INFORMACJA DLA KANDYDATÓW DO PRACY W GRUPIE PRACUJ DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
obowiązuje od 19 sierpnia 2021 r.

Ochrona danych osobowych kandydatów do pracy jest szczególnie istotna dla Grupy Pracuj. W celu zapewnienia zgodnego z prawem, rzetelnego oraz przejrzystego przetwarzania Twoich danych osobowych przygotowaliśmy poniższą informację. Określa ona w jaki sposób dbamy o Twoje dane osobowe i Twoje prawa podczas udziału w naszych procesach rekrutacyjnych.

1. Jakich pojęć używamy w tej informacji?

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Grupa Pracuj –Grupa Pracuj S.A., adres: ul. Prosta 68, 00-838 Warszawa, adres e-mail: [email protected]

Spółki Grupy Pracuj – Grupa Pracuj S.A. oraz eRecruitment Solutions sp. z o.o., adres dla obu spółek: ul. Prosta 68, 00-838 Warszawa, adres e-mail: [email protected]

My, nasz, nasze – łącznie lub osobno każda ze spółek Grupy Pracuj.

2. Kto jest administratorem Twoich danych osobowych i jak możesz się z nami skontaktować?

Administratorem Twoich danych osobowych jest odpowiednio Grupa Pracuj lub eRecruitment Solutions sp. z o.o. zgodnie z treścią ogłoszenia o pracę lub inną informacją przekazywaną kandydatom przed wysłaniem przez nich zgłoszenia rekrutacyjnego.

W przypadku wyrażenia zgody na udział w przyszłych rekrutacjach prowadzonych przez spółki Grupy Pracuj, administratorem Twoich danych osobowych oprócz Grupy Pracuj będzie także eRecruitment Solutions sp. z o.o. (zgodnie z treścią zgody i w zakresie, w jakim Twoje dane osobowe będą przetwarzane w procesach rekrutacyjnych prowadzonych przez daną spółkę).
Jeżeli masz pytania dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych oraz przysługujących Ci praw, skontaktuj się z nami (dotyczy obu spółek Grupy Pracuj):

a) wysyłając e-mail na adres: [email protected] lub drogą pocztową na adres: ul. Prosta 68, 00-838 Warszawa lub

b) z naszym inspektorem ochrony danych, wysyłając e-mail na adres: [email protected]

3. Jakie dane osobowe przetwarzamy?

Przetwarzamy dane osobowe podane przez Ciebie w Twoim zgłoszeniu rekrutacyjnym (np. w CV, liście motywacyjnym, formularzu aplikacyjnym), w szczególności możemy przetwarzać następujące informacje o Tobie: imię, nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe (np. e-mail, numer telefonu, adres zamieszkania), informacje dotyczące Twojego wykształcenia, kwalifikacji zawodowych, doświadczenia zawodowego, jak również Twój wizerunek (jeżeli zamieścisz swoje zdjęcie w dokumentach aplikacyjnych).

W przypadku przeprowadzenia testów kompetencji i udzielenia przez Ciebie zgody na udział w takich testach, przetwarzamy także informacje dotyczące Twojej wiedzy, umiejętności oraz właściwości osobowościowych (np. informacje o Twoich umiejętnościach językowych lub predyspozycjach do zajmowania określonego stanowiska).

Prosimy o nieumieszczanie w zgłoszeniu rekrutacyjnym danych wrażliwych takich jak: dane o Twoim stanie zdrowia, niepełnosprawnościach, poglądach politycznych, przekonaniach religijnych oraz innych danych określonych w art. 9 RODO. Jeśli podanie takich danych będzie konieczne ze względu na Twoją szczególną sytuację, będziemy Cię prosić o wyrażenie odrębnej zgody na przetwarzanie takich danych.

4. W jakich celach przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe przetwarzamy w następujących celach:

a) przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu o pracę, w ramach którego przesyłasz nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne, w tym wyłonienia kandydatów do zawarcia umowy cywilnoprawnej (jeżeli taka forma zatrudnienia jest wskazana w ogłoszeniu o pracę);

b) przeprowadzenia przyszłych rekrutacji na różne stanowiska, jeżeli wyraziłeś na to odrębną zgodę;

c) badania doświadczeń (satysfakcji) z udziału w naszych rekrutacjach (tzw. badanie candidate experience);

d) w przypadku pozytywnego wyniku rekrutacji, w celu sporządzenia umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej (np. umowy o współpracy), a także przekazania Ci niezbędnych informacji dotyczących rozpoczęcia pracy w Grupie Pracuj (np. informacji o szkoleniach dla nowych pracowników);

e) dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z procesem rekrutacji.

5. Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe przetwarzamy w oparciu o różne podstawy prawne w zależności od celu ich przetwarzania:

a) Twoje dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych przepisach prawa (m.in. Twoje imię, nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, doświadczenie zawodowe) lub dane niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej (np. Twoje oczekiwania finansowe, termin rozpoczęcia pracy/świadczenia usług) przetwarzamy, aby wypełnić ciążący na nas obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) lub ze względu na ich niezbędność do podjęcia działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) i ich podanie będzie konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji;

b) Twój adres e-mail oraz numer telefonu (wymagane na formularzu aplikacyjnym w systemie eRecruiter do zarządzania rekrutacjami) przetwarzamy w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający m.in. na możliwości prowadzenia rekrutacji drogą elektroniczną, sprawnej komunikacji z kandydatami oraz na zapewnieniu prawidłowej identyfikacji kandydata w systemie eRecruiter (adres e-mail jest identyfikatorem kandydata w systemie eRecruiter). Podanie tych danych będzie konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji;

c) pozostałe dane osobowe (np. Twój wizerunek, zainteresowania, dane wrażliwe) przetwarzamy na podstawie Twojej zgody i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Podanie tych danych jest dobrowolne. Zgodnie z informacją zamieszczoną w ogłoszeniu o pracę, taką zgodę wyrażasz zamieszczając takie dane osobowe w swoim zgłoszeniu rekrutacyjnym i klikając w przycisk „Aplikuj teraz” (np. na portalu Pracuj.pl) lub „Wyślij” (np. po wypełnieniu dodatkowego formularza aplikacyjnego w systemie eRecruiter), jak również w inny sposób przekazując nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne. Taką zgodę możesz wyrazić także w inny sposób wskazany przez nas dla określonych procesów rekrutacyjnych (np. składając określone oświadczenie w formie pisemnej lub zaznaczając wskazany przycisk wyboru);

d) wobec wybranych kandydatów możemy zdecydować się na przeprowadzenie testu badania dopasowania do kultury organizacyjnej Grupy Pracuj (jakie preferujesz środowisko pracy i styl pracy). Zakres danych tj. udzielone przez Ciebie odpowiedzi jak i wynik końcowy przeprowadzonego badania przetwarzamy w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na zatrudnieniu kandydatów, którzy chcą pracować w kulturze organizacyjnej, jaką ma Grupa Pracuj;

Równowaga interesów. Po zważeniu naszego interesu oraz Twoich interesów, praw i wolności uznaliśmy, że przetwarzanie danych we wskazanych celach nie będzie ingerować nadmiernie w Twoją prywatność ani nie będzie stanowić dla Ciebie nadmiernej uciążliwości. W toku ważenia interesów, praw i wolności uwzględniliśmy następujące okoliczności:

i. posiadasz informacje, jakie dokładnie dane przetwarzamy, aby wykonać badanie dopasowania do kultury organizacyjnej;

ii. Twoje rozsądne oczekiwanie wiąże się z przetwarzaniem Twoich danych we wskazanych celach i jest dla Ciebie korzystne (dzięki badaniu możesz poznać w jakiej kulturze organizacyjnej chcesz pracować i czy rzeczywiście chcesz pracować w Grupie Pracuj);

iii. zapewniamy, że wdrożyliśmy odpowiednie gwarancje ochrony Twojej prywatności, a mianowicie korzystamy jedynie z danych dotyczących sfery zawodowej Twojego życia i nie łączymy tych danych z danymi z innych źródeł (zbieramy tylko dane podane przez Ciebie w odpowiedziach na pytania);

iv. szanujemy Twoją wolę i ułatwiamy Ci realizację Twoich praw. W tym celu zapewniamy możliwość wyrażenia sprzeciwu na przetwarzanie Twoich danych osobowych w tym celu.

e) Twoje dane osobowe przetwarzamy do celów przyszłych rekrutacji w oparciu o Twoją zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), którą wyrażasz zaznaczają określony przycisk wyboru pod formularzem aplikacyjnym w systemie eRecruiter lub w inny sposób wskazany przez nas dla danego procesu rekrutacyjnego (np. umieszczając wskazaną przez nas klauzulę zgody w swoim CV);

f) Twoje dane osobowe przetwarzamy do celów badania doświadczeń (satysfakcji) z udziału w naszych rekrutacjach (tzw. badanie candidate experience) w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na zbieraniu od Ciebie oceny z udziału w naszych rekrutacjach, tak aby odpowiadały one oczekiwaniom kandydatów i budowały pozytywny wizerunek Grupy Pracuj (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

g) w przypadku pozytywnego wyniku rekrutacji, Twoje dane osobowe przetwarzamy w zakresie niezbędnym do sporządzenia umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), a także w celu przekazania Ci informacji niezbędnych przed rozpoczęciem pracy w Grupie Pracuj w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na przekazaniu Ci informacji, które pomogą Tobie i nam najlepiej przygotować się do rozpoczęcie przez Ciebie pracy w Grupie Pracuj (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
h) w przypadku ewentualnych nieporozumień pomiędzy Tobą a Grupą Pracuj w związku z procesem rekrutacji, przetwarzamy Twoje dane osobowe w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na dochodzeniu roszczeń lub obronie przed roszczeniami kierowanymi wobec Grupy Pracuj przed sądami lub organami państwowymi (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

6. Jak długo przetwarzamy Twoje dane osobowe?

a) Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać w celu przeprowadzenia rekrutacji:

(i) na stanowisko, którego dotyczy Twoje zgłoszenie rekrutacyjne: przez okres niezbędny do przeprowadzenia procesu rekrutacji i wyłonienia kandydata, a następnie przez okres 4 miesięcy na wypadek, gdyby z jakichkolwiek względów określona spółka Grupy Pracuj musiała powtórzyć proces rekrutacji, jednak nie dłużej niż przez okres 1 roku od przesłania zgłoszenia rekrutacyjnego;

(ii) na inne, podobne stanowiska w Grupie Pracuj lub eRecruitment Solutions sp. z o.o. przez okres 3 lat od przesłania zgłoszenia rekrutacyjnego Grupie Pracuj lub eRecruitment Solutions sp. z o.o., jeżeli wyrazisz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji;

b) Twoje dane osobowe przetwarzamy dla celów badania doświadczeń (satysfakcji) z udziału w naszych rekrutacjach (tzw. badanie candidate experience) przez okres 1 roku od przekazania nam danych do tych celów;

c) w przypadku pozytywnego wyniku rekrutacji, Twoje dane osobowe przetwarzamy dalej w oparciu o zasady i okresy przetwarzania danych przewidziane dla pracowników spółek Grupy Pracuj, które zostaną Ci przekazane po rozpoczęciu pracy w określonej spółce Grupy Pracuj;

d) w przypadku ewentualnych nieporozumień miedzy Tobą a określoną spółką Grupy Pracuj, Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami przez okres 3 lat od zakończenia procesu rekrutacji. W określonych przypadkach możemy przetwarzać Twoje dane dłużej niż 3 lata, jeżeli taka konieczność wynika z przepisów prawa.

7. Jak badamy Twoje kwalifikacje i predyspozycje zawodowe?

W czasie trwania procesu rekrutacji możesz zostać poproszony o wykonanie testów kompetencyjnych i językowych, wykonanie testów oraz zadań merytorycznych, jak również o przekazanie nam próbki Twojej pracy.
Jeżeli wyrazisz na to odrębną zgodę, Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać w celu przeprowadza testu kompetencyjnego i weryfikacji Twoich predyspozycji oraz kwalifikacji istotnych na określonym stanowisku pracy.

8. Czy stosujemy profilowanie?

W celu efektywnego przeprowadzenia procesów rekrutacyjnych i wyłonienia kandydatów najlepiej pasujących do określonego stanowiska pracy, możemy stosować procesy oparte na profilowaniu.
Profilowanie polega na ocenie (analizie lub prognozie) Twoich kwalifikacji, umiejętności, predyspozycji zawodowych lub innych cech, które są istotne przy wyborze kandydata na określone stanowisko pracy. W żadnym przypadku nasza ocena nie prowadzi do automatycznego podejmowania decyzji odnośnie Twojego udziału w rekrutacji czy wyników rekrutacji. Pomaga nam jedynie podjąć określone decyzje odnośnie kandydata w określonej rekrutacji, w tym także dokonać obiektywnej i mierzalnej oceny Twoich kwalifikacji, kompetencji, umiejętności oraz predyspozycji do zajmowania określonego stanowiska w określonej spółce Grupy Pracuj.

Stosujemy profilowanie w następujących przypadkach:

a) przeprowadzania testów kompetencyjnych: dokonujemy oceny Twoich kwalifikacji, kompetencji, umiejętności oraz predyspozycji do zajmowania określonego stanowiska pracy. Oceny dokonujemy na podstawie wyników testów. Testy i profilowanie w tym celu przeprowadzamy tylko na podstawie Twojej zgody (podstawa prawna: art. 6 ust. lit. a RODO);

b) analizy kandydatów w systemie eRecruiter: za pomocą różnych filtrów wyszukiwania i oznaczeń kandydatów oceniamy kandydatów pod kątem ich kwalifikacji, umiejętności oraz doświadczenia zawodowego do zajmowania określonego stanowiska pracy. Oceny dokonujemy na podstawie informacji wskazanych przez Ciebie w dokumentach aplikacyjnych (np. CV, formularzu aplikacyjnym), np. grupujemy kandydatów po doświadczeniu zawodowym. Profilowanie w tym celu dokonujemy w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. lit. f RODO), polegający na wyszukiwaniu i grupowaniu kandydatów, którzy najlepiej pasują do określonego stanowiska pracy (np. z uwagi na doświadczenie zawodowe lub wykształcenie).

9. Komu przekazujemy Twoje dane osobowe?

Przekazujemy Twoje dane osobowe następującym kategoriom odbiorców:

Podmioty przetwarzające Twoje dane osobowe (działający na nasze zlecenie)

a) dostawcom usług, którzy wspomagają nas w prowadzeniu procesów rekrutacji. Świadczą oni dla nas usługę hostingu w chmurze obliczeniowej, dostarczają systemy do zarządzania procesem rekrutacji oraz narzędzia do przeprowadzania testów kompetencyjnych (np. eRecruitment Solutions sp. z o.o. - dostawca systemu eRecruiter do zarządzania rekrutacjami);

b) agencjom doradztwa personalnego (np. Devire).

Inni administratorzy Twoich danych osobowych (nie działający na nasze zlecenie)

a) agencjom doradztwa personalnego, które działają jako odrębni administratorzy Twoich danych;

b) organom państwowym, jeżeli zwrócą się do nas z takim wnioskiem (np. sąd, prokuratura, Państwowa Inspekcja Pracy);

c) odpowiednio innej spółce Grupy Pracuj, jeżeli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez spółki Grupy Pracuj dla celów przyszłych rekrutacji.

10. Czy przekazujemy Twoje dane osobowe poza EOG?

My i nasi dostawcy przetwarzamy Twoje dane osobowe jedynie na obszarze Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Jeżeli w przyszłości dokonamy zmian w tym zakresie, przekażemy Ci dodatkową informację.

