16.03.2022 · 5/2022

Uzupełnienie raportu bieżącego 5/2021 z dnia 9 grudnia 2021 r. – informacje na temat zakończenia oferty publicznej

Godzina: 19:33

W nawiązaniu do raportu bieżącego 5/2021 z dnia 9 grudnia 2021 r. („Raport”) w związku z otrzymaniem zestawienia i akceptacją kosztów od podmiotów zaangażowanych w pracę nad przygotowaniem i przeprowadzeniem oferty publicznej 15.134.278 akcji Grupa Pracuj S.A. („Emitent”) o wartości nominalnej 5,00 PLN każda („Akcje Oferowane”) sprzedawanych przez TCV Luxco Perogie S.à r.l., Przemysława Gacka, Macieja Nogę, Oksanę Świerczyńską, Pawła Leksa, Gracjana Fiedorowicza, Rafała Nachynę, Marcina Pietrasa, Mykolę Mykhaylova oraz Grażynę Rzehak-Majcherek („Oferta”), Emitent niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości uzupełnienie treści Raportu w zakresie informacji zawartych w pkt 12) i 13) Raportu dotyczących kosztów związanych z zakończoną Ofertą.

Wszystkie terminy pisane wielką literą, niezdefiniowane w niniejszym raporcie bieżącym, mają znaczenie nadane im w prospekcie Emitenta zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 16 listopada 2021 r., wraz z suplementami i komunikatami aktualizującymi.

12. Wysokość łącznych kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji

Koszty, które zostały zaliczone do kosztów emisji wyniosły łącznie 5.221.656,87 PLN (słownie: pięć milionów dwieście dwadzieścia jeden tysięcy sześćset pięćdziesiąt sześć złotych i osiemdziesiąt siedem groszy), w tym:

a) przygotowania i przeprowadzenia Oferty – 2.939.759,60 PLN (słownie: dwa miliony dziewięćset trzydzieści dziewięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt dziewięć złotych i sześćdziesiąt groszy);

b) wynagrodzenia subemitentów – nie dotyczy;

c) sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa – 1.953.987,81 PLN (słownie: jeden milion dziewięćset pięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset osiemdziesiąt siedem złotych i osiemdziesiąt jeden groszy);

d) promocji Oferty – 327.909,46 PLN (słownie: trzysta dwadzieścia siedem tysięcy dziewięćset dziewięć złotych i czterdzieści sześć groszy).

Poniesione przez Emitenta koszty emisji zostały ujęte w kosztach operacyjnych Emitenta w 2021 r.

13. Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji lub sprzedaży przypadający na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją lub sprzedażą

Średni koszt sprzedaży przypadający na jedną Akcję Oferowaną wynosi 0,34 PLN (słownie: trzydzieści cztery grosze).

Podstawa prawna: §16 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.