08.12.2021 · 4/2021

Wprowadzenie akcji Grupa Pracuj S.A. do obrotu giełdowego

Godzina: 14:56

Zarząd Grupa Pracuj S.A. („Emitent”) informuje o otrzymaniu uchwały Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) nr 1229/2021 z dnia 8 grudnia 2021 r., na podstawie której Zarząd GPW postanowił wprowadzić z dniem 9 grudnia 2021 r. do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 68.104.250 (sześćdziesiąt osiem milionów sto cztery tysiące dwieście pięćdziesiąt) akcji Emitenta, w tym 48.686.990 akcji serii A, 18.155.860 akcji serii B oraz 1.261.400 akcji serii C, o wartości nominalnej 5,00 PLN każda, rejestrowanych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. pod kodem „PLGRPRC00015” („Akcje”). Akcje będą notowane w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą „GRUPRACUJ” i oznaczeniem „GPP”.

Podstawa prawna: §17 ust. 1 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.