Aktualną wersję regulaminu znajdziesz tutaj.

Regulamin w wersji PDF
Pobierz

DEFINICJE

Formularz rejestracyjny – formularz wypełniany przez Użytkownika niezalogowanego, służący do założenia Konta.

Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 459).

Konto – zbiór zasobów i ustawień utworzonych dla Użytkownika w ramach Serwisów. Użytkownik może wykorzystywać Konto do zarządzania Usługami.

Konto niepotwierdzone – konto techniczne utworzone po otrzymaniu przez Usługodawcę prawidłowo wypełnionego Formularza rejestracyjnego lub dokonaniu Uwierzytelnienia i zaakceptowaniu postanowień Regulaminu lub w określonych przypadkach zaaplikowaniu na ofertę pracy bez potwierdzenia założenia Konta. Usługodawca utrzymuje Konto niepotwierdzone do czasu potwierdzenia założenia Konta, w każdym jednak przypadku nie dłużej niż przez okres 60 dni.

Pracodawca lub Pracodawcy – pracodawca lub agencja doradztwa personalnego, która publikuje ogłoszenia o pracę w Serwisie lub korzysta z innych usług realizowanych przez Usługodawcę.

Profil – funkcjonalność Konta pozwalająca Użytkownikowi na gromadzenie wybranych informacji, w tym dotyczących przebiegu jego kariery zawodowej, historii edukacji i innych umiejętności oraz dokumentów Użytkownika.

Regulamin – niniejszy Regulamin.

Serwisy lub Serwis – serwisy internetowe należące do Usługodawcy, w ramach których Usługodawca świadczy Usługi. Serwisy umieszczone są pod następującymi adresami: grupapracuj.pl, www.pracuj.pl, zarobki.pracuj.pl, cv.pracuj.pl, pracodawcy.pracuj.pl, porady.pracuj.plsciezkikariery.pracuj.pl

Usługi – wszelkie usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników i Użytkowników niezalogowanych w oparciu o Regulamin. Wykaz i opis Usług umieszczony został w Załączniku nr 1 do Regulaminu i stanowi jego integralną część. Użytkownik może samodzielnie modyfikować zakres Usług za pomocą odpowiednich ustawień w Ustawieniach (Prywatność).

Usługodawca – Grupa Pracuj S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Prosta 68, 00-838 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000913770, posiadająca numer identyfikacji podatkowej (NIP) 527-274-96-31. Usługodawca posiada status agencji doradztwa personalnego i jest wpisany do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia, o którym mowa w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2004 r., poz. 1001).

Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych – ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz.U. z 2017 r., poz. 880).

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz.U. z 2017 r., poz. 1219).

Ustawienia (Prywatność) – funkcjonalność Konta pozwalająca Użytkownikowi korzystającemu z wybranych Usług na odpowiednie zarządzanie tymi Usługami, w tym na
samodzielne modyfikowanie ich zakresu oraz na wybór preferencji odnośnie ochrony jego prywatności.

Utwory – utwory w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, które będą publikowane przez Użytkownika w ramach korzystania z Serwisów lub wybranych Usług.

Uwierzytelnienie – zewnętrzna usługa uwierzytelniająca (np. Facebook Connect), umożliwiająca założenie Konta i uzyskanie do niego dostępu.

Użytkownik – pełnoletnia osoba fizyczna, która posiada Konto i korzysta z Usług świadczonych w ramach Serwisów.

Użytkownik niezalogowany – pełnoletnia osoba fizyczna, korzystająca z Usług oferowanych przez Serwisy, które nie wymagają założenia Konta.

Wizerunek – wizerunek, imię, nazwisko i cześć Użytkownika w rozumieniu art. 23 Kodeksu Cywilnego.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin określa:
a. prawa i obowiązki Usługodawcy oraz Użytkownika i Użytkownika niezalogowanego, związane ze świadczeniem Usług,
b. zasady wyłączania odpowiedzialności Usługodawcy z tytułu świadczenia Usług.
2. Usługodawca udostępnia nieodpłatnie w Serwisach Użytkownikowi i Użytkownikowi niezalogowanemu Regulamin przed zawarciem umowy o świadczenie Usług. Użytkownik i Użytkownik niezalogowany nie są związani tymi postanowieniami Regulaminu, które nie zostały udostępnione w sposób opisany powyżej.
3. Usługodawca świadczy Usługi zgodnie z Regulaminem.
4. Użytkownik oraz Użytkownik niezalogowany zobowiązani są do przestrzegania postanowień Regulaminu.

II. ZAWARCIE UMOWY

1. Umowa o świadczenie Usług zostaje zawarta z Użytkownikiem niezalogowanym z chwilą skorzystania przez niego z dowolnych Usług oferowanych w ramach Serwisów, które nie wymagają założenia Konta.
2. Umowa o świadczenie Usług zostaje zawarta z Użytkownikiem z chwilą prawidłowego wypełnienia przez niego Formularza rejestracyjnego albo dokonania Uwierzytelnienia oraz zaakceptowania Regulaminu poprzez odznaczenie odpowiedniego przycisku wyboru.
3. Prawidłowe wypełnienie Formularza rejestracyjnego polega na podaniu: (a) loginu (adresu poczty elektronicznej) i hasła lub (b) tylko loginu. Zamiast wypełniania Formularza rejestracyjnego Użytkownik może dokonać Uwierzytelnienia.
4. Użytkownik wypełniając i wysyłając Formularz rejestracyjny albo dokonując Uwierzytelnienia oświadcza, że:
a. podane w nim dane są kompletne, zgodne ze stanem faktycznym oraz nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich,
b. jest pełnoletni oraz uprawniony do zawarcia umowy o świadczenie Usług.
5. Po otrzymaniu prawidłowo wypełnionego Formularza rejestracyjnego lub dokonanym Uwierzytelnieniu, Usługodawca tworzy Konto niepotwierdzone o nazwie odpowiadającej podanemu przez Użytkownika adresowi poczty elektronicznej. Na wskazany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej wysyłany jest mail aktywacyjny w celu potwierdzenia założenia Konta. Użytkownik ma 60 dni od dnia otrzymania linku aktywacyjnego na dokonanie potwierdzenia założenia Konta. Potwierdzenie założenia Konta zapewnia Użytkownikowi dostęp do Konta i możliwość korzystania z Usług, które wymagają założenia Konta. Jeżeli w terminie 60 dni od dnia otrzymania linku aktywacyjnego Użytkownik nie dokona potwierdzenia założenia Konta, nie będzie miał do niego dostępu i nie będzie mógł korzystać z Usług, które wymagają założenia Konta. W okresie 60 dni od dnia przesłania do Użytkownika linku aktywacyjnego, Usługodawca może przesyłać Użytkownikowi, na wskazany adres poczty elektronicznej, komunikaty przypominające o konieczności potwierdzenia założenia Konta. Po tym terminie Konto niepotwierdzone zostanie zanonimizowane.
6. Użytkownik akceptuje konieczność posiadania aktualnego, czynnego adresu poczty elektronicznej. Adres ten jest podawany bezpośrednio w Formularzu rejestracyjnym lub uzyskiwany przez Usługodawcę w przypadku dokonania przez Użytkownika Uwierzytelnienia. Użytkownik zobowiązany jest do bieżącego monitorowania podanego adresu poczty elektronicznej, a w przypadku jego zmiany do niezwłocznego zaktualizowania tej informacji w swoim Koncie.
7. Adres poczty elektronicznej jest powiązany z Kontem, stanowi konieczną formę identyfikacji Użytkownika wobec Usługodawcy i będzie wykorzystywany do wszelkiej korespondencji pomiędzy Usługodawcą i Użytkownikiem związanej ze świadczeniem Usług.
8. Usługodawca może odmówić utworzenia Konta, zablokować lub usunąć istniejące Konto jeżeli jego nazwa jest już używana w ramach Serwisów lub jeżeli Usługodawca poweźmie uzasadnioną, wiarygodną informację, że jest ona sprzeczna z prawem, dobrymi obyczajami, narusza dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy.
9. Użytkownik uzyskuje dostęp do utworzonego Konta za pomocą swojego loginu (adresu poczty elektronicznej) oraz samodzielnie ustanowionego hasła. Zamiast wprowadzania loginu i hasła Użytkownik może dokonać Uwierzytelnienia.
10. Użytkownik zobowiązany jest nie ujawniać jakiejkolwiek osobie trzeciej hasła dostępu do Konta i ponosi wyłączną odpowiedzialność za szkody wyrządzone na skutek takiego ujawnienia.
11. Umowa zawierana jest na czas nieokreślony.
12. W rozsądnym czasie po zawarciu umowy, jednak przed rozpoczęciem świadczenia Usług, Usługodawca przekazuje Użytkownikowi potwierdzenie zawarcia umowy na trwałym nośniku.

III. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ USŁUGODAWCĘ

1. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Użytkownik lub Użytkownik niezalogowany i Usługodawca są następujące:
a. połączenie z siecią Internet,
b. przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów HTML. Przeglądarka powinna akceptować pliki cookies.
2. W przypadku Usług dostępnych za pomocą urządzeń mobilnych, warunkiem ich świadczenia jest posiadanie właściwego rodzaju urządzenia mobilnego oraz poprawne zainstalowanie aplikacji mobilnej w pamięci tego urządzenia lub poprawne zainstalowanie przeglądarki internetowej.
3. Usługodawca zastrzega, że korzystanie z Usług może wiązać się ze standardowym ryzykiem związanym z wykorzystaniem sieci Internet i rekomenduje Użytkownikom oraz Użytkownikom niezalogowanym przedsięwzięcie odpowiednich kroków w celu ich zminimalizowania.
4. Usługodawca zobowiązuje się do rozpoczęcia świadczenia Usług wybranych przez Użytkownika niezwłocznie, a Usług wybranych przez Użytkownika niezalogowanego nie później niż w ciągu 24 godzin od momentu zawarcia umowy o świadczenie Usług. Jeżeli zawarcie umowy o świadczenie Usług z Użytkownikiem niezalogowanym nastąpiło w dzień ustawowo wolny od pracy, wówczas rozpoczęcie świadczenia Usług nastąpi najpóźniej do końca pierwszego dnia roboczego, następującego po dniu ustawowo wolnym od pracy.

IV. PRAWA I OBOWIĄZKI USŁUGODAWCY, UŻYTKOWNIKA I UŻYTKOWNIKA NIEZALOGOWANEGO

1. Usługodawca zobowiązuje się do stałego i nieprzerwanego świadczenia Usług.
2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do:
a. przejściowego zaprzestania świadczenia Usług ze względu na czynności konserwacyjne lub związane z modyfikacją Serwisów,
b. wysyłania komunikatów technicznych, prawnych i transakcyjnych związanych z funkcjonowaniem Usług, w sposób wskazany w Załączniku nr 1 do Regulaminu, stanowiącym Wykaz i opis Usług,
c. odmowy świadczenia Usług jeżeli Użytkownik lub Użytkownik niezalogowany narusza Regulamin,
d. dowolnej modyfikacji świadczonych Usług, narzędzi oraz sposobu działania Serwisów poprzez zmianę Regulaminu.
3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia Usług, usunięcia wszelkich danych Użytkownika lub Użytkownika niezalogowanego oraz podjęcia
wszelkich innych dozwolonych prawem czynności związanych z Serwisami, z tytułu których Użytkownikowi lub Użytkownikowi niezalogowanemu nie będą przysługiwać żadne roszczenia wobec Usługodawcy.
4. Użytkownik ma możliwość zarządzania Usługami za pośrednictwem Konta, w tym Ustawień (Prywatność) i zmiany podanych przez siebie danych w dowolnym momencie.
5. W przypadku wystąpienia awarii lub innych zakłóceń w funkcjonowaniu systemów Usługodawcy, uniemożliwiających korzystanie z określonych Usług, funkcjonalności lub ustawień, Usługodawca podejmuje niezwłocznie wszelkie działania zmierzające do naprawienia takiej awarii lub zakłócenia.
6. W przypadku skorzystania przez Użytkownika z Usług związanych z publicznym udostępnieniem w Serwisach swojego Wizerunku, na podstawie art. 81 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Użytkownik wyraża zgodę na jego nieodpłatne utrwalanie, zwielokrotnienie i rozpowszechnienie przez Usługodawcę. Usługodawca oświadcza, że Wizerunek będzie wykorzystywany w celu poprawnej realizacji Usług, identyfikacji Użytkownika lub w celach promocyjnych, reklamowych i marketingowych Usługodawcy.
7. Użytkownik oświadcza, że przysługują mu autorskie prawa majątkowe do Utworów. Użytkownik udziela Usługodawcy nieodpłatnej, niewyłącznej oraz nieograniczonej terytorialnie licencji na czas realizacji Usług, zezwalającej na korzystanie z Utworów na następujących polach eksploatacji, obejmujących w szczególności: wytwarzanie, zwielokrotnianie, publiczne odtworzenie i wyświetlanie, wprowadzenie do pamięci komputera i serwerów sieci komputerowych, umieszczanie w sieci Internet.
8. Niezależnie od ust. 6 powyżej, w przypadku utrwalenia Wizerunku w ramach Utworu będzie on zwielokrotniany i rozpowszechniany przez Usługodawcę na polach eksploatacji określonych w ust. 7 powyżej.
9. Użytkownik oraz Użytkownik niezalogowany korzystając z Usług zobowiązani są do powstrzymania się od:
a. podawania nieprawdziwych lub nieaktualnych informacji oraz danych osobowych,
b. publikacji lub przesyłania treści obraźliwych, sprzecznych z prawem lub naruszających chronione prawem dobra osobiste osób trzecich,
c. wykorzystywania Usług do publikacji reklam towarów i usług oraz wszelkich informacji o charakterze komercyjnym,
d. kopiowania, modyfikowania, rozpowszechniania, transmitowania lub wykorzystywania w inny sposób jakichkolwiek utworów i baz danych udostępnianych w Serwisach, za wyjątkiem korzystania z nich w ramach dozwolonego użytku,
e. podejmowania jakichkolwiek działań, które mogą utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Serwisów oraz korzystania z Serwisów w sposób uciążliwy dla Usługodawcy lub innych Użytkowników lub Użytkowników niezalogowanych,
f. wykorzystywania Usług w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy.
10. Użytkownik oraz Użytkownik niezalogowany zobowiązani są do niezwłocznego zawiadamiania Usługodawcy o znanych im przypadkach naruszania Regulaminu oraz o bezprawnym charakterze danych, informacji lub działań podejmowanych za pośrednictwem Serwisów. Usługodawca po otrzymaniu takiego zawiadomienia podejmie przewidziane prawem działania, w tym niezwłocznie uniemożliwi dostęp do określonych danych, informacji lub działań.
11. Niezależnie od postanowień ust. 10 powyżej Usługodawca zastrzega sobie prawo do zablokowania dostępu do zasobów Użytkownika oraz Użytkownika niezalogowanego, zawierających treści niezgodne z Regulaminem, w tym treści erotyczne, pornograficzne, zawierające nielegalne oprogramowanie lub informację na temat jego pozyskania, oraz inne treści sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami lub uzasadnionymi interesami Usługodawcy, w razie powzięcia wiarygodnych, uzasadnionych informacji na ten temat.

V. WARUNKI PŁATNOŚCI

1. Usługi świadczone są przez Usługodawcę nieodpłatnie.
2. Usługodawca ma obowiązek uzyskać wyraźną zgodę Użytkownika oraz Użytkownika niezalogowanego na każdą ewentualną płatność wykraczającą poza postanowienia pkt V.1 powyżej (tzw. dodatkowa płatność) najpóźniej w chwili wyrażenia przez Użytkownika lub Użytkownika niezalogowanego woli związania się umową o świadczenie takiej Usługi.

VI. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. Usługodawca oraz Użytkownik i Użytkownik niezalogowany zobowiązani są do naprawienia szkody, jaką druga strona poniosła na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania przez nich obowiązków wynikających z Regulaminu, chyba że ich niewykonanie lub nienależyte wykonanie było następstwem okoliczności, za które nie ponoszą odpowiedzialności, w szczególności na skutek działania siły wyższej.
2. Usługodawca, który otrzymał urzędowe zawiadomienie lub wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze danych wykorzystywanych przez Użytkownika i Użytkownika niezalogowanego w ramach korzystania z Serwisów i uniemożliwił dostęp do takich danych lub informacji, nie ponosi względem nich odpowiedzialności za powstałą szkodę.
3. Usługodawca nie ponosi wobec Użytkownika i Użytkownika niezalogowanego naruszających Regulamin odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe na skutek zaprzestania świadczenia im Usług, w tym na skutek usunięcia Konta.
4. Usługodawca nie ponosi ponadto odpowiedzialności za:
a. jakiekolwiek szkody wyrządzone osobom trzecim, powstałe w wyniku korzystania przez Użytkownika i Użytkownika niezalogowanego z Usług w sposób sprzeczny z Regulaminem lub przepisami prawa,
b. treści udostępniane przez Użytkownika i Użytkownika niezalogowanego w wyniku korzystania z Usług, które to treści naruszają prawo lub chronione prawem dobra osób trzecich,
c. informacje oraz materiały pobrane, zamieszczone w Serwisach lub wysyłane za pośrednictwem sieci Internet przez Użytkownika i Użytkownika niezalogowanego,
d. utratę przez Użytkownika i Użytkownika niezalogowanego danych spowodowaną działaniem czynników zewnętrznych (np. awaria sprzętu) lub też innymi okolicznościami niezależnymi od Usługodawcy (działanie osób trzecich), w tym zawinionymi przez Użytkownika i Użytkownika niezalogowanego,
e. szkody wynikłe na skutek braku ciągłości dostarczania Usług, będące następstwem okoliczności, za które Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności (siła wyższa, działania i zaniechania osób trzecich itp.),
f. podania przez Użytkownika i Użytkownika niezalogowanego nieprawdziwych, nieaktualnych lub niepełnych danych lub informacji,
g. nieprzestrzeganie przez Użytkownika i Użytkownika niezalogowanego postanowień Regulaminu.

VII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Każdy Użytkownik oraz Użytkownik niezalogowany ma prawo do ochrony jego prywatności przez Usługodawcę.
2. Zasady dotyczące przetwarzania przez Usługodawcę danych osobowych Użytkowników oraz Użytkowników niezalogowanych określa Polityka Prywatności.

VIII. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1. Użytkownik i Użytkownik niezalogowany mają prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących realizacji Usług.
2. Reklamacje rozpatruje Usługodawca.
3. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane:
a. oznaczenie Użytkownika lub Użytkownika niezalogowanego (imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej),
b. adres Serwisu, którego reklamacja dotyczy,
c. przedmiot reklamacji,
d. okoliczności uzasadniające reklamację.
4. Reklamacje nie zawierające powyższych danych nie będą rozpatrywane przez Usługodawcę.
5. Reklamację (z dopiskiem „Reklamacja”) należy składać:
a. na adres Usługodawcy: Grupa Pracuj S.A., ul. Prosta 68, 00-838 Warszawa,
b. za pośrednictwem dostępnego w Serwisach formularza, lub
c. na adres poczty elektronicznej: [email protected].
6. Usługodawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania od Użytkownika lub Użytkownika niezalogowanego. O swojej decyzji zapadłej w wyniku rozpatrzenia reklamacji Usługodawca zawiadomi Użytkownika lub Użytkownika niezalogowanego za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres podany w reklamacji zgodnie z ust. 3 powyżej.
7. Reklamacja rozpatrzona zgodnie z postanowieniami Regulaminu nie podlega dalszemu ani ponownemu rozpatrzeniu.

IX. KONTAKT Z USŁUGODAWCĄ

1. Użytkownik oraz Użytkownik niezalogowany mogą kontaktować się z Usługodawcą we wszelkich sprawach związanych z korzystaniem z Serwisów: pisemnie na adres Usługodawcy: Grupa Pracuj S.A., ul. Prosta 68, 00-838 Warszawa, mailowo na adres: [email protected] lub telefonicznie pod numerem telefonu: tel.(22) 373 73 00, fax: (22) 373 73 01.
2. Opłata dla Użytkownika oraz Użytkownika niezalogowanego za połączenie z numerami telefonów wskazanymi w ust. 1 powyżej nie jest wyższa niż opłata za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta Użytkownik lub Użytkownik niezalogowany.

X. ROZWIĄZANIE UMOWY LUB ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Umowa o świadczenie Usług może być rozwiązana przez którąkolwiek ze stron.
2. W dowolnym momencie Użytkownik ma prawo rozwiązać umowę o świadczenie Usług poprzez samodzielne usunięcie swojego Konta, a Użytkownik niezalogowany poprzez zaprzestanie korzystania z Usług.
3. Użytkownik może w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy o świadczenie Usług odstąpić od umowy bez podawania przyczyny i bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów z tego tytułu. Oświadczenie o odstąpieniu powinno zostać złożone pisemnie na adres Usługodawcy: Grupa Pracuj S.A., ul. Prosta 68, 00-838 Warszawa lub mailowo na adres: [email protected]. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy o świadczenie Usług można również złożyć przy wykorzystaniu formularza.
4. Usługodawca ma prawo rozwiązać umowę o świadczenie Usług w trybie natychmiastowym, w tym usunąć Konto Użytkownika, w następujących przypadkach:
a. naruszenia przez Użytkownika lub Użytkownika niezalogowanego istotnych postanowień Regulaminu,
b. powzięcia przez Usługodawcę uzasadnionych, wiarygodnych informacji, że nazwa Konta jest nieprawdziwa, sprzeczna z prawem, dobrymi obyczajami, narusza dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy,
c. umieszczania w Serwisie lub w Koncie przez Użytkownika lub Użytkownika niezalogowanego treści nieprawdziwych, niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa, naruszających chronione prawem dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy,
d. wykorzystywania przez Użytkownika lub Użytkownika niezalogowanego Usług niezgodnie ze ich przeznaczeniem,
e. usunięcia przez Użytkownika adresu poczty elektronicznej, który był użyty do założenia Konta,
f. otrzymywania przez Usługodawcę powtarzających się komunikatów o przepełnieniu skrzynki poczty elektronicznej Użytkownika, uniemożliwiającym dalsze świadczenie Usług.
5. O rozwiązaniu umowy o świadczenie Usług Usługodawca poinformuje Użytkownika lub Użytkownika niezalogowanego (jeśli istnieje taka techniczna możliwość) najpóźniej w terminie 24 godzin od dnia rozwiązania.
6. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia Usług na rzecz Użytkownika lub Użytkownika niezalogowanego, w tym usunięcia Konta Użytkownika, jeżeli zostało ono założone po raz kolejny po usunięciu Konta przez Usługodawcę, wynikającym z naruszenia Regulaminu.

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin obowiązuje bezterminowo. Usługodawca może w każdym czasie z ważnych przyczyn, w tym wskazanych w pkt X ust. 4 Regulaminu, zakończyć świadczenie Usług (w tym usługi Konta) za pośrednictwem Serwisów, przesyłając o tym informację za pośrednictwem poczty elektronicznej.
2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu z niżej wskazanych, ważnych przyczyn:
a. jeżeli zmiana Regulaminu jest konieczna ze względu na zmianę przepisów powszechnie obowiązującego prawa,
b. realizacji obowiązku wynikającego z prawomocnego orzeczenia sądu lub decyzji organów administracji,
c. zmian wynikających ze względów bezpieczeństwa, w tym mających na celu uniemożliwienie korzystania z Serwisów, w sposób sprzeczny z przepisami prawa lub z Regulaminem,
d. wprowadzenia istotnych zmian w funkcjonowaniu Serwisów oraz którejkolwiek z Usług, w tym związanych z postępem technicznym lub technologicznym, obejmujących zmiany w systemach Usługodawcy.
3. Informacja o zmianie Regulaminu zostanie przekazana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres udostępniony przez Użytkownika lub poprzez przekazanie jasnej i wyraźnej informacji na stronach Serwisu, w obu przypadkach, z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem. Zmiany wchodzą w życie w dacie wskazanej w informacji, o której mowa w niniejszym ustępie.
4. Użytkownikowi i Użytkownikowi niezalogowanemu, który nie akceptuje wprowadzonych w Regulaminie zmian, przysługuje uprawnienie do rozwiązania umowy o świadczenie Usług drogą elektroniczną zgodnie z pkt X ust. 2 Regulaminu.
5. Regulamin oraz umowy o świadczenie Usług podlegają prawu polskiemu.
6. Wszelkie spory związane ze świadczeniem Usług zgodnie z Regulaminem będzie rozstrzygał polski sąd powszechny.
7. Niezależnie od postanowień Regulaminu istnieje możliwości skorzystania przez Użytkownika i Użytkownika niezalogowanego z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Właściwe procedury w tym zakresie dostępne są m.in. w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz na stronie www.uokik.gov.pl.
8. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Kodeksu cywilnego i inne bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.
9. Załączniki stanowią integralną część Regulaminu.

Załącznik nr 1

WYKAZ I OPIS USŁUG

I. Usługi dostępne dla Użytkowników

1. Konto Pracuj.pl

Konto, za pomocą którego Użytkownik przechowuje swoje dane związane z historią edukacji i przebiegiem kariery zawodowej oraz korzysta ze wszystkich, aktualnie dostępnych funkcjonalności Konta.

