15.12.2021 · 8/2021

Otrzymanie powiadomień o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze

Godzina: 17:12

Grupa Pracuj S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu 14 grudnia 2021 r. otrzymał powiadomienia o transakcjach na akcjach Emitenta, o których mowa w art. 19 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („MAR”), od następujących osób pełniących obowiązki zarządcze: (i) Przemysława Gacka – Prezesa Zarządu Emitenta; (ii) Gracjana Fiedorowicza – Członka Zarządu Emitenta; (iii) Rafała Nachyny – Członka Zarządu Emitenta.

Emitent informuje, że w dniu 15 grudnia 2021 r. otrzymał powiadomienie o transakcjach na akcjach Emitenta, o których mowa w art. 19 ust. 1 MAR, od osoby pełniącej obowiązki zarządcze Macieja Nogi – Przewodniczącego Rady Nadzorczej Emitenta.

Powiadomienia dotyczą akcji Emitenta, które zostały sprzedane przez Przemysława Gacka, Gracjana Fiedorowicza, Rafała Nachynę oraz Macieja Nogę jako oferujących w ramach pierwszej oferty publicznej akcji Emitenta („Oferta”), przeprowadzonej na podstawie prospektu zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 16 listopada 2021 r., po cenie 74 PLN za akcję, co miało miejsce przed rozpoczęciem notowań akcji Emitenta na rynku regulowanym (rynku podstawowym) prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”).

Pozostałe akcje Emitenta posiadane przez Przemysława Gacka (bezpośrednio i pośrednio za pośrednictwem Frascati Investments sp. z o.o.), Gracjana Fiedorowicza i Rafała Nachynę, które nie zostały sprzedane w Ofercie, są objęte umownym zakazem zbywania przez okres 360 dni od daty pierwszego notowania akcji Emitenta na GPW. Akcje Emitenta posiadane przez Macieja Nogę, które nie zostały sprzedane w Ofercie, są objęte umownym zakazem zbywania przez okres 180 dni od daty pierwszego notowania akcji Emitenta na GPW.

Powiadomienia stanowią załączniki do niniejszego raportu bieżącego.

Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR.