28.10.2022 · 24/2022

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Grupa Pracuj S.A. na dzień 30 listopada 2022 r.

14:10

Zarząd spółki Grupa Pracuj Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje o zwołaniu, na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych w zw. art. 4021, art. 4022 oraz art. 4065 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 30 listopada 2022 r. na godzinę 10:30, w siedzibie Spółki w Warszawie (00-838) przy ul. Prostej 68, na VIII piętrze („Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie”) z porządkiem obrad wskazanym poniżej.

Zarząd Spółki jednocześnie informuje, że Rada Nadzorcza Spółki, zgodnie z § 20 ust. 3 lit. i) Statutu Spółki oraz zasadą 4.7 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021, pozytywnie zaopiniowała projekty uchwał oraz porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Sporządzenie i sprawdzenie listy obecności.

4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał.

5. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki.

9. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Wśród projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia znajduje się uchwała w sprawie zmiany Statutu Spółki. Zmiany Statutu Spółki obejmują: (i) zmianę § 1 ust. 2, (ii) zmiany redakcyjne w § 5 ust. 1, dodanie nowego ust. 2 w § 5 oraz zmianę numeracji dotychczasowych ust. 2-4, (iii) zmiany redakcyjne w § 51 ust. 1, (iv) zmianę § 7 ust. 3, (v) zmianę redakcyjną w § 8 ust. 6, (vi) dodanie nowego ust. 3 w § 10, zmianę numeracji dotychczasowych ust. 3-8 wraz ze zmianą redakcyjną w dotychczasowym ust. 6 oraz zmianą treści dotychczasowych ust. 7-8, (vii) zmianę § 11 ust. 2, (viii) zmianę § 12 ust. 1 oraz zmianę redakcyjną w ust. 2, (ix) zmianę § 13, (x) zmianę § 14 ust. 1-3, wykreślenie dotychczasowego ust. 4, zmianę numeracji dotychczasowych ust. 5-7 wraz ze zmianą treści dotychczasowych ust. 5 i 7, (xi) zmianę § 15, (xii) zmianę § 16 ust. 1 i 5, dodanie nowego ust. 6 oraz zmianę numeracji dotychczasowych ust. 6-8 wraz ze zmianą treści dotychczasowego ust. 7, (xiii) zmianę § 17 ust. 1 i 3, wykreślenie § 17 ust. 6 oraz zmianę numeracji dotychczasowego ust. 7, (xiv) zmianę § 20 ust. 2, dodanie nowego ust. 3 oraz zmianę numeracji dotychczasowego ust. 3 wraz ze zmianą jego treści, (xv) zmianę § 21, (xvi) zmiany redakcyjne w § 22 ust. 3 i 7, oraz zmiany w ust. 5, 9, 13 i 14, (xvii) dodanie nowego § 23, (xviii) zmianę numeracji dotychczasowych § 23-27 wraz ze zmianą treści dotychczasowych § 25-27. W załączniku do niniejszego raportu, Zarząd przedstawia treść nowego tekstu jednolitego Statutu ze wskazaniem proponowanych zmian.

Zarząd Spółki jednocześnie informuje, iż w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia można wziąć udział przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Załączniki:

Załącznikami do niniejszego raportu są:

- ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zawierające porządek obrad;

- projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;

- projekt tekstu jednolitego Statutu Spółki;

- treść nowego tekstu jednolitego Statutu Spółki ze wskazaniem proponowanych zmian;

- projekt regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki;

- formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika;

- formularz oświadczenia o zamiarze uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej;

- informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów.

Spółka udostępnia wszelkie informacje dotyczące Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki pod adresem: https://grupapracuj.pl/ w zakładce Dla inwestorów w pod-zakładce: Walne Zgromadzenie.

Szczegółowa podstawa prawna: 

§ 19 ust. 1 pkt 1) i 2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757).