15.06.2023 · 7/2023

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 15 czerwca 2023

15 czerwca 2023, 16:13

Zarząd spółki Grupa Pracuj S.A. („Spółka”) przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 15 czerwca 2023 r.

Jednocześnie, Zarząd Spółki informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odbyło się zgodnie z porządkiem obrad ogłoszonym przez Zarząd w raporcie bieżącym nr 6/2023 oraz na stronie internetowej Spółki w dniu 18 maja 2023 r. Nie odstąpiono od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów porządku obrad. Wszystkie uchwały poddane pod głosowanie zostały podjęte. Żaden z akcjonariuszy nie zgłosił sprzeciwu do podjętych uchwał.

Szczegółowa podstawa prawna:

§ 19 ust. 1 pkt 6) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757).