28.01.2022 · 4/2022

Terminy publikacji raportów okresowych w 2022 r.

Godzina 15:49

Grupa Pracuj S.A. („Emitent”) podaje do publicznej wiadomości terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2022:

Raporty roczne za rok 2021:
Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za rok 2021 – 22 kwietnia 2022 r.

Raporty okresowe za rok 2022:
Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2022 r. – 24 maja 2022 r.

Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2022 r. – 27 września 2022 r.

Skonsolidowany raport za III kwartał 2022 r. – 24 listopada 2022 r.

Jednocześnie Emitent informuje, że:

a) zgodnie z §79 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim („Rozporządzenie”), Emitent nie będzie przekazywać raportów kwartalnych i skonsolidowanych raportów kwartalnych za IV kwartał 2021 r. i II kwartał 2022 r.; oraz

b) zgodnie z §62 ust. 1 i ust. 3 Rozporządzenia, w raportach skonsolidowanych kwartalnym i półrocznym, zawarte będą, odpowiednio, kwartalne i półroczne skrócone jednostkowe sprawozdania finansowe; tym samym Emitent nie będzie przekazywał odrębnego jednostkowego raportu kwartalnego oraz odrębnego jednostkowego raportu półrocznego.

Podstawa prawna: §80 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.