18.05.2022 · 7/2022

Wniosek Zarządu dotyczący sposobu podziału zysku osiągniętego w roku zakończonym 31 grudnia 2021 r. oraz ocena tego wniosku przez Radę Nadzorczą

Godzina: 14:41

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Zarząd spółki Grupa Pracuj S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w dniu
18 maja 2022 r. podjął uchwałę dotyczącą rekomendacji Walnemu Zgromadzeniu podziału zysku netto osiągniętego przez Spółkę za rok zakończony 31 grudnia 2021 r. w kwocie 266.261.411,34 zł w następujący sposób:

1) kwotę 136.530.052 zł przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki, tj. w wysokości 2 zł (dwa złote) na jedną akcję;

2) kwotę 129.731.359,34 zł przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.

W ww. uchwale Zarząd zaproponował wyznaczenie dnia dywidendy na dzień 16 września 2022 r. i objęcie dywidendą wszystkich akcji Spółki istniejących w dniu dywidendy, a także ustalenie terminu wypłaty dywidendy na dzień 30 września 2022 r.

Wniosek Zarządu dotyczący rekomendacji podziału zysku Spółki został przyjęty z uwzględnieniem polityki w zakresie wypłacania dywidendy wskazanej w prospekcie emisyjnym Spółki oraz, m.in. sytuację finansową i płynność Spółki, istniejące i przyszłe zobowiązania oraz ocenę perspektyw rozwoju Spółki, w szczególności uwzględniających ewentualną konieczność wydatkowania środków w związku z rozwojem Spółki i podejmowaniem nowych projektów oraz obowiązujące przepisy prawa.

Jednocześnie, Spółka informuje, iż wniosek Zarządu został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą Spółki na posiedzeniu w dniu 18 maja 2022 r., która postanowiła zarekomendować Walnemu Zgromadzeniu podjęcie uchwały dotyczącej sposobu podziału zysku netto osiągniętego w roku zakończonym 31 grudnia 2021 r. zgodnie z wnioskiem Zarządu.

Ostateczną decyzję dotyczącą podziału zysku za rok zakończony 31 grudnia 2021 r., w tym ewentualnej wypłaty dywidendy i jej wysokości, podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie.