10.08.2022 · 22/2022

Komunikat Działu Operacyjnego KDPW w sprawie rejestracji akcji serii D

Godzina: 18:01

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd spółki Grupa Pracuj S.A. („Spółka”) informuje o otrzymaniu Komunikatu Działu Operacyjnego Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) nr ONP/2022/064 z dnia 10 sierpnia 2022 r., w którym poinformowano, że w dniu 12 sierpnia 2022 r. w KDPW nastąpi rejestracja 160.776 (sto sześćdziesiąt tysięcy siedemset siedemdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii D Spółki o wartości nominalnej 5,00 złotych (pięć złotych) każda.

Szczegółowa podstawa prawna:

§ 17 ust. 1 pkt 3) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757).