11. Jakie prawa Ci przysługują?

Przysługują Ci następujące prawa związane z ochroną Twoich danych osobowych. Wszelkie żądania, wnioski, pytania związane z realizacją Twoich praw możesz zgłaszać, wysyłając e-mail na adres: [email protected]

Masz prawo:

d) wycofać udzieloną zgodę w każdym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wypływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przez spółki Grupy Pracuj przed jej cofnięciem (podstawa prawna: art. 7 RODO);

e) wnieść sprzeciw w każdym momencie wobec wykorzystania Twoich danych osobowych, w tym profilowania, jeżeli przetwarzamy Twoje dane w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes. Na skutek wniesienia sprzeciwu rozważymy czy – ze względu na Twoją szczególną sytuację – ochrona Twoich interesów, praw i wolności przeważa nad interesami, które realizujemy wykorzystując Twoje dane osobowe. Jeżeli Twój sprzeciw okaże się zasadny, a nie mamy innej podstawy prawnej do przetwarzania Twoich danych, usuniemy dane, wobec wykorzystania których wniosłeś sprzeciw (podstawa prawna: art. 21 RODO).

Masz prawo żądać:

a) dostępu do Twoich danych osobowych, uzyskania potwierdzenia, czy Twoje dane osobowe są przetwarzane, uzyskania ich kopii oraz do uzyskania informacji m.in. o: celach przetwarzania, kategoriach danych osobowych, kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, planowanym okresie przechowywania danych osobowych, źródle ich pozyskania przez określoną spółkę Grupy Pracuj, zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu (podstawa prawna: art. 15 RODO);

b) przeniesienia Twoich danych osobowych, które nam dostarczyłaś/eś i przekazania ich Tobie lub innemu wskazanemu pomiotowi, w powszechnie używanym, możliwym do odczytu komputerowego formacie, jeżeli przetwarzany Twoje dane osobowe na podstawie zgody lub w celu wykonania umowy (podstawa prawna: art. 20 RODO);

c) sprostowania Twoich danych osobowych, gdy są niekompletne lub nieprawidłowe (podstawa prawna: art. 16 RODO);

d) usunięcia wszystkich lub niektórych Twoich danych osobowych, jeżeli: (1) wycofałeś zgodę lub wniosłeś sprzeciw, a nie mamy innej podstawy prawnej do przetwarzania Twoich danych, (2) Twoje dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane, (3) wniosłeś sprzeciw, który uznaliśmy za zasadny, (4) Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem (podstawa prawna: art. 17 RODO).

Pomimo żądania usunięcia danych osobowych, w związku z wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody, możemy zachować pewne informacje o Tobie w zakresie niezbędnym do celów ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Dotyczy to w szczególności danych osobowych obejmujących: imię, nazwisko, data przesłania zgłoszenia rekrutacyjnego (CV lub innych dodatkowych dokumentów), zgłoszenie rekrutacyjne, które to dane zachowujemy dla celów dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z procesem rekrutacji;

e) ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych tj. zażądać zaprzestania ich przetwarzania za wyjątkiem ich przechowywania, w sytuacjach, gdy: (1) kwestionujesz prawidłowość swoich danych osobowych - wówczas ograniczymy ich wykorzystanie na czas potrzebny określonej spółce Grupy Pracuj do sprawdzenia prawidłowości Twoich danych, (2) kwestionujesz zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych przez określoną spółkę Grupy Pracuj, (3) określona spółka Grupy Pracuj nie potrzebuje już tych danych, ale są one potrzebne Tobie do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, (4) wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych – do czasu podjęcia decyzji przez określoną spółkę Grupy Pracuj, co do zasadności sprzeciwu (podstawa prawna: art. 18 RODO).

Masz także prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (https://uodo.gov.pl/pl/83/155), w szczególności, gdy uważasz, że Twoje dane osobowe są przetwarzane w sposób nieprawidłowy.