21.03.2023 · 4/2023

Informacja dotycząca wpływu nieodpłatnego przekazania części akcji Spółki przez niektórych akcjonariuszy na jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki i skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2022 r.

Data  2023-03-21, 20:24

Zarząd spółki Grupa Pracuj S.A. („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 1/2023 z dnia 5 stycznia 2023 roku, informuje, że na podstawie przeprowadzonych analiz, przy wsparciu firmy audytorskiej i zewnętrznego doradcy, w dniu 21 marca 2023 r. podjął decyzję odnośnie ujęcia księgowego nieodpłatnego przekazania akcji Spółki przez niektórych jej akcjonariuszy na rzecz członków wyższej kadry zarządzającej Spółki oraz spółek z jej Grupy Kapitałowej („Darowizny”) w jednostkowym sprawozdaniu finansowym Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2022 r. („Jednostkowe SF za 2022 r.”) i skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2022 r. („Skonsolidowane SF za 2022 r.”, a łącznie z Jednostkowym SF za 2022 r. „Sprawozdania Finansowe za 2022 r.”).

Zarząd uznał, że Darowizny spełniają warunki ujęcia planu zgodnie z Międzynarodowym Standardem Sprawozdawczości Finansowej 2 „Płatności w formie akcji” („MSSF 2”). Dzień przyznania planu (grant date) określono na 5 stycznia 2023 r. Zgodnie z MSSF 2 wartość godziwa Darowizn zostanie ujęta jako koszt świadczeń pracowniczych w Jednostkowym SF za 2022 r. w kwocie 11.633.473,30 zł oraz w Skonsolidowanym SF za 2022 r. w kwocie 13.960.192,50 zł. Odpowiednio kapitał własny w Sprawozdaniach Finansowych za 2022 r. wzrośnie o 13.960.192,50 zł, a ponadto w Jednostkowym SF za 2022 r. wartość inwestycji w jednostkach zależnych wzrośnie o kwotę 2.326.719,20 zł. 

Prezentowane powyżej wielkości mają charakter szacunkowy i w związku z przeprowadzanym przez firmę audytorską badaniem Sprawozdań Finansowych za 2022 r. mogą ulec zmianie. Ostateczna wysokość kosztu, kapitału własnego i inwestycji w jednostkach zależnych zostanie przedstawiona w Sprawozdaniach Finansowych za 2022 r., których publikacja została zaplanowana na 4 kwietnia 2023 r.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne