09.08.2022 · 20/2022

Rejestracja zmian Statutu Spółki

Godzina: 20:34

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd spółki Grupa Pracuj S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 09 sierpnia 2022 r. Spółka otrzymała postanowienie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dotyczące rejestracji w tym samym dniu w Krajowym Rejestrze Sądowym zmian Statutu Spółki uchwalonych na podstawie uchwały nr 22/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 22 czerwca 2022 r. („Uchwała ZWZ”). O podjęciu przedmiotowej uchwały Zarząd informował raportem bieżącym nr 14/2022 z dnia 22 czerwca 2022 r.

Zmiana Statutu Spółki przyjęta Uchwałą ZWZ nastąpiła poprzez uchylenie w całości dotychczasowej treści Statutu i przyjęcie nowej, stanowiącej jednocześnie tekst jednolity. Zmiany objęły w szczególności zmianę postanowień § 5, § 5¹, § 7, § 8, § 9, § 10, § 11, § 12, § 13, § 14, § 15, § 16, § 17, § 18, § 19, § 20, § 21, § 22, § 23, § 24, § 25, § 26, § 27 oraz uchylenie dotychczasowego § 28 i § 29 Statutu.

Ponadto, Zarząd Spółki informuje, że Rada Nadzorcza Spółki, uchwałą z dnia 14 lipca 2022 r., ustaliła tekst jednolity Statutu Spółki uwzględniający, poza treścią nowych postanowień Statutu przyjętą Uchwałą ZWZ, również zmianę § 5 ust. 1 Statutu w zakresie wysokości kapitału zakładowego. Zmiana ta została uchwalona na podstawie uchwały Zarządu Spółki z dnia 23 maja 2022 r. - podwyższenie kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego. Spółka informowała o rejestracji tej zmiany w Krajowym Rejestrze Sądowym raportem bieżącym nr 18/2022 z dnia 11 lipca 2022 r.

Tekst jednolity Statutu Spółki.

Szczegółowa podstawa prawna:

§ 5 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757).