Oferta publiczna

Parallax img

Oferta publiczna

intro text

 

Szanowny Inwestorze,
zapraszamy do zapoznania się z podstawowymi informacjami na temat pierwszej publicznej oferty akcji spółki Grupa Pracuj S.A. – lidera na rynku cyfrowej rekrutacji, działającego od ponad 20 lat w Polsce i od 15 lat na Ukrainie – która zamierza zadebiutować na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Grupę Pracuj, w tym jej marki, pozycję rynkową, podstawowe wyniki finansowe oraz strategię rozwoju, przedstawiamy bliżej w poniższym dokumencie:

Informacje o Grupie Pracuj (Company Profile)

Pobierz


Wielkość i struktura oferty

Oferta publiczna akcji Grupy Pracuj S.A. obejmuje nie więcej niż 22.380.626 akcji Spółki, stanowiących 32,86% kapitału zakładowego Spółki. Na dzień 16 listopada 2021 r. przewiduje się, że inwestorzy indywidualni będą mogli nabyć łącznie do 10% łącznej liczby akcji oferowanych, które zostaną ostatecznie zaoferowane w ofercie.


Najważniejsze informacje o ofercie dla inwestorów indywidualnych

  • ● Inwestorzy indywidualni mogą zapisywać się na akcje Spółki od 17 do 24 listopada 2021 r. (ostatniego dnia do godz. 16:59 czasu lokalnego w Warszawie).
  • ● Zapisy inwestorów indywidualnych będą przyjmowane po cenie maksymalnej ustalonej na 82 zł za akcję.
  • ● Pojedynczy zapis złożony przez inwestora indywidualnego może opiewać na co najmniej 100 akcji i maksymalnie 72 000 akcji. Inwestorzy indywidualni mogą złożyć więcej niż jeden zapis.
  • ● Informacja o ostatecznej cenie akcji oferowanych dla inwestorów indywidualnych, ostatecznej cenie akcji oferowanych dla inwestorów instytucjonalnych, ostatecznej liczbie akcji oferowanych w ramach Oferty przez każdego z akcjonariuszy sprzedających oraz liczbie akcji oferowanych poszczególnym kategoriom inwestorów zostaną opublikowane 24 listopada 2021 r. (lub w okolicach tej daty).
  • ● W przypadku, gdy łączna liczba akcji, na które złożą zapisy inwestorzy indywidualni, będzie większa niż liczba akcji oferowanych tej kategorii inwestorów, przydział akcji nastąpi na zasadach proporcjonalnej redukcji każdego ze złożonych zapisów.
  • ● W celu złożenia zapisu niezbędne jest posiadanie otwartego rachunku papierów wartościowych w firmie inwestycyjnej będącej członkiem konsorcjum detalicznego (ich listę prezentujemy poniżej).
  • ● Jeżeli ostateczna cena akcji dla inwestorów indywidualnym będzie niższa niż cena maksymalna, a także w przypadku redukcji zapisów, nadpłaty zostaną zwrócone inwestorom indywidualnym na rachunek pieniężny prowadzony dla rachunku papierów wartościowych, z którego złożony został zapis, w terminie do 7 dni od Dnia Przydziału.

 

Zapisy na akcje

Zapisy na akcje Grupy Pracuj S.A. muszą być składane na formularzach zapisu dostępnych w punktach obsługi klienta firm inwestycyjnych, będących członkami konsorcjum detalicznego, lub faksem, telefonicznie albo przy wykorzystaniu innych środków komunikacji elektronicznej, o ile dany członek konsorcjum detalicznego dopuszcza taką możliwość.

Lista członków konsorcjum detalicznego i punktów obsługi klienta przyjmujących zapisy na akcje Spółki:

Pobierz

Przewidywany harmonogram oferty

17–24 listopada 2021 r. Proces budowania księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych
17–24 listopada 2021 r. Okres przyjmowania zapisów od inwestorów indywidualnych
(do godz. 16:59 czasu lokalnego w Warszawie w dniu 24 listopada 2021 r.)
24 listopada 2021 r.
(lub w okolicach tej daty)
Publikacja informacji o ostatecznej cenie akcji oferowanych dla inwestorów indywidualnych, ostatecznej cenie akcji oferowanych dla inwestorów instytucjonalnych, ostatecznej liczbie akcji oferowanych w ramach Oferty przez każdego z akcjonariuszy sprzedających oraz liczbie akcji oferowanych poszczególnym kategoriom inwestorów
do 30 listopada 2021 r. Przydział akcji oferowanych („Dzień Przydziału”)
30 listopada 2021 r.
(lub w okolicach tej daty)
Zapisanie akcji oferowanych na rachunkach papierów wartościowych inwestorów indywidualnych
9 grudnia 2021 r.
(lub w okolicach tej daty)
Przewidywany pierwszy dzień notowania akcji Spółki na GPW


Dokumenty do pobrania

Prospekt spółki Grupa Pracuj S.A.
Pobierz

Komunikat Aktualizujący nr 1
Pobierz

Komunikat Aktualizujący nr 2
Pobierz

Komunikat Aktualizujący nr 3
Pobierz

Lista POK Członków Konsorcjum Detalicznego
Pobierz

Informacja o ostatecznej cenie i ostatecznej liczbie Akcji Oferowanych
Pobierz

Komunikat Aktualizujący nr 4
Pobierz


Aktualności

08.11.2021 | Grupa Pracuj ogłasza zamiar wejścia na GPW w Warszawie
Pobierz

17.11.2021 | Grupa Pracuj publikuje prospekt i rozpoczyna publiczną ofertę akcji
Pobierz

24.11.2021 | Grupa Pracuj ogłasza ustalenie ceny akcji w ofercie publicznej na 74 zł za jedną akcję
Pobierz

Kontakt

NBS Communications

Maciej Szczepaniak | tel. 514 985 845
Marcin Gocłowski | tel. 601 289 379
e-mail: [email protected]

Grupa Pracuj S.A.


Dalej »
Grupa Pracuj S.A.

WAŻNE INFORMACJE

Prosimy o uważne zapoznanie się z treścią poniższych ważnych informacji na temat założeń dotyczących dostępu do niniejszej strony internetowej oraz korzystania z materiałów i informacji, które zostały na niej zamieszczone. Przepisy niektórych krajów poza Rzeczpospolitą Polską mogą ograniczać dostęp do informacji zamieszczonych na niniejszej stronie internetowej. Zwracamy uwagę na fakt, że informacje zamieszczone poniżej mogą podlegać zmianie lub aktualizacji. W konsekwencji należy zapoznać się z nimi przed każdorazowym uzyskaniem dostępu do materiałów zawartych na niniejszej stronie internetowej.

Przyjmuje się, iż zaznaczając „DALEJ” oświadczają Państwo, że zapoznali się z niniejszymi ważnymi informacjami oraz zrozumieli i są w pełni świadomi ich znaczenia.

INFORMACJE, DO KTÓRYCH DOSTĘP UMOŻLIWIA TA STRONA INTERNETOWA, SĄ PRZEZNACZONE WYŁĄCZNIE DLA OSÓB, KTÓRE NIE SĄ REZYDENTAMI STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, AUSTRALII, KANADY, JAPONII, HONG KONGU, NOWEJ ZELANDII, SINGAPURU, SZWAJCARII LUB REPUBLIKI POŁUDNIOWEJ AFRYKI ORAZ KTÓRE NIE SĄ W STANACH ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, AUSTRALII, KANADZIE, JAPONII, HONG KONGU, NOWEJ ZELANDII, SINGAPURZE, SZWAJCARII LUB REPUBLICE POŁUDNIOWEJ AFRYKI FIZYCZNIE OBECNE. INFORMACJE TE NIE STANOWIĄ OFERTY, ANI ZAPROSZENIA DO NABYCIA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH SPÓŁKI GRUPA PRACUJ S.A. („SPÓŁKA”) W STANACH ZJEDNOCZONYCH AMERYKI LUB JAKIEJKOLWIEK INNEJ JURYSDYKCJI, W KTÓREJ TAKA OFERTA LUB ZAPROSZENIE NIE SĄ UPRAWNIONE LUB DO JAKIEJKOLWIEK OSOBY, JEŚLI SKŁADANIE JEJ TAKIEJ OFERTY BĄDŹ ZAPROSZENIA LUB ZACHĘCANIE DO NABYCIA BYŁOBY NIEZGODNE Z PRAWEM. OD POTENCJALNYCH UŻYTKOWNIKÓW TEJ INFORMACJI WYMAGA SIĘ ZAPOZNANIA SIĘ Z TAKIMI OGRANICZENIAMI ORAZ ICH PRZESTRZEGANIA.

Papiery wartościowe Spółki nie mogą być oferowane ani sprzedawane w Stanach Zjednoczonych Ameryki, o ile nie zostaną zarejestrowane zgodnie z Amerykańską Ustawą o Papierach Wartościowych z 1933 roku, ze zmianami (ang. U.S. Securities Act of 1933, as amended) („Ustawa o Papierach Wartościowych”) albo na podstawie wyjątku od obowiązku rejestracyjnego tam przewidzianego. Spółka nie rejestrowała i nie zamierza rejestrować jakichkolwiek swoich papierów wartościowych zgodnie z Ustawą o Papierach Wartościowych, jak również nie zamierza przeprowadzać oferty publicznej papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Oferta publiczna papierów wartościowych Spółki będzie przeprowadzona wyłącznie na terytorium Polski.

W jakimkolwiek państwie członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego poza Polską, w którym obowiązuje Rozporządzenie (UE) 2017/1129 („Rozporządzenie Prospektowe”), informacje, do których dostęp umożliwia ta strona są skierowane i przeznaczone wyłącznie do inwestorów kwalifikowanych w tym państwie członkowskim, w rozumieniu Art. 2(e) Rozporządzenia Prospektowego.

W Wielkiej Brytanii informacje do których dostęp umożliwia ta strona, są skierowane i przeznaczone wyłącznie do inwestorów kwalifikowanych w rozumieniu odpowiednich przepisów prawa brytyjskiego, którzy ponadto: (i) posiadają zawodowe doświadczenie w kwestiach inwestycyjnych, o których mowa w art. 19(5) Zarządzenia w sprawie promocji finansowej z 2005 roku, wydanego na podstawie angielskiej Ustawy o Rynkach i Usługach Finansowych z 2000 roku ze zm. (ang. Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, as amended) („Zarządzenie”) lub (ii) podlegają postanowieniom art. 49(2)(a)–(d) Zarządzenia lub (iii) którym można taki dokument lub materiały przekazać zgodnie z prawem.

Za wyjątkiem prospektu Spółki, o którym mowa poniżej, oraz listy punktów obsługi klienta, w których będą przyjmowane zapisy inwestorów indywidualnych, informacje, które dotyczą papierów wartościowych Spółki, mają charakter wyłącznie reklamowy. W żadnym wypadku informacje te nie stanowią prospektu ani żadnego innego dokumentu ofertowego w rozumieniu powszechnie obowiązujących przepisów prawa, ze szczególnym uwzględnieniem Rozporządzenia Prospektowego.

Materiały, do których uzyskają Państwo dostęp, nie stanowią rekomendacji inwestycyjnej w rozumieniu Rozporządzenia w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie (UE) nr 596/2014) oraz Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2016/958 z dnia 9 marca 2016 uzupełniającego Rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawnienia interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów.

Publiczna oferta papierów wartościowych Spółki na terytorium Polski („Oferta”) jest przeprowadzana na podstawie Prospektu, który został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego („KNF”) w dniu 16 listopada 2021 r. („Prospekt”) oraz opublikowany na stronie internetowej Spółki. Prospekt jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem ofertowym zawierającym informacje o Spółce i oferowanych papierach wartościowych Spółki, a także dopuszczeniu do notowań na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”). Prospekt jest dostępny na stronie internetowej Spółki. Ewentualna decyzja o złożeniu zapisu na akcje Spółki w ramach Oferty powinna być podjęta wyłącznie w oparciu o informacje zamieszczone w Prospekcie. Zatwierdzenia Prospektu przez KNF nie należy rozumieć jako poparcia dla papierów wartościowych Spółki oferowanych w ramach Oferty i będących przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do notowań na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW.

