10.08.2022 · 21/2022

Dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii D do obrotu na Głównym Rynku GPW

Godzina: 14:01

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd spółki Grupa Pracuj S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym powziął informację o podjęciu w dniu 09 sierpnia 2022 r. przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) uchwały nr 755/2022 w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii D Spółki. Na podstawie przedmiotowej uchwały Zarząd GPW:

  • - stwierdził, że do obrotu giełdowego na rynku podstawowym dopuszczonych jest 160.776 (sto sześćdziesiąt tysięcy siedemset siedemdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii D Spółki o wartości nominalnej 5 zł (pięć złotych) każda („Akcje Serii D”);
  • - postanowił wprowadzić z dniem 12 sierpnia 2022 r. do obrotu giełdowego na rynku podstawowym Akcje Serii D, pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w dniu 12 sierpnia 2022 r. rejestracji tych akcji i oznaczenia ich kodem „PLGRPRC00015”.

Uchwała Zarządu GPW weszła w życie z dniem podjęcia.

Szczegółowa podstawa prawna:

§ 17 ust. 1 pkt 2) i 4) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757).