23.03.2022 · 6/2022

Otrzymanie powiadomienia o transakcjach wykonywanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze

Godzina: 13:22

Grupa Pracuj S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu 22 marca 2022 r. otrzymał powiadomienie o transakcjach na akcjach Emitenta, o których mowa w art. 19 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („MAR”), od  osoby pełniącej obowiązki zarządcze: Mirosława Stachowicza – Członka Rady Nadzorczej Emitenta.

Powiadomienie stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR.

Pobierz