11.07.2022 · 18/2022

Rejestracja zmiany Statutu Spółki (rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego)

Godzina 19:26

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd spółki Grupa Pracuj S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym Spółka powzięła informację o zarejestrowaniu w dniu 8 lipca 2022 r. przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zmiany § 5 ust. 1 Statutu Spółki uchwalonej na podstawie uchwały Zarządu Spółki z dnia 23 maja 2022 r., o podjęciu której Spółka informowała raportem bieżącym nr 8/2022 z dnia 23 maja 2022 r.

Po dokonaniu rejestracji przedmiotowej zmiany Statutu kapitał zakładowy Spółki wynosi 341.325.130 zł i dzieli się na 68.265.026 akcji o wartości nominalnej 5,00 zł każda, w tym (i) 48.686.990 akcji serii A, (ii) 18.155.860 akcji serii B, (iii) 1.261.400 akcji serii C oraz (iv) 160.776 akcji serii D.

Ogólna liczba głosów wynikająca z akcji wyemitowanych przez Spółkę wynosi 68.265.026.

Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nastąpiło w ramach kapitału docelowego, a kapitał docelowy Spółki pozostały do objęcia wynosi obecnie 5.155.235 zł.

Zgodnie z powyższym nastąpiła zmiana § 5 ust. 1 Statutu Spółki polegająca na nadaniu mu następującego brzmienia:

§ 5

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 341.325.130 (słownie: trzysta czterdzieści jeden milionów trzysta dwadzieścia pięć tysięcy sto trzydzieści złotych) i dzieli się na 68.265.026 (sześćdziesiąt osiem milionów dwieście sześćdziesiąt pięć tysięcy dwadzieścia sześć) akcji o wartości nominalnej 5,00 PLN (pięć złotych) każda, w tym:

a) 48.686.990 (czterdzieści osiem milionów sześćset osiemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt) akcji zwykłych imiennych serii A;

b) 18.155.860 (osiemnaście milionów sto pięćdziesiąt pięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt) akcji zwykłych imiennych serii B;

c) 1.261.400 (jeden milion dwieście sześćdziesiąt jeden tysięcy czterysta) akcji zwykłych imiennych serii C; oraz

d)  160.776 (sto sześćdziesiąt tysięcy siedemset siedemdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii D.”

Szczegółowa podstawa prawna:

§ 5 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757).