30.11.2022 · 27/2022

Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

15:32

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd spółki Grupa Pracuj S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 30 listopada 2022 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („NWZ”) podjęło uchwałę w sprawie powołania Pani Martiny van Hettinga na stanowisko członka Rady Nadzorczej Spółki z dniem 1 lutego 2023 r.

W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje życiorys nowego członka Rady Nadzorczej Spółki, zawierający informacje dotyczące posiadanego wykształcenia, kwalifikacji i zajmowanych wcześniej stanowisk wraz z przebiegiem pracy zawodowej.

Pani Martina van Hettinga obecnie pełni funkcję Partnera Zarządzającego w i-potentials GmbH, wiodącej firmie doradczej oferującej usługi executive search dla przedsiębiorców w regionie niemieckojęzycznym. Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, działalność ta nie jest konkurencyjna względem funkcji, którą Pani Martina van Hettinga ma pełnić w Spółce. Dodatkowo nowy członek Rady Nadzorczej nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej względem Spółki jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Pani Martina van Hettinga nie jest również wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. 

Załącznik:

Życiorys nowo powołanego członka Rady Nadzorczej Spółki.

Szczegółowa podstawa prawna: 

§ 5 pkt 5) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757).