06.12.2021 · 2/2021

Dopuszczenie akcji Grupa Pracuj S.A. do obrotu giełdowego

Godzina: 21:42

Zarząd Grupa Pracuj S.A. („Emitent”) informuje o otrzymaniu uchwały Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) nr 1220/2021 z dnia 6 grudnia 2021 r., na podstawie której Zarząd GPW dopuścił do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 68.104.250 (sześćdziesiąt osiem milionów sto cztery tysiące dwieście pięćdziesiąt) akcji Emitenta, w tym 48.686.990 akcji serii A, 18.155.860 akcji serii B oraz 1.261.400 akcji serii C, o wartości nominalnej 5,00 PLN każda. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podstawa prawna: §17 ust. 1 pkt. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.