15.05.2024 · 3/2024

Wniosek Zarządu dotyczący sposobu podziału zysku osiągniętego w roku zakończonym 31 grudnia 2023 r. oraz ocena tego wniosku przez Radę Nadzorczą

15 maj 2024 / 14:43

Zarząd spółki Grupa Pracuj S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w dniu 15 maja 2024 r. podjął uchwałę dotyczącą rekomendacji Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu podziału zysku netto osiągniętego przez Spółkę za rok zakończony 31 grudnia 2023 r. w kwocie 172.869.056,02 zł w następujący sposób:

1) przeznaczenia kwoty 136.530.052 zł na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki, tj. w wysokości 2 zł na jedną akcję; 

2) przeznaczenia kwoty 36.339.004,02 zł na kapitał zapasowy Spółki.

W ww. uchwale Zarząd zaproponował wyznaczenie dnia dywidendy na dzień 24 czerwca 2024 r., a także ustalenie terminu wypłaty dywidendy na dzień 5 lipca 2024 r.

Wniosek Zarządu dotyczący rekomendacji podziału zysku Spółki został przyjęty z uwzględnieniem polityki Spółki w zakresie wypłacania dywidendy oraz m.in. sytuacji finansowej i płynności Spółki, istniejących i przyszłych zobowiązań oraz oceny perspektyw rozwoju Spółki, jak również obowiązujących przepisów prawa.

Jednocześnie, Spółka informuje, iż wniosek Zarządu został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą Spółki na posiedzeniu w dniu 15 maja 2024 r., która postanowiła zarekomendować Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu podjęcie uchwały dotyczącej sposobu podziału zysku netto osiągniętego w roku zakończonym 31 grudnia 2023 r. zgodnie z wnioskiem Zarządu.

Ostateczną decyzję dotyczącą podziału zysku za rok zakończony 31 grudnia 2023 r., w tym ewentualnej wypłaty dywidendy i jej wysokości, podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie.