12.05.2023 · 5/2023

Wniosek Zarządu dotyczący sposobu podziału zysku osiągniętego w roku zakończonym 31 grudnia 2022 r. oraz ocena tego wniosku przez Radę Nadzorczą

Data  2023-05-12, 16:44

Zarząd spółki Grupa Pracuj S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w dniu 12 maja 2023 r. podjął uchwałę dotyczącą rekomendacji Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu podziału zysku netto osiągniętego przez Spółkę za rok zakończony 31 grudnia 2022 r. w kwocie 164.766.117,07 zł w następujący sposób:

1)           kwotę 102.397.539,00 zł przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki, tj. w wysokości 1,50 zł na jedną akcję; 

2)           kwotę 62.368.578,07 zł przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.

W ww. uchwale Zarząd zaproponował wyznaczenie dnia dywidendy na dzień 30 czerwca 2023 r., a także ustalenie terminu wypłaty dywidendy na dzień 14 lipca 2023 r.

Wniosek Zarządu dotyczący rekomendacji podziału zysku Spółki został przyjęty z uwzględnieniem polityki Spółki w zakresie wypłacania dywidendy oraz m.in. sytuacji finansowej i płynności Spółki, istniejących i przyszłych zobowiązań oraz oceny perspektyw rozwoju Spółki, jak również obowiązujących przepisów prawa.

Jednocześnie, Spółka informuje, iż wniosek Zarządu został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą Spółki na posiedzeniu w dniu 12 maja 2023 r., która postanowiła zarekomendować Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu podjęcie uchwały dotyczącej sposobu podziału zysku netto osiągniętego w roku zakończonym 31 grudnia 2022 r. zgodnie z wnioskiem Zarządu.

Ostateczną decyzję dotyczącą podziału zysku za rok zakończony 31 grudnia 2022 r., w tym ewentualnej wypłaty dywidendy i jej wysokości, podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie. 

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne