15.12.2021 · 9/2021

Otrzymanie powiadomienia o transakcji wykonanej przez osobę blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze

Godzina: 17:23

Grupa Pracuj S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu 14 grudnia 2021 r. otrzymał powiadomienie o transakcji na akcjach Emitenta, o której mowa w art. 19 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („MAR”), od Agnieszki Grabowskiej-Gacek, osoby blisko związanej z Przemysławem Gackiem, Prezesem Zarządu Emitenta.

Powiadomienia dotyczą akcji Emitenta, które zostały nabyte przez Agnieszkę Grabowską-Gacek w ramach pierwszej oferty publicznej akcji Emitenta („Oferta”), przeprowadzonej na podstawie prospektu zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 16 listopada 2021 r., po cenie 74 PLN za akcję, co miało miejsce przed rozpoczęciem notowań akcji Emitenta na rynku regulowanym (rynku podstawowym) prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Powiadomienie stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR.