30.11.2022 · 26/2022

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 30 listopada 2022 r.

15:25

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd spółki Grupa Pracuj S.A. („Spółka”) przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 30 listopada 2022 r. („NWZ”). 

Jednocześnie, Zarząd Spółki informuje, że NWZ odbyło się zgodnie ze zaktualizowanym porządkiem obrad ogłoszonym przez Zarząd w raporcie bieżącym nr 25/2022 oraz na stronie internetowej Spółki w dniu 8 listopada 2022 r. Nie odstąpiono od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów porządku obrad. Wszystkie uchwały poddane pod głosowanie zostały podjęte. Żaden z akcjonariuszy nie zgłosił sprzeciwu do podjętych uchwał.

Załącznik:

Treść uchwał NWZ z dnia 30 listopada 2022 r. 

Szczegółowa podstawa prawna: 

§ 19 ust. 1 pkt 6) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757).