10.01.2022 · 2/2022

Informacja o zakończeniu w dniu 7 stycznia 2022 r. okresu stabilizacji kursu akcji Grupa Pracuj S.A. notowanych na rynku regulowanym GPW

Godzina: 18:42

Grupa Pracuj S.A. („Emitent”) informuje o zakończeniu w dniu 7 stycznia 2022 r. okresu stabilizacji kursu akcji Emitenta notowanych na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”). Zasady stabilizacji przedstawione zostały w prospekcie Emitenta zatwierdzonym w dniu 16 listopada 2021 r. przez Komisję Nadzoru Finansowego, wraz z komunikatami aktualizującymi („Prospekt”).

Funkcję menedżera stabilizującego pełniła Citigroup Global Markets Europe AG („Menedżer Stabilizujący”). Okresem stabilizacji kursu akcji był okres od 9 grudnia 2021 r. do dnia 7 stycznia 2022 r.

Poniżej przedstawiono przedziały cenowe, w ramach których przeprowadzono stabilizację (dla każdej z dat przeprowadzania transakcji stabilizacji):

Data Liczba akcji Przedział cenowy
(w PLN)
System obrotu, w którym przeprowadzane były transakcje
9 grudnia 2021 r. 828.594 70,00-74,00 rynek regulowany GPW (XWAR)
10 grudnia 2021 r. 240.812 65,00-69,02 rynek regulowany GPW
(XWAR)
11 grudnia 2021 r. -- -- --
12 grudnia 2021 r. -- -- --
13 grudnia 2021 r. 57.353 66,50-67,50 rynek regulowany GPW
(XWAR)
14 grudnia 2021 r. 62.716 66,50-67,50 rynek regulowany GPW (XWAR)
15 grudnia 2021 r. 40.000 67,00-67,50 rynek regulowany GPW
(XWAR)
16 grudnia 2021 r. 32.500 67,50-68,00 rynek regulowany GPW
(XWAR)
17 grudnia 2021 r. 45.000 67,00-68,00 rynek regulowany GPW
(XWAR)
18 grudnia 2021 r. -- -- --
19 grudnia 2021 r. -- -- --
20 grudnia 2021 r. 16.198 67,00 rynek regulowany GPW (XWAR)
21 grudnia 2021 r. 25.489 66,74-67,00 rynek regulowany GPW
(XWAR)
22 grudnia 2021 r. 32.840 67,40-67,70 rynek regulowany GPW
(XWAR)
23 grudnia 2021 r. 74 68,80 rynek regulowany GPW
(XWAR)
24 grudnia 2021 r. -- -- --
25 grudnia 2021 r. -- -- --
26 grudnia 2021 r. -- -- --
27 grudnia 2021 r. -- -- --
28 grudnia 2021 r. 1.455 70,10 rynek regulowany GPW (XWAR)
29 grudnia 2021 r. 197 70,40 rynek regulowany GPW
(XWAR)
30 grudnia 2021 r. 6.717 72,20-72,50 rynek regulowany GPW
(XWAR)
31 grudnia 2021 r. -- -- --
1 stycznia 2022 r. -- -- --
2 stycznia 2022 r. -- -- --
3 stycznia 2022 r. 2.568 72,50-73,00 rynek regulowany GPW
(XWAR)
4 stycznia 2022 r. -- -- --
5 stycznia 2022 r. -- -- --
6 stycznia 2022 r. -- -- --
7 stycznia 2022 r. -- -- --
 

 

Łącznie do dnia
7 stycznia 2022 r.  (wraz z tym dniem): 

 

 

1.392.513

   

W związku z powyższym, w stosunku do akcji w Emitencie nie będą już podejmowane działania stabilizacyjne.

Ponadto, Emitent informuje, że w dniu 10 stycznia 2022 r. otrzymał od Menedżera Stabilizującego dodatkowe zawiadomienie korygujące liczbę akcji Emitenta będących przedmiotem działań stabilizacyjnych podjętych w dniu 14 grudnia 2021 r., o których wcześniej Emitent informował w raporcie bieżącym nr 13/2021 z dnia 18 grudnia 2021 r. Prawidłowa liczba akcji objętych działaniami stabilizacyjnymi w dniu 14 grudnia 2021 r. wyniosła 62.716 akcji i została uwzględniona w niniejszym raporcie.

Podstawa prawna: Art. 6 ust. 3 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2016/1052 z dnia 8 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących warunków mających zastosowanie do programów odkupu i środków stabilizacji.