15.06.2023 · 8/2023

Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 15 czerwca 2023 r. uchwały w sprawie wypłaty dywidendy

15 czerwca 2023, 16:18

Zarząd spółki Grupa Pracuj S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 15 czerwca 2023 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę w sprawie wypłaty dywidendy w wysokości 102.397.539,00 zł, tj. w wysokości 1,50 zł na jedną akcję.

Liczba akcji objętych dywidendą to 68.265.026 akcji.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wyznaczyło dzień dywidendy na dzień 30 czerwca 2023 r. oraz ustaliło termin wypłaty dywidendy na dzień 14 lipca 2023 r.

Szczegółowa podstawa prawna:

§ 19 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757).