POLITYKA PRYWATNOŚCI GRUPY PRACUJ

obowiązuje od 02 sierpnia 2022 r.

Grupa Pracuj S.A. - właściciel portalu Pracuj.pl i innych portali służących do publikacji ogłoszeń rekrutacyjnych, dokłada wszelkich starań, aby chronić prywatność osób korzystających z jej serwisów, w tym serwisów dedykowanych dla pracodawców (relacje profesjonalne).

W celu realizacji zasady zgodnego z prawem, rzetelnego i przejrzystego przetwarzania Twoich danych osobowych w trakcie korzystania z naszych serwisów, przygotowaliśmy dla Ciebie dokument zwany Polityką Prywatności.

Polityka Prywatności określa, w jaki sposób dbamy o Twoje dane osobowe i Twoje prawa.

Zasady ochrony danych osobowych dla użytkowników serwisów należących do Grupy Pracuj S.A., dedykowanych dla osób poszukujących pracy (kandydatów) zostały opisane pod adresem: grupapracuj.pl/polityka-prywatnosci lub w regulaminach tych serwisów.


Spis rozdziałów:

I. Jakich pojęć używamy w Polityce Prywatności?

II. Kto jest administratorem Twoich danych osobowych i jak możesz się z nami skontaktować?

III. Jakie dane osobowe przetwarzamy, w jakich celach i na jakiej podstawie prawnej?

    1. Umowy z Grupą Pracuj

    2. Sklep Pracuj.pl

    3. Korzystanie ze Strefy Pracuj.pl

    4. Korzystanie z innych serwisów / inne aktywności

    5. Marketing naszych produktów i usług

    6. Marketing produktów i usług spółek powiązanych z Grupą Pracuj oraz partnerów Grupy Pracuj

    7. Statystyka korzystania z poszczególnych funkcjonalności serwisów, ułatwienie korzystania z serwisów oraz zapewnienie bezpieczeństwa informatycznego serwisów

    8. Ustalenie, dochodzenie i obrona przed roszczeniami

    9. Rozpatrywanie skarg i wniosków, odpowiedzi na pytania

IV. Profilowanie Twoich preferencji i zainteresowań

V. Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

VI. Jakie są Twoje prawa z związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych?

VII. W jaki sposób dbamy o bezpieczeństwo Twoich danych osobowych?

VIII. W jaki sposób korzystamy z plików cookie?

IX. Zmiany w Polityce Prywatności


1. JAKICH POJĘĆ UŻYWAMY W POLITYCE PRYWATNOŚCI?

Grupa Pracuj, my nasz, nasze to Grupa Pracuj S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Prosta 68, 00-838 Warszawa, adres e-mail: [email protected],
tel: (22) 373 73 00.
Klient to osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, a także osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą (jednoosobowa działalność gospodarcza) i korzystająca z Usług na podstawie Umowy zawartej z Grupą Pracuj.
Konto Pracodawcy to konto Klienta dostępne na stronie internetowej dlafirm.pracuj.pl, służące do składania zamówień oraz zarządzania ogłoszeniami rekrutacyjnymi publikowanymi za pośrednictwem Sklepu Pracuj.pl.
Partnerzy Grupy Pracuj to podmioty, które oferują usługi dedykowane osobom zajmującym się zawodowo rekrutacją lub Human Resources, które podpisały z Grupą Pracuj umowę o współpracy.
RODO to rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
Serwis lub Serwisy to serwisy internetowe należące do lub zarządzane przez Grupę Pracuj, dedykowane dla pracodawców, w ramach których Grupa Pracuj świadczy swoje Usługi, m.in.: strefa.pracuj.pl, dlafirm.pracuj.pl, jobicon.pracuj.pl/, wyzwaniahr.pracuj.pl/
Sklep Pracuj.pl to internetowy kanał sprzedaży Usług Grupy Pracuj, dostępny pod adresem internetowym: dlafirm.pracuj.pl
Spółki powiązane z Grupą Pracuj to spółki powiązane kapitałowo lub osobowo z Grupą Pracuj, to jest eRecruitment Solutions sp. z o.o., jak również inne spółki, których aktualna lista jest dostępna tutaj.
Strefa Pracuj.pl to system Grupy Pracuj dostępny pod adresem internetowym strefa.pracuj.pl, umożliwiający Klientowi samodzielne kontrolowanie i zarządzanie rekrutacjami prowadzonymi w związku z publikacją ogłoszenia rekrutacyjnego, na zasadach określonych odpowiednio w Umowie. Grupa Pracuj nadaje dostęp (login i hasło) do Strefy Pracuj.pl.
Umowa to umowa zawierana pomiędzy Klientem a Grupą Pracuj (w formie zamówienia lub umowy indywidualnej), przez jakikolwiek kanał sprzedaży oferowany przez Grupę Pracuj (np. poprzez akceptację zamówienia w Sklepie Pracuj.pl), w tym umowa o świadczenie usług reklamowych, określająca warunki świadczenia usług przez Grupę Pracuj na rzecz Klienta oraz prawa i obowiązki stron.
Usługi to wszelkie usługi świadczone przez Grupę Pracuj na rzecz Klienta na podstawie Umowy, w szczególności usługi publikacji ogłoszeń rekrutacyjnych, zapewnienia dostępu do Strefy Pracuj.pl, zapewnienia dostępu do Konta Pracodawcy oraz usługi reklamowe.
Użytkownik to każda osoba fizyczna korzystająca z zasobów Serwisów.

 

II. KTO JEST ADMINISTRATOREM TWOICH DANYCH OSOBOWYCH I JAK MOŻESZ SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Grupa Pracuj.

W przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie informacji marketingowo-handlowych od spółek powiązanych z Grupą Pracuj, odpowiednio każda ze spółek powiązanych z Grupą Pracuj stanie się administratorem Twoich danych osobowych. Dokładne informacje o spółkach powiązanych z Grupą Pracuj wraz z danymi kontaktowymi do tych spółek znajdziesz tutaj.

W razie pytań dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych przez Grupę Pracuj i spółki powiązane z Grupą Pracuj oraz przysługujących Ci praw, skontaktuj się z nami:

Więcej o Twoich prawach znajdziesz w punkcie VI poniżej.

 

III. JAKIE DANE OSOBOWE PRZETWARZAMY, W JAKICH CELACH I NA JAKIEJ PODSTAWIE PRAWNEJ?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe jako: (i) Klienta lub jego przedstawiciela, (ii) potencjalnego Klienta lub jego przedstawiciela lub (iii) Użytkownika, w różnych celach, w różnym zakresie i na różnej podstawie prawnej określonej w RODO. Aby przekazać Ci jak najbardziej przejrzystą informację, pogrupowaliśmy te informacje, odnosząc się do celów przetwarzania Twoich danych osobowych.

1. UMOWY Z GRUPĄ PRACUJ

Zawarcie, wykonanie i rozliczenie Umów / wykonywanie obowiązków podatkowych i rachunkowych / windykacja należności oraz roszczenia

Cel. Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu: (i) zawarcia, wykonania i rozliczenia Umów, (ii) wykonywania naszych obowiązków podatkowych i rachunkowych związanych z prawidłową realizacją Umów, w tym wystawienia i doręczenia Ci faktur lub e-faktur, (iv) windykacji należności wynikających z Umów oraz (iv) ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami wynikającymi z niewykonania lub nienależytego wykonania Umów.

Zakres danych. Przetwarzamy Twoje dane osobowe (jako Klienta lub jego przedstawiciela), które podałeś przy składaniu zamówienia/zawieraniu Umowy, jak również dane, które podałeś w komunikacji z Twoim opiekunem handlowym w procesie zawierania Umowy. Są to m.in. takie dane jak: Twoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, służbowy adres e-mail, służbowy numer telefonu, stanowisko służbowe i miejsce pracy, numer NIP i REGON, głos (jeżeli oferta naszych produktów lub usług lub Umowa jest przedstawiana/zawierana przez nasz telefoniczny kanał sprzedaży) oraz dane charakteryzujące sposób korzystania przez Ciebie z naszych Usług, w tym poziom uprawnień do określonych systemów Grupy Pracuj (np. do Strefy Pracuj.pl).

Podstawa prawna. (1) Nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na nawiązywaniu i utrzymywaniu stosunków gospodarczych z Klientami, którzy działają przez swoich przedstawicieli, w tym na prawidłowym ustaleniu wysokości przypadających od Klientów opłat za korzystanie z naszych Usług, na prowadzeniu windykacji należności wynikających z Umów oraz na ustaleniu, dochodzeniu lub obronie przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub innymi organami państwowymi związanymi z zawarciem i wykonaniem Umów; (2) wypełnianie ciążących na Grupie Pracuj obowiązków prawnych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), zawartych w przepisach prawa podatkowowego (m.in. ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.- Ordynacja podatkowa) oraz w przepisach dotyczących prowadzenia ksiąg rachunkowych (m.in. ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości). Jeżeli prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą i jesteś naszym Klientem, przetwarzamy Twoje dane osobowe także w celu zawarcia, wykonania i rozliczenia Umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

Okres przechowywania. W celach związanych z zawarciem i wykonaniem Umów, w tym windykacją należności oraz dochodzeniem, ustaleniem lub obroną przed roszczeniami związanymi z Umowami, przetwarzamy Twoje dane osobowe zasadniczo przez okres trwania odpowiedniej Umowy oraz przez 3 lata od dnia wygaśnięcia lub rozwiązania Umowy. W określonych przypadkach możemy przetwarzać Twoje dane dłużej, jeżeli taka konieczność wynika z przepisów prawa. W celach związanych wypełnianiem obowiązków podatkowych oraz rachunkowych przetwarzamy Twoje dane osobowe przez 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku przez Grupę Pracuj, a przez dłuższy okres, jeżeli bieg przedawnienia zobowiązania podatkowego ulegnie zawieszeniu lub przerwaniu lub gdy taka konieczność wynika z określonych przepisów prawa.

2. SKLEP PRACUJ.PL

Założenie Konta oraz uwierzytelnianie Użytkownika w Sklepie Pracuj.pl

Cel. Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu założenia Konta Pracodawcy w Sklepie Pracuj.pl oraz uwierzytelniania Użytkownika w Sklepie Pracuj.pl.

Zakres danych. Przetwarzamy Twoje dane osobowe podane w formularzu rejestracyjnym w celu założenia Konta Pracodawcy (m.in. imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, dane firmy, którą reprezentujesz jako Użytkownik), login w postaci adresu e-mail oraz hasło ustawione przez Ciebie podczas rejestracji Konta Pracodawcy.

Podstawa prawna. (1) Niebędność do zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usługi bezpłatnego Konta Pracodawcy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); (2) nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na nawiązywaniu i utrzymywaniu stosunków gospodarczych z Klientami, którzy działają przez swoich przedstawicieli, w tym na prawidłowej ich identyfikacji.

Okres przechowywania. W tych celach przetwarzamy Twoje dane osobowe przez cały okres posiadania Konta Pracodawcy oraz korzystania z naszych Usług w Sklepie Pracuj.pl, a także przez okres 3 lata od usunięcia Konta Pracodawcy w celu dochodzenia, ustalenia i obrony przed roszczeniami związanymi z korzystaniem z Konta Pracodawcy. Po upływie tego okresu albo usuniemy/zanonimizujemy Twoje dane osobowe albo będziemy je dalej przetwarzać w innym celu określonym w niniejszej Polityce Prywatności.

Monitorowanie aktywności w Sklepie Pracuj.pl

Cel. Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu rozwoju oraz optymalizacji korzystania ze Sklepu Pracuj.pl (np. w celu wprowadzenia dodatkowych funkcjonalności, które zwiększą wygodę korzystania ze Sklepu Pracuj.pl), a także w celu prezentowania Ci treści dopasowanych do Twoich potrzeb i preferencji oraz w innych celach marketingowych opisanych poniżej w punktach III.5 i IV (Marketing naszych produktów i Usług oraz Profilowanie Twoich preferencji i zainteresowań).

Zakres danych. Przetwarzamy dane dotyczące Twojej aktywności w Sklepie Pracuj.pl, w szczególności dane ile czasu spędziłeś w naszym Serwisie, z jakich opcji korzystałeś i jakie akcje wykonałeś oraz jakie Usługi zamówiłeś, w tym historę opublikowanych ogłoszeń i zamówień, Twój adres IP, lokalizacja, ID urządzenia, dane dotyczące logowania do Sklepu Pracuj.pl.

Podstawa prawna. Nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na rozwoju Sklepu Pracuj.pl, w tym ulepszaniu jego określonych funkcjonalności i dopasowywaniu ich do potrzeb Użytkowników.

Okres przechowywania. W tych celach przetwarzamy Twoje dane osobowe przez cały okres posiadania Konta Pracodawcy oraz korzystania z naszych Usług w Sklepie Pracuj.pl. Po upływie tego okresu albo usuniemy/zanonimizujemy Twoje dane osobowe albo będziemy je dalej przetwarzać w innym celu określonym w niniejszej Polityce Prywatności.

Komunikacja z Użytkownikami w Sklepie Pracuj.pl

Cel. Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu udzielania Ci odpowiedzi na pytania dotyczące Sklepu Pracuj.pl oraz naszych Usług świadczonych za pośrednictwem Sklepu Pracuj.pl, jak również w celu rozwiązywania zgłoszonych problemów związanych z korzystaniem ze Sklepu Pracuj.pl

Zakres danych. Przetwarzamy Twoje dane osobowe podane konsultantowi online, m.in. Twoje imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, treść komunikacji z konsultantem.

Podstawa prawna. Nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ułatwieniu kontaktu z Użytkownikami i zachęcaniu ich do skorzystania z naszych usług świadczonych w Sklepie Pracuj.pl.

Okres przechowywania. W tym celu przetwarzamy Twoje dane osobowe przez cały okres posiadania Konta Pracodawcy oraz korzystania z naszych Usług w Sklepie Pracuj.pl. Jeżeli tylko zadałeś pytanie, a nie korzystasz z naszych Usług, będziemy przetwarzali Twoje dane osobowe przez okres nie dłuższy niż 3 lata od przekazania nam Twojego zapytania/zgłoszenia problemu. Po tym czasie usuniemy/zanonimizujemy Twoje dane osobowe albo będziemy je dalej przetwarzać w innym celu określonym w niniejszej Polityce Prywatności.

3. KORZYSTANIE ZE STREFY PRACUJ.PL

Zapewnienie bezpieczeństwa / korzystanie z funkcjonalności Strefy Pracuj.pl

Cel. Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu uwierzytelniania Użytkownika w Strefie Pracuj.pl oraz umożliwienia Ci korzystania z różnych funkcjonalności Strefy Pracuj.pl (np. spotkania rekrutacyjne online, wysłanie wiadomości do kandydatów) zgodnie z określonymi w Umowie poziomami uprawnień dostępowych, jak również w celu komunikacji odnośnie korzystania ze Strefy Pracuj.pl.

Zakres danych. Przetwarzamy Twoje dane osobowe obejmujące: (i) login (ustanowiony przy nadawaniu uprawnień dostępowych do Strefy Pracuj.pl) i hasło ustanowione przez Ciebie przy logowaniu do Strefy Pracuj.pl, (ii) dane związane z korzystaniem przez Ciebie z określonych funkcjonalności Strefy Pracuj.pl (np. Twój głos i wizerunek podczas przeprowadzanych spotkań rekrutacyjnych online, treść wiadomości wymienianych z kanydatami do pracy, jeżeli korzystasz z możliwości wysyłania wiadomości do kandydatów z poziomu Strefy Pracuj.pl), jak również (iii) dane zawarte w komunikacji z naszym konsultanem odnośnie korzystania ze Strefy Pracuj.pl.

Podstawa prawna. Nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na zapewnieniu bezpieczeństwa oraz kontroli dostępu do Strefy Pracuj.pl, jak również na zapewnieniu możliwości korzystania z określonych funkcjonalności Strefy Pracuj.pl i odpowiedniej komunikacji z Użytkownikami. Jeżeli prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą i jesteś naszym Klientem, realizujemy dostęp do Strefy Pracuj.pl i określone funkcjonalności Strefy Pracuj.pl w celu wykonania i rozliczenia Umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

Okres przechowywania. W tych celach przetwarzamy Twoje dane osobowe przez okres korzystania ze Strefy Pracuj.pl (posiadania uprawnień dostępowych), nie dłużej jednak niż przez okres 3 lat od daty ostatniego logowania do Strefy Pracuj.pl. Po upływie tego okresu albo usuniemy/zanonimizujemy Twoje dane osobowe albo będziemy je dalej przetwarzać w innym celu określonym w niniejszej Polityce Prywatności.

Monitorowanie aktywności w Strefie Pracuj.pl

Cel. Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu rozwoju Strefy Pracuj.pl, zapewnienia wsparcia technicznego dla Strefy Pracuj.pl i prowadzenia statystyk związanych z korzystaniem ze Strefy Pracuj.pl.

Zakres danych. Przetwarzamy dane dotyczące Twojej aktywności w Strefie Pracuj.pl, np. informacje, jak często i z jakich funkcjonalności Strefy Pracuj.pl korzystasz.

Podstawa prawna. Nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na rozwoju Strefy Pracuj.pl, w tym ulepszaniu jej określonych funkcjonalności.

Okres przechowywania. W tych celach przetwarzamy Twoje dane osobowe przez cały okres korzystania ze Strefy Pracuj.pl (posiadania uprawnień dostępowych), nie dłużej jednak niż przez okres 3 lat od daty ostatniego logowania do Strefy Pracuj.pl. Po upływie tego okresu albo usuniemy/zanonimizujemy Twoje dane osobowe albo będziemy je dalej przetwarzać w innym celu określonym w niniejszej Polityce Prywatności.

4. KORZYSTANIE Z INNYCH SERWISÓW / INNE AKTYWNOŚCI

Dostęp do szkoleń, raportów i ebooków

Cel. Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu udostępnienia Ci opracowanych przez nas materiałów szkoleniowych, takich jak artykuły, poradniki, webinaria, raporty oraz w celu zgłoszenia Twojego udziału w organizowanych przez nas szkoleniach (webinariach).

Zakres danych. Przetwarzamy Twoje dane osobowe, które podałeś, wypełniając jeden z naszych formularzy online. Nasze formularze wskazują, uzupełnienie których pól informacyjnych jest wymagane, a których dobrowolne. Uzupełnienie pól oznaczonych jako wymagane jest warunkiem skorzystania z naszych Usług.

Podstawa prawna. Nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na budowaniu zaufania do naszej wiedzy i doświadczenia w dziedzinie rekrutacji w relacjach profesjonalnych (tzw. business-to-business), jeżeli zgłosisz chęć udziału w określonych szkoleniach, webinariach lub chęć otrzymywania e-booków.

Okres przechowywania. W tym celu przetwarzamy Twoje dane osobowe nie dłużej niż 3 lata od daty przesłania wypełnionego formularza. Po upływie tego okresu albo usuniemy/zanonimizujemy Twoje dane osobowe albo będziemy je dalej przetwarzać w innym celu opisanym w niniejszej Polityce Prywatności.

Aktualizacja danych firmowych w naszych systemach

Cel. Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu dokonania zmiany/uaktualnienia Twoich danych firmowych w naszych systemach (Konto Pracodawcy). 

Zakres danych. Aby uaktualnić Twoje dane dotyczące firmy, będziemy przetwarzać dane podane przez Ciebie za pomocą formularza online. Będziemy m.in. przetwarzać informacje dotyczące zajmowanego przez Ciebie stanowiska, branży, w której pracujesz oraz stanu zatrudnienia w firmie. Formularz wskazuje uzupełnienie których pól informacyjnych jest wymagane, a których dobrowolne. Uzupełnienie pól oznaczonych jako wymagane jest warunkiem dokonania przez Ciebie poprawnej aktualizacji danych firmowych. Brak wypełnienia pól oznaczonych jako wymagane spowoduje nieprzesłanie do nas formularza z aktualizacją. 

Podstawa prawna. Nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na rozwoju naszych usług poprzez jak najlepsze dopasowanie naszych produktów i usług do Twoich aktualnych potrzeb, a także dostawaniu ceny do nowych funkcjonalności Serwisu i ukierunkowaniu rozwoju kompetencji Twoich opiekunów. 

Okres przechowywania. W tym celu przetwarzamy Twoje dane osobowe zasadniczo przez okres nie dłuższy niż 3 lata od dnia wygaśnięcia lub rozwiązania Umowy. W określonych przypadkach możemy przetwarzać Twoje dane dłużej, jeżeli taka konieczność wynika z przepisów prawa.

Newsletter

Cel. Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu bieżącego informowania Cię o organizowanych przez nas wydarzeniach, o opracowanych przez nas materiałach szkoleniowych i promocyjnych (takich jak artykuły, poradniki, webinaria i raporty), o prowadzonych przez nas badaniach marketingowych oraz o ofercie naszych produktów i usług. Informacje te wysyłamy w postaci newslettera.

Zakres danych. Twój adres e-mail.

Podstawa prawna. Nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na promocji naszych inicjatyw w dziedzinie rekrutacji w relacjach profesjonalnych (tzw. business-to-business), jeżeli wyrazisz zgodę na otrzymywanie takich informacji mailem w postaci newslettera.

Okres przechowywania. W tym celu przetwarzamy Twoje dane osobowe do czasu Twojej rezygnacji z otrzymywania newslettera. Po upływie tego okresu albo usuniemy/zanonimizujemy Twoje dane osobowe albo będziemy je dalej przetwarzać w innym celu opisanym w niniejszej Polityce Prywatności.

Konkursy i akcje promocyjne

Cel. Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu przeprowadzenia, wyłonienia zwycięzców oraz rozliczenia Twojego udziału w organizowanych przez nas konkursach lub akcjach promocyjnych, w tym w celu rozpatrzenia reklamacji i dochodzenia roszczeń związanych z realizacją określonego konkursu lub akcji promocyjnej.

Zakres danych. Przetwarzamy Twoje dane osobowe, które podałeś w formularzu zgłoszeniowym do uczestnictwa w określonym konkursie lub akcji promocyjnej. Formularz wskazuje uzupełnienie których pól informacyjnych jest wymagane, a których dobrowolne. Uzupełnienie pól oznaczonych jako wymagane jest warunkiem zgłoszenia uczestnictwa w określonym konkursie lub akcji promocyjnej.

Podstawa prawna. Nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na promocji naszych naszych produktów i Usług poprzez organizowanie określonych konkursów lub akcji promocyjnych, jeżeli zgłosisz chęć udziału w takich konkursach lub akcjach promocyjnych. Jeżeli jesteś zwycięzcą określonego konkursu będziemy przetwarzali Twoje dane osobowe także w celu realizacji ciążących na Grupie Pracuj obowiązków podatkowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

Okres przechowywania. W tym celu będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe przez czas trwania konkursu lub akcji promocyjnej oraz przez okres nie dłuższy niż 3 lata od zakończenia danego konkursu lub akcji promocyjnej m.in. w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z danym konkursem lub akcją promocyjną. Jeżeli jesteś zwycięzcą konkursu będziemy przetwarzali Twoje dane przez okres 5 lat licząc o końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku związanego z przyznaniem nagrody zgodnie z przepisami prawa podatkowego. Po upływie tych okresów albo usuniemy/zanonimizujemy Twoje dane osobowe albo będziemy je dalej przetwarzać w innym celu opisanym w niniejszej Polityce Prywatności.

Badanie satysfakcji z naszych Usług

Cel. Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu przeprowadzenia badzania satysfakcji z naszych Usług, w tym badania skuteczności ogłoszeń rekrutacyjnych.

Zakres danych. Przetwarzamy Twoje dane osobowe, obejmujące m.in. adres e-mail, numer telefonu oraz informacje dotyczące publikowanych ogłoszeń rekrutacyjnych, Twoje odpowiedzi na przygotowane przez nas pytania, zawarte w ankietach i formularzach wykorzystywanych do badania satysfakcji z naszych Usług.

Podstawa prawna. Nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na poprawie funkcjonowania naszych Usług oraz dokonaniu oceny satysfakcji ze świadczonych przez nas Usług.

Okres przechowywania. W tym celu będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe zasadniczo przez okres trwania odpowiedniej Umowy oraz przez 3 lata od dnia wygaśnięcia lub rozwiązania Umowy.

Referencje

Cel. Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu wykorzystania i rozpowszechniania (m.in. publikowania w naszych Serwisach), wystawionych przez Ciebie referencji dotyczących świadczonych przez nas Usług.

Zakres danych. Przetwarzamy Twoje dane osobowe, obejmujące m.in. imię, nazwisko, adres e-mail, treść referencji, funkcję lub stanowisko służbowe.

Podstawa prawna. Nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na poprawie funkcjonowania świadczonych przez nas Usług, ocenie satysfakcji ze świadczonych Usług oraz marketingu naszych produktów i usług, zgodnie z zakresem wyrażonej przez Ciebie zgody na wykorzystanie i rozpowszechnianie referencji.

Okres przechowywania. W tym celu będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe przez okres 3 lat od daty otrzymania od Ciebie referencji.

Informowanie o produktach i usługach

Cel. Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu dostarczenia Ci informacji o zmianach w produktach lub usługach, z których korzystasz lub masz możliwość skorzystania w związku ze współpracą z Grupą Pracuj.

Zakres danych. Dla przesyłania informacji, o których mowa powyżej będziemy przetwarzać Twój adres e-mail oraz historię Twojej dotychczasowej współpracy z Grupą Pracuj.

Podstawa prawna. Podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest Twoja zgoda (jeżeli wyraziłeś zgodę na otrzymywanie informacji marketingowych) lub nasz prawnie uzasadniony interes w postaci informowania naszych Klientów o nowościach oraz funkcjonalnościach oferowanych przez nas produktów i usług. Jeżeli podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest wyrażona przez Ciebie zgoda to w sekcji MARKETING NASZYCH PRODUKTÓW I USŁUG poniżej znajdziesz szczegółowe informacje jak przetwarzamy Twoje dane osobowe w związku z jej wyrażeniem.

Okres przechowywania. Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać do czasu wycofania wyrażonej przez Ciebie zgody (jeżeli jest ona podstawą prawną ich przetwarzania) lub do czasu zakończenia korzystania przez Ciebie z naszych produktów i usług.

5. MARKETING NASZYCH PRODUKTÓW I USŁUG

Cel. Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu zaoferowania Ci naszych produktów i Usług, które najlepiej odpowiadają Twoim zainteresowaniom zawodowym lub potrzebom pracodawcy, którego reprezentujesz, w tym w celu wysłania Ci określonych materiałów promocyjnych.

Zakres danych. Przetwarzamy Twoje dane osobowe obejmujące m.in.: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, nazwę i adres pracodawcy oraz stanowisko w firmie, jak również głos (jeżeli kontaktujemy się z Tobą za pośrednictwem naszego telefonicznego kanału sprzedaży), które to dane podałaś/eś, wypełniając jeden z formularzy używanych przez nas w związku z: prezentacjami dotyczącymi naszych Usług, zapewnianiem dostępu do szkoleń, raportów i e-booków oraz w związku z wysyłką newslettera, jak również dane, które podałaś/eś podczas kontaktu z naszym opiekunem handlowym (w tym podczas rozmowy telefonicznej) lub podczas zakładania Konta Pracodawcy. Ponadto przetwarzamy Twoje dane uzyskane ze źródeł publicznie dostępnych (np. ze strony internetowej Twojego pracodawcy) oraz dane zbierane automatycznie za pośrednictwem plików cookies dotyczące Twojej aktywności w Serwisach, np. częstotliwości odwiedzin Serwisów, listy odwiedzanych podstron Serwisów, informacje o pobranych materiałach edukacyjnych.

Podstawa prawna. Nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na marketingu bezpośrednim własnych produktów i Usług w relacjach profesjonalnych (tzw. business-to-business). Ponadto będziemy się z Tobą kontaktowali mailowo lub telefonicznie w celu marketingu naszych produktów i Usług, jeżeli wyraziłaś/eś zgodę na komunikację mailem lub telefonicznie w celu otrzymywania takich informacji od Grupy Pracuj lub zgodę dotyczącą tzw. plików cookies wyrażoną poprzez odpowiednie ustawienia Twojej przeglądarki. Po zważeniu naszego interesu oraz Twoich interesów, praw i wolności uznaliśmy, że nie będziemy nadmiernie ingerować w Twoją prywatność, szczególnie, że nasze działania dotyczą jedynie relacji profesjonalnych.

Okres przechowywania. W tym celu przetwarzamy Twoje dane osobowe do czasu Twojej rezygnacji z otrzymywania informacji marketingowo-handlowych od Grupy Pracuj (cofnięcia zgody lub wyrażenia sprzeciwu), jednak nie dłużej niż przez okres 3 lat liczonych od dnia odnotowania Twojej ostatniej aktywności w akcjach i wydarzeniach marketingowych Grupy Pracuj organizowanych online lub offline. Twoja aktywność oznacza jakiekolwiek działanie, które może wskazywać na Twoje zainteresowanie usługami lub akcjami marketingowymi Grupy Pracuj, np. uczestnictwo w akcji marketingowej (konferencji, szkoleniu), otwarcie mailingu reklamowego, wejście na stronę internetową Grupy Pracuj lub skorzystanie z usług Grupy Pracuj. W okresie 3 lata od Twojej ostatniej aktywności Twoje dane osobowe nie będą już aktywnie przetwarzane, a jedynie przechowywane. Po tym czasie Twoje dane osobowe zostaną usunięte/zanonimizowane.

Więcej na temat profilowania znajdziesz poniżej w pukcie IV (Profilowanie Twoich preferencji i zainteresowań).

6. MARKETING PRODUKTÓW I USŁUG SPÓŁEK POWIĄZANYCH Z GRUPĄ PRACUJ ORAZ PARTNERÓW GRUPY PRACUJ

Cel. Jeżeli wyraziłaś/eś zgodę na otrzymywanie informacji marketingowo-handlowych od spółek powiązanych z Grupą Pracuj, spółki te będą przetwarzały Twoje dane osobowe w celu promocji swoich produktów lub usług. Jeżeli wyraziłaś/eś zgodę na otrzymywanie informacji marketingowo-handlowych od partnerów Grupy Pracuj, otrzymasz od nas informacje dotyczące produktów lub usług tych podmiotów, ale nie będziemy im przekazywać Twoich danych osobowych.

Zakres danych. Spółki powiązane z Grupą Pracuj będą przetwarzały m.in.: Twoje imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, nazwę i adres pracodawcy oraz stanowisko w firmie, które to dane podałaś/eś Grupie Pracuj lub które Grupa Pracuj zebrała zgodnie z informacjami określonymi powyżej w punkcie III.5 (Marketing naszych produktów i Usług). Taki zakres danych będzie także wykorzystywany do marketingu partnerów Grupy Pracuj.

Podstawa prawna. (1) Prawnie uzasadniony interes spółek powiązanych z Grupą Pracuj (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na marketingu bezpośrednim własnych produktów i usług w relacjach profesjonalnych (tzw. business-to-business), jeżeli wyraziłaś/eś zgodę na komunikację mailem lub telefonicznie w celu otrzymywania informacji marketingowo-handlowych od spółek powiązanych z Grupą Pracuj lub zgodę dotyczącą tzw. plików cookies wyrażoną poprzez odpowiednie ustawienia Twojej przeglądarki na stronach internetowych należących do spółek powiązanych z Grupą Pracuj; (2) nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na marketingu bezpośrednim własnych produktów i usług w relacjach profesjonalnych (tzw. business-to-business), jeżeli wyraziłaś/eś zgodę na komunikację mailem lub telefonicznie w celu otrzymywania informacji marketingowo-handlowych od partnerów Grupy Pracuj. Po zważeniu naszego interesu oraz Twoich interesów, praw i wolności uznaliśmy, że nie będziemy nadmiernie ingerować w Twoją prywatność, szczególnie, że nasze działania dotyczą jedynie relacji profesjonalnych, a Ty wraziłaś/eś odpowiednie zgody na komunikację marketingową od nas lub od spółek powiązanych z Grupą Pracuj, która dotyczy marketingu produktów lub usług innych podmiotów niż Grupa Pracuj.

Okres przechowywania. W tym celu przetwarzamy Twoje dane osobowe do czasu Twojej rezygnacji z otrzymywania informacji marketingowo-handlowych od spółek powiązanych z Grupą Pracuj lub partnerów Grupy Pracuj (cofnięcia zgody lub wyrażenia sprzeciwu), jednak nie dłużej niż przez okres 3 lat liczonych od dnia odnotowania Twojej ostatniej aktywności w akcjach i wydarzeniach marketingowych organizowanych przez spółki powiązane z Grupą Pracuj online lub offline. Twoja aktywność oznacza jakiekolwiek działanie, które może wskazywać na Twoje zainteresowanie usługami lub akcjami marketingowymi spółek powiązanych z Grupą Pracuj, np. uczestnictwo w akcji marketingowej (konferencji, szkoleniu, badaniu satysfakcji), otwarcie mailingu reklamowego, wejście na stronę internetową spółek powiązanych z Grupą Pracuj lub skorzystanie z usług spółek powiązanych z Grupą Pracuj. W okresie 3 lata od Twojej ostatniej aktywności Twoje dane osobowe nie będą już aktywnie przetwarzane, a jedynie przechowywane. Po tym czasie Twoje dane osobowe zostaną usunięte/zanonimizowane.

Więcej na temat profilowania znajdziesz poniżej w pukcie IV (Profilowanie Twoich preferencji i zainteresowań).

7. MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE

Jeżeli odwiedzasz nasze profile, w tym fanpage w mediach społecznościowych (np. Facebook, Instagram, LinkedIn), w tym uczestniczysz w różnych naszych akcjach organizowanych w takich serwisach społecznościowych (np. konkursy, akcje promocyjne, porady, możliwość zadawania pytań), przetwarzamy Twoje dane osobowe pozyskane za pomocą tych mediów, m.in. Twoje imię i nazwisko, nazwę użytkownika, zdjęcie profilowe (avatar), informacje zawarte w Twoich postach i komentarzach.

Podstawa prawna. Nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na budowaniu pozytywnych relacji z naszymi Klientami i ich przedstawicielami w mediach społecznościowych lub na marketingu naszych produktów i usług, w tym organizowaniu różnych konkursów i innych akcji promocyjnych skierowanych do pracodawców.

Więcej informacji odnośnie przetwarzania Twoich danych osobowych w związku z odwiedzaniem naszych profili w mediach społecznościowych, znajdziesz w Informacji dla użytkowników naszych profili w mediach społecznościowych.

8. STATYSTYKA KORZYSTANIA Z POSZCZEGÓLNYCH FUNKCJONALNOŚCI SERWISÓW, UŁATWIENIE KORZYSTANIA Z SERWISÓW ORAZ ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA INFORMATYCZNEGO SERWISÓW

Cel. Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu opracowania statystyk korzystania z poszczególnych funkcjonalności Serwisów, ułatwienia korzystania z Serwisów oraz zapewnienia bezpieczeństwa informatycznego Serwisów.

Zakres danych. Przetwarzamy dane osobowe dotyczące Twojej aktywności w Serwisach, takie jak: odwiedzane strony i podstrony Serwisów oraz ilość spędzanego na każdej z nich czasu, jak również dane dotyczące Twojej historii wyszukiwania, Twojego adresu IP, lokalizacji, ID urządzenia oraz dane dotyczące przeglądarki oraz systemu operacyjnego.

Podstawa prawna. Nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ułatwieniu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz na poprawie funkcjonalności tych usług.

Okres przechowywania. W tym celu przetwarzamy Twoje dane osobowe nie dłużej niż 3 lata. Po upływie tego okresu albo usuniemy/zanonimizujemy Twoje dane osobowe albo będziemy je dalej przetwarzać w innym celu opisanym w niniejszej Polityce Prywatności.

9. USTALENIE, DOCHODZENIE I OBRONA PRZED ROSZCZENIAMI

Cel. Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu ustalenia, dochodzenia i obrony przed roszczeniami, w tym roszczeniami z tytułu szkody wyrządzonej przez bezprawne korzystanie z Serwisów.

Zakres danych. Przetwarzamy Twoje dane osobowe obejmujące: imię, nazwisko, adres e-mail, dane dotyczące korzystania z Serwisów oraz inne dane niezbędne do udowodnienia istnienia roszczenia, w tym rozmiarów wyrządzonej szkody.

Podstawa prawna. Nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ustaleniu, dochodzeniu i obronie przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub innymi organami państwowymi.

Okres przechowywania. W tym celu przetwarzamy Twoje dane osobowe zasadniczo nie dłużej niż 3 lata od zaprzestania korzystania z naszych Serwisów. W określonych przypadkach możemy przetwarzać Twoje dane dłużej, jeżeli taka konieczność wynika z przepisów prawa.

10. ROZPATRYWANIE SKARG I WNIOSKÓW, ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Cel. Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu rozpatrzenia i załatwienia skarg i wniosków oraz w celu udzielenia odpowiedzi na pytania.

Zakres danychPrzetwarzamy Twoje dane osobowe obejmujące m.in. imię, nazwisko, adres e-mail oraz dane dotyczące korzystania z Strefy Pracuj.pl, Sklepu Pracuj.pl i innych serwisów zarządzanych przez Grupę Pracuj, jeżeli jest to niezbędne do rozpatrzenia Twojej skargi, wniosku lub odpowiedzi na zadane pytanie. Przetwarzamy ponadto Twoje dane osobowe zawarte w treści skargi, wniosku lub pytania.

Podstawa prawna. Nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na poprawie funkcjonalności usług świadczonych drogą elektroniczną oraz na budowaniu pozytywnych relacji z Użytkownikami i Klientami, opartych na rzetelności i lojalności.

Okres przechowywania. W tym celu przetwarzamy Twoje dane osobowe do czasu rozpatrzenia i załatwienia skargi lub wniosku albo udzielenia odpowiedzi na pytanie, nie dłużej niż 3 lata od Twojego zgłoszenia.

 

IV. PROFILOWANIE TWOICH PREFERENCJI I ZAINTERESOWAŃ

W celu prowadzenia marketingu bezpośredniego tworzymy profil Twoich preferencji i zainteresowań zawodowych, tak aby jak najlepiej dopasować do niego komunikaty marketingowe, w tym ofertę nabycia określonych produktów i usług Grupy Pracuj, spółek powiązanych z Grupą Pracuj lub partnerów Grupy Pracuj. Oceniamy Twoje preferencje i zainteresowania na podstawie danych: (1) zbieranych w naszych systemach wspierających prawidłową realizację Usług np. w CRM-ie, w systemach do realizacji zamówień, (2) zbieranych automatycznie za pośrednictwem plików cookies, dotyczących Twojej aktywności w Serwisach lub na stronach internetowych należących do spółek powiązanych z Grupą Pracuj, m.in. za pomocą systemu do marketing automation Oracle Eloqua.

Skutkiem stosowanego przez nas profilowania może być wyświetlanie zindywidualizowanych komunikatów marketingowych dotyczących produktów lub usług Grupy Pracuj, odpowiednio spółek powiązanych z Grupą Pracuj lub partnerów Grupy Pracuj, w tym ofert handlowych/promocyjnych. Nasze komunikaty marketingowe mogą być wyświetlane na stronach niezwiązanych z nami podmiotów np. sieci reklamowej Google lub Facebook.

Nasze działania dotyczą jedynie relacji profesjonalnych. Nie zbieramy informacji, które pozwalałby nam uzyskać wgląd w Twoje życie prywatne. Przeciwnie, zbieramy jedynie informacje związane z Twoją aktywnością zawodową i to w bardzo ograniczonym zakresie. Interesuje nas jedynie Twoja aktywność w Serwisach. Zebrane informacje nie są łączone z informacjami pochodzącymi z innych źródeł, w tym z informacjami dotyczącymi Twojej aktywności na stronach internetowych innych niż strony Serwisów.

Podstawa prawna. Nasz prawnie uzasadniony interes lub spółek powiązanych z Grupą Pracuj (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na marketingu naszych produktów i Usług, spółek powiązanych z Grupą Pracuj lub partnerów Grupy Pracuj, które będą dla Ciebie atrakcyjne i dopasowane do Twoich potrzeb i zainteresowań.

Więcej informacji na temat wykorzystywania przez Grupę Pracuj plików cookies znajdziesz w naszej Polityce Cookie.

 

V. KOMU UDOSTĘPNIAMY TWOJE DANE OSOBOWE?

Dostawcy usług

Twoje dane przekazujemy naszym dostawcom usług CRM (np. Salesforce), usług analitycznych (np. Google Analytics, HotJar), systemów do marketingu online oraz marketing automation (np. Oracle Eloqua, Google Adwords, Facebook), usług czatu (np. BespokeChat), usług hostingu (np. Oktawave), usług wsparcia procesów zarządzania i księgowości (np. Navision, Microsoft Dynamics NAV), usługi rekrutacji online (np. RTCLab). Nasi dostawcy mają siedzibę głównie w Polsce i w innych krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), np. w Irlandii. Niektórzy spośród naszych dostawców mają siedzibę poza terytorium EOG (np. w USA). W związku z przekazaniem Twoich danych poza terytorium EOG zadbaliśmy, aby nasi dostawcy dawali gwarancje wysokiego stopnia ochrony danych osobowych. Gwarancje te wynikają w szczególności ze zobowiązania do stosowania standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję (UE) i z wydanych przez Komisję decyzji o adekwatności (np. Privacy Framework dotyczące transferu do Stanów Zjednoczonych).

Masz prawo żądać od nas kopii właściwych zabezpieczeń (np. standardowych klauzul umownych), kierując zapytanie w sposób wskazany powyżej w punkcie II.

Organy państwowe

Udostępniamy Twoje dane osobowe, jeżeli zwrócą się do nas o to uprawnione organy państwowe, w szczególności jednostki organizacyjne prokuratury, Policja, Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

 

VI. JAKIE SĄ TWOJE PRAWA Z ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM TWOICH DANYCH OSOBOWYCH?

Zapewniamy realizację Twoich uprawnień wskazanych poniżej. Możesz realizować swoje prawa, kontaktując się z nami pod adresem [email protected]

Prawo do cofnięcia zgody / rezygnacja z komunikacji marketingowej

Masz prawo do cofnięcia udzielonej zgody. Cofnięcie zgody działa jedynie na przyszłość i nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez nas zgodnie z prawem przed jej cofnięciem.

W przypadku zgód na otrzymywanie informacji marketingowo-handlowych w każdej chwili możesz zrezygnować z otrzymywania takich informacji, co oznacza w zależności od okoliczności Twój sprzeciw lub cofnięcie zgody: (1) wobec przetwarzania Twoich danych osobowych na potrzeby marketingu, w tym profilowanie przez Grupę Pracuj oraz spółki powiązane z Grupą Pracuj, (2) na otrzymywanie informacji marketingowo-handlowych telefonicznie lub mailem.

Podstawa prawna: art. 7 ust. 3 RODO lub art. 21 RODO

Prawo do sprzeciwu wobec wykorzystania danych

Masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, w tym profilowania, jeżeli przetwarzamy Twoje dane w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes (np. w celu marketingu bezpośredniego naszych produktów i Usług).

Jeżeli wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych w celach marketingowych, zaprzestaniemy ich przetwarzania w tych celach. To samo dotyczy sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celach innych niż cele marketingowe, jeżeli sprzeciw okaże się zasadny.

Podstawa prawna: art. 21 RODO

Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”)

Masz prawo do żądania usunięcia wszystkich lub niektórych Twoich danych osobowych. Masz prawo żądania usunięcia danych osobowych, jeżeli:

 • a) wycofałeś określoną zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu o Twoją zgodę;
 • b) Twoje dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane;
 • c) wniosłeś sprzeciw wobec wykorzystywania Twoich danych w celach marketingowych;
 • d) wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes (np. wobec wykorzystywania Twoich danych w celu prowadzenia statystyki korzystania z Serwisów i badania satysfakcji), a sprzeciw został uznany za zasadny;
 • e) Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem.

Pomimo żądania usunięcia danych osobowych, w związku z wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody, możemy zachować pewne dane osobowe w zakresie niezbędnym do celów ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami. Dotyczy to w szczególności danych osobowych obejmujących: imię, nazwisko, adres e-mail oraz historię aktywności w Sklepie Pracuj.pl lub Strefie Pracuj.pl, które to dane zachowujemy dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z naszych Usług.

Podstawa prawna: art. 17 RODO

Prawo do ograniczenia przetwarzania danych

Masz prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych. Ograniczenie przetwarzania polega na tym, że czasowo powstrzymamy się od przetwarzania Twoich danych osobowych objętych żądaniem i uniemożliwimy innym użytkownikom dostęp do tych danych. Oznacza to, że jeżeli zgłosisz takie żądanie, wówczas do czasu jego rozpatrzenia uniemożliwimy Ci korzystanie z określonych funkcjonalności Serwisów, z których korzystanie będzie się wiązało z przetwarzaniem danych objętych żądaniem. Nie będziemy też do Ciebie wysłać żadnych komunikatów, w tym komunikatów marketingowych.

Masz prawo do żądania ograniczenia wykorzystania Twoich danych osobowych w następujących przypadkach:

 • a) gdy kwestionujesz prawidłowość swoich danych osobowych – wówczas ograniczymy ich wykorzystanie na czas potrzebny nam do sprawdzenia prawidłowości Twoich danych, nie dłużej jednak niż na 7 dni;
 • b) gdy przetwarzanie Twoich danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych zażądasz ograniczenia ich wykorzystania;
 • c) gdy Twoje dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których je zebraliśmy lub wykorzystywaliśmy, ale są one potrzebne Tobie w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami;
 • d) gdy wniosłeś sprzeciw wobec wykorzystania Twoich danych w celach innych niż cele marketingowe – wówczas ograniczenie następuje na czas potrzebny do rozważenia, czy – ze względu na Twoją szczególną sytuację – ochrona Twoich interesów, praw i wolności przeważa nad interesami, które realizujemy, przetwarzając Twoje dane osobowe.

Podstawa prawna: art. 18 RODO

Prawo dostępu do danych

Masz prawo uzyskać od nas potwierdzenie, czy przetwarzamy Twoje dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, masz prawo:

 • a) uzyskać dostęp do swoich danych osobowych;
 • b) uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania Twoich danych lub o kryteriach ustalania tego okresu, o prawach przysługujących Ci na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską;
 • c) uzyskać kopię swoich danych osobowych.

Podstawa prawna: art. 15 RODO

Prawo do sprostowania danych

Masz prawo do sprostowania lub uzupełnienia podanych przez siebie danych osobowych. Możesz tego dokonać, kontaktując się z nami pod adresem [email protected]

Podstawa prawna: art. 16 RODO

Prawo do przenoszenia danych

Masz prawo otrzymać swoje dane osobowe, które nam dostarczyłaś/eś, a następnie przesłać je do innego, wybranego przez siebie, administratora danych osobowych, np. do innego operatora podobnych serwisów. Masz również prawo żądać, by dane osobowe zostały przesłane przez nas bezpośrednio takiemu innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.

Twoje dane osobowe wyślemy w postaci pliku w formacie csv. Format csv jest formatem powszechnie używanym, nadającym się do odczytu maszynowego i pozwalającym na przesłanie otrzymanych danych do innego administratora danych osobowych.

Podstawa prawna: art. 20 RODO

W jakim czasie spełniamy Twoje żądanie?

 • 1) Jeżeli, w wykonaniu wymienionych powyżej uprawnień, występujesz do nas z żądaniem, spełniamy to żądanie albo odmawiamy jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak - z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – nie będziemy mogli spełnić Twojego żądania w ciągu miesiąca, spełnimy je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując Cię uprzednio o zamierzonym przedłużeniu terminu.
 • 2) Ze względów technicznych, możemy potrzebować do 2 dni roboczych na dokonanie aktualizacji wybranych przez Ciebie ustawień w naszych systemach. Dlatego może się zdarzyć, że otrzymasz od nas w trakcie aktualizacji systemów wiadomość e-mail, z której otrzymywania zrezygnowałeś.

Prawo do skargi

Jeżeli uważasz, że Twoje prawo do ochrony danych osobowych lub inne prawa przyznane Ci na mocy RODO zostały naruszone, masz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Więcej informacji znajdziesz na stronie uodo.gov.pl/pl/83/155

 

VII. W JAKI SPOSÓB DBAMY O BEZPIECZEŃSTWO TWOICH DANYCH OSOBOWYCH?

Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo Twoich danych osobowych. Serwisy używają szyfrowanej transmisji danych (SSL) podczas rejestracji i logowania, co zapewnia ochronę identyfikujących Cię danych oraz znacząco utrudnia przechwycenie dostępu do naszych systemów (m.in. Strefy Pracuj.pl) przez nieupoważnione systemy lub osoby.

 

VIII. W JAKI SPOSÓB KORZYSTAMY Z PLIKÓW COOKIE?

Szczegóły dotyczące sposobu korzystania przez nas z plików cookies znajdziesz w naszej Polityce Cookie.

 

IX. ZMIANY W POLITYCE PRYWATNOŚCI

Stosownie do potrzeb możemy zmieniać i uzupełniać Politykę Prywatności. O wszelkich zmianach lub uzupełnieniach poinformujemy Cię poprzez zamieszczenie odpowiednich informacji na głównych stronach Serwisów, a w przypadku istotnych zmian możemy wysłać Ci także odrębne powiadomienia na wskazany przez Ciebie adres e-mail.;