Prospekt ani papiery wartościowe Spółki nim objęte nie były ani nie będą przedmiotem rejestracji, zatwierdzenia lub notyfikacji w jakimkolwiek państwie poza Rzeczpospolitą Polską, w szczególności zgodnie z przepisami Rozporządzenia Prospektowego lub Ustawy o Papierach Wartościowych i nie będą mogły być oferowane ani sprzedawane poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (w tym na terenie innych państw Unii Europejskiej oraz Stanów Zjednoczonych Ameryki), chyba że w danym państwie taka oferta lub sprzedaż mogłaby zostać dokonana zgodnie z prawem, bez konieczności spełnienia jakichkolwiek dodatkowych wymogów prawnych przez Spółkę, akcjonariuszy sprzedających lub ich doradców. Każdy inwestor zamieszkały lub mający siedzibę poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej powinien zapoznać się właściwymi przepisami prawa, które mogą mieć do niego zastosowanie w związku z rozważanym udziałem w Ofercie.

Ryzyko jest nieodłączną częścią każdej inwestycji w papiery wartościowe. Podjęcie decyzji inwestycyjnej dotyczącej inwestycji w papiery wartościowe powinno wiązać się z przeprowadzeniem oceny ryzyka w kontekście oczekiwanego i faktycznego wyniku inwestycji w papiery wartościowe. Inwestowanie w papiery wartościowe wiąże się z ryzykiem utraty całości lub części zainwestowanych środków, a nawet koniecznością poniesienia dodatkowych kosztów. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej potencjalni inwestorzy powinni zapoznać się z treścią całego Prospektu.

Przyjmuje się, iż zaznaczając „DALEJ” oświadczają Państwo, że nie znajdują się Państwo na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanady, Japonii, Hong Kongu, Nowej Zelandii, Singapuru, Szwajcarii lub Republiki Południowej Afryki lub jakiejkolwiek innej jurysdykcji, w której przekazywanie materiałów, do których uzyskają Państwo dostęp, nie są uprawnione, jak również że wyrażają Państwo zgodę, że nie będą Państwo przesyłać lub w inny sposób przekazywać jakichkolwiek informacji znajdujących się na tej stronie jakimkolwiek osobom znajdującym się w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanadzie, Japonii, Republice Południowej Afryki, Hong Kongu, Nowej Zelandii, Singapurze, Szwajcarii lub jakiejkolwiek innej jurysdykcji, w której przekazywanie materiałów, do których uzyskają Państwo dostęp, nie są uprawnione lub do publikacji dystrybuowanych w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanadzie, Japonii, Republice Południowej Afryki, Hong Kongu, Nowej Zelandii, Singapurze, Szwajcarii lub jakiejkolwiek innej jurysdykcji, w której przekazywanie materiałów, do których uzyskają Państwo dostęp, nie są uprawnione.

Przyjmuje się, iż zaznaczając „DALEJ” oświadczają Państwo ponadto, że:

1. są rezydentami lub znajdują się w Polsce; lub

2. są rezydentami lub znajdują się w Państwie Członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w którym obowiązuje Rozporządzenie Prospektowe i są inwestorami kwalifikowanymi w rozumieniu Art. 2(e) Rozporządzenia Prospektowego; lub

3. nie są rezydentami lub znajdują się poza terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanady, Japonii, Hong Kongu, Nowej Zelandii, Singapuru, Szwajcarii, Republiki Południowej Afryki, Wielkiej Brytanii lub Państw Członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz są Państwo upoważnieni zgodnie z odpowiednim prawem papierów wartościowych i innymi przepisami państwa jurysdykcji do uzyskania dostępu do niniejszych materiałów bez konieczności spełnienia jakichkolwiek dodatkowych wymogów prawnych