08.11.2022 · 25/2022

Zmiany w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w związku z żądaniem akcjonariusza

16:08

Zarząd spółki Grupa Pracuj Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje o otrzymaniu w dniu 07 listopada 2022 r. od akcjonariusza Spółki – Frascati Investments sp. z o.o. posiadającego akcje Spółki stanowiące ponad 1/20 kapitału zakładowego Spółki tj. 34.733.168 akcji reprezentujących 50,88% kapitału zakładowego Spółki („Akcjonariusz”) żądania umieszczenia w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zwołanego na dzień 30 listopada 2022 r. zgodnie z treścią ogłoszenia dokonanego w raporcie bieżącym nr 24/2022 („NWZ”) dodatkowego punktu:

„Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.”

W związku z powyższym, działając na podstawie art. 401 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Spółki niniejszym ogłasza o dokonanej zmianie w porządku obrad NWZ, polegającej na dodaniu nowego punktu, który oznacza się numerem 9. Dotychczasowy punkt 9 w brzmieniu: „Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia” oznacza się jako 10. 

Zmieniony porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Sporządzenie i sprawdzenie listy obecności.

4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał.

5. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki.

9. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.

10. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Jednocześnie, Zarząd informuje, że Akcjonariusz przesłał projekt uchwały NWZ w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej oraz zgłosił kandydaturę Pani Martiny van Hettinga na członka Rady Nadzorczej, który wniesie do Spółki kompetencje umożliwiające sprawne budowanie sieci kontaktów oraz pozycji Grupy Pracuj na rynkach niemieckojęzycznych. 

Pani Martina van Hettinga zajmuje stanowisko Partnera Zarządzającego w i-potentials, wiodącej firmie doradczej oferującej usługi executive search dla przedsiębiorców w regionie niemieckojęzycznym. Jako ekspert w dziedzinie venture buildingu i transformacji cyfrowej, specjalizuje się w rekrutacjach na stanowiska C-level w sektorze MŚP i startup ów (po serii B). Jest również aktywnym aniołem biznesu oraz mentorem CEO w różnych wiodących firmach technologicznych. 

Zdaniem Akcjonariusza Pani Martina van Hettinga posiada niezbędne doświadczenie, którego Grupa Pracuj potrzebuje dla dalszego rozwoju w regionie Europy niemieckojęzycznej.

Kandydatka wyraziła zgodę na pełnienie funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki oraz, zgodnie z przekazanymi oświadczeniami, spełnia kryteria wymagane prawem stawiane kandydatom na członków rad nadzorczych.

Załączniki:

-       ogłoszenie o zmianach w porządku obrad NWZ;

-       zaktualizowane projekty uchwał NWZ;

-       zaktualizowany wzór formularza do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika;

-       życiorys kandydatki do Rady Nadzorczej.

Szczegółowa podstawa prawna: 

§ 19 ust. 1 pkt 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757).