02.08.2022 · 19/2022

Oświadczenie KDPW w sprawie warunkowej rejestracji akcji serii D

Godzina: 16:13

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd spółki Grupa Pracuj S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym powziął informację o wydaniu przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) oświadczenia nr 686/2022 z dnia 1 sierpnia 2022 r. w sprawie zawarcia ze Spółką umowy o rejestrację w depozycie papierów wartościowych 160.776 (słownie: sto sześćdziesiąt tysięcy siedemset siedemdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii D Spółki o wartości nominalnej 5,00 złotych (słownie: pięć złotych) każda („Akcje Serii D”). Akcje Serii D zostaną zarejestrowane pod kodem ISIN PLGRPRC00015 pod warunkiem wprowadzenia do obrotu na rynku regulowanym. Rejestracja Akcji Serii D nastąpi w terminie 3 dni od otrzymania przez KDPW decyzji o wprowadzeniu Akcji Serii D do obrotu na rynku regulowanym, nie wcześniej jednak niż w dniu wskazanym w tej decyzji jako dzień wprowadzenia Akcji Serii D do obrotu na tym rynku regulowanym.

Szczegółowa podstawa prawna:

§ 17 ust. 1 pkt 1) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757).