01.07.2024 · 9/2024

Rejestracja zmian Statutu Spółki

1 lipca 2024, 18:09

Zarząd spółki Grupa Pracuj S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym Spółka otrzymała postanowienie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dotyczące rejestracji w dniu 1 lipca 2024 r. w Krajowym Rejestrze Sądowym zmian Statutu Spółki uchwalonych na podstawie uchwały nr 20/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 18 czerwca 2024 r. („Uchwała”). O podjęciu przedmiotowej uchwały Zarząd informował raportem bieżącym nr 6/2024 z dnia 18 czerwca 2024 r.

Zarejestrowane zmiany Statutu Spółki zostały wskazane w załączniku 1 do niniejszego raportu.

Ponadto, Zarząd Spółki informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z dnia 18 czerwca 2024 r. uchwałą nr 21/2024 przyjęło tekst jednolity Statutu Spółki uwzględniający zmiany dokonane na podstawie Uchwały.

Tekst jednolity Statutu Spółki stanowi załącznik 2 do niniejszego raportu.