09.09.2022 · 23/2022

Uzupełnienie raportu bieżącego nr 10/2022 z dnia 6 czerwca 2022 r. dotyczącego podsumowania subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii D Grupy Pracuj S.A.

18:03

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 10/2022 z dnia 6 czerwca 2022 r. („Raport”) oraz w związku z otrzymaniem zestawienia i akceptacją kosztów od podmiotów zaangażowanych w pracę nad przygotowaniem i przeprowadzeniem emisji 160.776 akcji zwykłych na okaziciela serii D Grupy Pracuj S.A. („Spółka”) o wartości nominalnej 5,00 PLN każda („Akcje Oferowane”), Zarząd Spółki niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości uzupełnienie treści Raportu w zakresie informacji zawartych w pkt 12) i 13) Raportu dotyczących kosztów emisji.

12. Wysokość łącznych kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji:

Koszty, które zostały zaliczone do kosztów emisji wyniosły łącznie 107.366,27 PLN (słownie: sto siedem tysięcy trzysta sześćdziesiąt sześć złotych i dwadzieścia siedem groszy), w tym:

a) przygotowania i przeprowadzenia oferty – 89.681,27 PLN (słownie: osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt jeden złotych i dwadzieścia siedem groszy);

b) wynagrodzenia subemitentów – nie dotyczy;

c) sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa – nie dotyczy;

d) promocji oferty – nie dotyczy;

e) pozostałe koszty – 17.685,00 PLN (słownie: siedemnaście tysięcy sześćset osiemdziesiąt pięć złotych).

Poniesione przez Spółkę koszty emisji zostały ujęte w kosztach operacyjnych Spółki w 2022 r.

13. Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji lub sprzedaży przypadający na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją lub sprzedażą:

Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jedną Akcję Oferowaną wyniósł 0,67 PLN (słownie: sześćdziesiąt siedem groszy).

Szczegółowa podstawa prawna:

§ 16 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757).