13.12.2022 · 29/2022

Rejestracja zmian Statutu Spółki

20:59

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd spółki Grupa Pracuj S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 13 grudnia 2022 r. Spółka otrzymała postanowienie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dotyczące rejestracji w dniu 12 grudnia 2022 r. w Krajowym Rejestrze Sądowym zmian Statutu Spółki uchwalonych na podstawie uchwały nr 3/2022 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 listopada 2022 r. („Uchwała NWZ”). O podjęciu przedmiotowej uchwały Zarząd informował raportem bieżącym nr 26/2022 z dnia 30 listopada 2022 r.

Zarejestrowane zmiany Statutu Spółki zostały wskazane w załączniku 1 do niniejszego raportu.

Ponadto, Zarząd Spółki informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z dnia 30 listopada 2022 r. uchwałą nr 4/2022 przyjęło tekst jednolity Statutu Spółki uwzględniający zmiany dokonane na podstawie Uchwały NWZ.

Tekst jednolity Statutu Spółki stanowi załącznik 2 do niniejszego raportu.

Szczegółowa podstawa prawna:

§ 5 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757).