09.12.2021 · 5/2021

Informacje na temat zakończonej oferty publicznej

Godzina: 17:06

Grupa Pracuj S.A. („Emitent”) przekazuje do publicznej wiadomości informacje na temat zakończonej oferty publicznej („Oferta”) 15.134.278 akcji Emitenta o wartości nominalnej 5,00 PLN każda („Akcje Oferowane”) sprzedawanych przez TCV Luxco Perogie S.à r.l., Przemysława Gacka, Macieja Nogę, Oksanę Świerczyńską, Pawła Leks, Gracjana Fiedorowicza, Rafała Nachynę, Marcina Pietrasa, Mykolę Mykhaylova, oraz Grażynę Rzehak-Majcherek.

Wszystkie terminy pisane wielką literą, niezdefiniowane w niniejszym raporcie bieżącym, mają znaczenie nadane im w prospekcie Emitenta zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 16 listopada 2021 r., wraz z suplementami i komunikatami aktualizującymi.

Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży

Data rozpoczęcia i zakończenia przyjmowana zapisów od Inwestorów Indywidualnych: 17-24 listopada 2021 r.

Data rozpoczęcia i zakończenia procesu budowania księgi popytu wśród Inwestorów Instytucjonalnych: 17-24 listopada 2021 r.

Data rozpoczęcia i zakończenia przyjmowana zapisów od Inwestorów Instytucjonalnych: 25-29 listopada 2021 r.

2. Data przydziału papierów wartościowych

30 listopada 2021 r.

3. Liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją lub sprzedażą

15.134.278 Akcji Oferowanych.

4. Stopa redukcji

Redukcja objęła wyłącznie zapisy na Akcje Oferowane oferowane Inwestorom Indywidualnym. Stopa redukcji dla zapisów złożonych przez Inwestorów Indywidualnych wyniosła 87,671%.

5. Liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji lub sprzedaży

W ramach Oferty złożono zapisy łącznie na 18.039.957 Akcji Oferowanych, w tym Inwestorzy Indywidualni złożyli zapisy na 3.314.302 Akcje Oferowane, a Inwestorzy Instytucjonalni na 14.725.655 Akcji Oferowanych.

6. Liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży

W związku z Ofertą Emitent przydzielił 15.134.278 Akcji Oferowanych, w następujący sposób: (i) 408.623 Akcje Oferowane zostały przydzielone Inwestorom Indywidualnym; (ii) 14.725.655 Akcje Oferowane zostały przydzielone Inwestorom Instytucjonalnym.

7. Cena, po jakiej papiery wartościowe były obejmowane (nabywane)

Akcje Oferowane były nabywane po cenie 74 PLN za jedną Akcję Oferowaną.

8. Liczba osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją lub sprzedażą

Zapisy na Akcje Oferowane złożyło  2.568 Inwestorów Indywidualnych oraz 85 Inwestorów Instytucjonalnych.

9. Liczba osób, przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży

W związku z Ofertą Akcje Oferowane zostały przydzielone 2.568 Inwestorom Indywidualnym oraz 85 Inwestorom Instytucjonalnym.

10. Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli papiery wartościowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby papierów wartościowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki papieru wartościowego, stanowiącą cenę emisyjną lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki papieru wartościowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta

W ramach wykonywania Umowy o Gwarantowanie Oferty nie zostały przez gwarantów Oferty nabyte żadne akcje Emitenta.

11. Wartość przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży

Wartość przeprowadzonej sprzedaży Akcji Oferowanych, rozumiana jako iloczyn liczby Akcji Oferowanych objętych ofertą i ceny sprzedaży, wyniosła 1.119.936.572 PLN.

12. Wysokość łącznych kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji

Na dzień sporządzenia niniejszego raportu Emitent nie posiada informacji o ostatecznym rozliczeniu kosztów emisji. Koszty te zostaną podane do wiadomości publicznej w formie raportu bieżącego po otrzymaniu zestawienia i akceptacji wszystkich kosztów od podmiotów zaangażowanych w pracę nad przygotowaniem i przeprowadzeniem Oferty.

13.Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji lub sprzedaży przypadającym na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją lub sprzedażą

Na dzień sporządzenia niniejszego raportu Emitent nie posiada informacji o ostatecznym rozliczeniu kosztów emisji i w związku z tym nie jest znany średni koszt przeprowadzenia sprzedaży przypadający na jedną Akcję Oferowaną. Koszty te zostaną podane do wiadomości publicznej w formie raportu bieżącego po otrzymaniu zestawienia i akceptacji wszystkich kosztów od podmiotów zaangażowanych w pracę nad przygotowaniem i przeprowadzeniem Oferty.

14. Sposób opłacenia objętych (nabytych) papierów wartościowych

Akcje Oferowane zostały opłacone wkładami pieniężnymi.

Podstawa prawna: §16 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.