23.05.2022 · 8/2022

Podjęcie przez Zarząd uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego oraz przydziale akcji serii D w ramach Programów motywacyjnych 2 i 3

Godzina 20:55

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Zarząd spółki Grupa Pracuj S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), informuje, iż w dniu 23 maja 2022 r. podjął uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego poprzez emisję 160.776 (sto sześćdziesiąt tysięcy siedemset siedemdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii D („Akcje Serii D”). Na mocy uchwały Zarząd postanowił podwyższyć kapitał zakładowy Spółki z kwoty 340.521.250,00 zł (trzysta czterdzieści milionów pięćset dwadzieścia jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych) do kwoty 341.325.130,00 zł (trzysta czterdzieści jeden milionów trzysta dwadzieścia pięć tysięcy sto trzydzieści złotych), tj. o kwotę 803.880,00 zł (osiemset trzy tysiące osiemset osiemdziesiąt złotych).

Wszystkie nowo emitowane Akcje Serii D zostały zaoferowane w trybie subskrypcji prywatnej przez Zarząd Spółki pracownikom oraz współpracownikom Spółki i jej spółek zależnych w ramach programów motywacyjnych ustanowionych uchwałami nr 4/2021 i 5/2021 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29 października 2021 r. w sprawie ustalenia zasad Programu motywacyjnego nr 2 i 3 dla kluczowych osób zatrudnionych w grupie kapitałowej Spółki. Uprawnieni pracownicy i współpracownicy objęli Akcje Serii D po cenie emisyjnej w wysokości 5 zł (pięć złotych) za akcję. Akcje Serii D będą objęte czasowym zakazem sprzedaży (tzw. „lock-up”) do dnia 9 września 2022 r.

Celem programów jest stworzenie w grupie kapitałowej Spółki mechanizmu motywującego kluczowych pracowników i współpracowników do działań zapewniających długoterminowy wzrost wartości Spółki i zapewnienie jej prawidłowego rozwoju. Ze względu na te założenia, w interesie Spółki i za zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd postanowił o całkowitym wyłączeniu prawa poboru Akcji Serii D.

Po zarejestrowaniu podwyższenia kapitału w ramach emisji Akcji Serii D w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, Akcje Serii D będą przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie oraz wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.