System obrotu, w którym przeprowadzane były transakcje
20 grudnia 2021 r. 16.198 67,00 rynek regulowany GPW (XWAR)
21 grudnia 2021 r. 25.489 66,74-67,00 rynek regulowany GPW
(XWAR)
22 grudnia 2021 r. 32.840 67,40-67,70 rynek regulowany GPW
(XWAR)
23 grudnia 2021 r. 74 68,80 rynek regulowany GPW
(XWAR)
Łącznie do dnia
23 grudnia 2021 r. (wraz z tym dniem):
74.601    

W związku z Ofertą, Menedżer Stabilizujący może nabywać na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW Akcje Dopuszczane w celu stabilizacji ich kursu giełdowego na poziomie wyższym niż poziom, który istniałby w innym przypadku, w okresie nie dłuższym niż 30 dni kalendarzowych, począwszy od dnia pierwszego notowania Akcji Dopuszczanych na GPW. Powyższe działania stabilizujące prowadzone były zgodnie z zasadami przedstawionymi w rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) 2016/1052 z dnia 8 marca 2016 r. uzupełniającym rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących warunków mających zastosowanie do programów odkupu i środków stabilizacji („Rozporządzenie w Sprawie Stabilizacji”) oraz Umowie o Stabilizację (zgodnie z definicją zawartą w Prospekcie).

Działania stabilizujące są podawane do publicznej wiadomości zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającym dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE, oraz zgodnie z Rozporządzeniem w Sprawie Stabilizacji.

Podstawa prawna: art. 6 ust. 2 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2016/1052 z dnia 8 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących warunków mających zastosowanie do programów odkupu i środków stabilizacji.