15.03.2024 · 2/2024

Aktualizacja wyceny aktywa wycenianego w wartości godziwej przez wynik finansowy

15 marca 2024 roku, 17:45

Zarząd spółki Grupa Pracuj S.A. („Spółka”) informuje, że w toku prac nad jednostkowym i  skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki („Grupa”) za rok zakończony 31 grudnia 2023 r. („Sprawozdania Finansowe za 2023 r.”) w dniu 15 marca 2024 r. stwierdził konieczność aktualizacji wyceny jednego z posiadanych aktywów finansowych wycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy tj. udziałów w spółce Beamery Inc. („Beamery”). Na datę niniejszego raportu Spółka szacuje, że wartość godziwa udziałów w Beamery uległa obniżeniu o kwotę ok. 29,5 mln zł względem wyceny na 31 grudnia 2022 r. Ostateczna wartość uzależniona jest od otrzymania ostatecznego raportu z wyceny sporządzonego przez profesjonalny podmiot zewnętrzny (eksperta do spraw wycen) oraz zakończenia badania Sprawozdań Finansowych za 2023 r.

W związku z powyższym, biorąc pod uwagę wpływ odroczonego podatku dochodowego, Spółka szacuje, że wynik finansowy netto Grupy oraz Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2023 r. ulegnie obniżeniu o ok. 23,9 mln zł. Wartość obniżenia wartości godziwej udziałów w Beamery zostanie ujęta w kosztach finansowych w roku zakończonym 31 grudnia 2023 r. Powyższe nie będzie miało wpływu na bieżącą działalność Spółki i Grupy, wyniki finansowe z działalności operacyjnej Spółki i Grupy, jak również przepływy pieniężne Spółki i Grupy.

Obniżenie wartości godziwej udziałów w Beamery wynika z odniesienia wyceny do aktualnych mnożników stosowanych do wyceny spółek podobnych do Beamery i transakcji na udziałach takich spółek, a także umocnienia kursu złotego do dolara amerykańskiego. Udziały w jednostkach nienotowanych na aktywnych rynkach Spółka wycenia w oparciu o poziom 3 hierarchii wartości godziwej, w związku z czym dane wejściowe do wyceny nie są oparte na możliwych do zaobserwowania danych rynkowych.

Prezentowane powyżej wielkości mają charakter szacunkowy i w związku z przeprowadzanym przez firmę audytorską badaniem Sprawozdań Finansowych za 2023 r. mogą ulec zmianie. Ostateczny wynik finansowy netto Spółki i Grupy za rok 2023 r. oraz wartość aktywów Spółki i Grupy na dzień 31 grudnia 2023 r. zostaną przedstawione w Sprawozdaniach Finansowych za 2023 r., których publikacja została zaplanowana na dzień 4 kwietnia 2024 r.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne