18.05.2023 · 6/2023

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Grupa Pracuj S.A. na dzień 15 czerwca 2023 r.

Data  2023-05-18, 16:52

Zarząd spółki Grupa Pracuj Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje o zwołaniu, na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 395 § 1, art. 4021, art. 4022 oraz art. 4065 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 15 czerwca 2023 r. na godzinę 09:30, w siedzibie Spółki w Warszawie (00-838) przy ul. Prostej 68, na VIII piętrze, z porządkiem obrad wskazanym poniżej.

Zarząd Spółki jednocześnie informuje, że Rada Nadzorcza Spółki, zgodnie z § 20 ust. 4 lit. k) Statutu Spółki oraz zasadą 4.7 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021, pozytywnie zaopiniowała projekty uchwał oraz porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Sporządzenie i sprawdzenie listy obecności.

4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał.

5. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

6. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2022 roku;

b) rozpatrzenia i zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2022 roku;

c) rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2022 roku;

d) podziału zysku Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2022 roku;

e) wyrażenia opinii dotyczącej sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok 2022;

f) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku zakończonym 31 grudnia 2022 roku;

g) udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2022;

h) udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2022.

7. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zarząd Spółki jednocześnie informuje, iż w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia można wziąć udział przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Załączniki:

Załącznikami do niniejszego raportu są:

- ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zawierające porządek obrad;

- projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;

- formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika;

- formularz oświadczenia o zamiarze uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej;

- informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów;

- sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku zakończonym 31 grudnia 2022 r.;

- sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2022;

- raport biegłego rewidenta w zakresie oceny sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2022.

Spółka udostępnia wszelkie informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki pod adresem: https://grupapracuj.pl/ w zakładce Dla inwestorów w pod-zakładce: Walne Zgromadzenie.

Szczegółowa podstawa prawna: 

§ 19 ust. 1 pkt 1) i 2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757).