Korzystanie z niektórych funkcjonalności Konta może być uzależnione od:
a. wypełnienia określonych pól w Koncie – w takim przypadku Usługodawca zobowiązuje się wyraźnie oznaczyć wymagane pola,
b. zamieszczenia stosownych plików w określonym przez Usługodawcę formacie i nie większych niż określony przez Usługodawcę limit wielkości zamieszczanych plików,
c. podania odpowiednich treści i formy danych, które muszą być adekwatne do określonej przez Usługodawcę specyfiki i przeznaczenia danych (np. zdjęcie profilowe musi przedstawiać wizerunek Użytkownika w sposób umożliwiający jego rozpoznanie).

W ramach Usługi Konto Pracuj.pl Usługodawca zapewnia następujące funkcjonalności:

a) Aplikowanie Profilem

Skorzystanie z Aplikowania Profilem możliwe jest wyłącznie po uzupełnieniu przez Użytkownika w Profilu danych osobowych. Aplikowanie Profilem polega na wygenerowaniu, w oparciu o podane przez Użytkownika informacje, CV w formacie PDF i przesłanie go w ramach wybranej przez Użytkownika rekrutacji. Aplikowanie Profilem stanowi alternatywę dla aplikowania przy wykorzystaniu CV przygotowanego samodzielnie przez Użytkownika. Użytkownik przed wysłaniem wygenerowanego CV uzyskuje podgląd jego treści.

b) One-click apply

Użytkownik ma możliwość zaaplikowania na wybraną, specjalnie oznaczoną w Serwisie ofertę pracy, bez konieczności samodzielnego wypełniania formularza aplikacyjnego związanego z tą ofertą. W ramach funkcjonalności, dane Użytkownika niezbędne do zaaplikowania, tj. imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail oraz plik z dokumentem CV (jeśli wymagany jest przez Pracodawcę), które zostały zapisane w Koncie Użytkownika, zostaną automatycznie wstawione w pola znajdujące się na formularzu aplikowania i automatycznie wysłane do Pracodawcy.

W celu skorzystania z funkcjonalności, niezbędne jest:

a)  zalogowanie się przez Użytkownika do Konta;
b) wybranie w Serwisie oferty pracy oznaczonej opcją „Aplikuj Szybko”;
c) posiadanie przez Użytkownika danych zapisanych w Koncie, niezbędnych do zaaplikowania na ofertę pracy (imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail oraz plik z dokumentem CV).

Użytkownik, który po raz pierwszy korzysta z funkcjonalności „One-click apply” i nie posiada w Koncie wszystkich danych potrzebnych do zaaplikowania, powinien uzupełnić formularz aplikacyjny. Dane wprowadzone przez Użytkownika zostaną zapisane przez Usługodawcę w Koncie Użytkownika i będą automatycznie wstawiane podczas kolejnego korzystania przez Użytkownika z tej funkcjonalności.

Użytkownik, który posiada w Koncie wszystkie dane potrzebne do zaaplikowania w ramach funkcjonalności „One-click apply” ma możliwość dokonania ich edycji. W tym celu powinien uzupełnić formularz aplikacyjny nowymi, zmienionymi danymi. Nowe dane wprowadzone przez Użytkownika zostaną zapisane przez Usługodawcę w Koncie Użytkownika i będą automatycznie wstawiane podczas kolejnego korzystania z tej funkcjonalności.

c) Rekomendowane oferty pracy

Usługodawca informuje Użytkownika o ofertach pracy publikowanych w Serwisie, dopasowanych do preferencji i zainteresowań Użytkownika.

Usługa może być świadczona w następujący sposób:

i. Przygotowanie indywidualnego raportu dla Użytkownika

Raport tworzony jest na podstawie analizy preferencji Użytkownika i jego zainteresowań, w tym ofert pracy które Użytkownik wyszukiwał, oglądał i na które wysyłał aplikacje, danych zawartych w Profilu Użytkownika i CV Użytkownika zapisanym w jego Koncie oraz informacji przetwarzanych przez Usługodawcę w związku z innymi Usługami świadczonymi na rzecz Użytkownika.

Rekomendowane oferty pracy są prezentowane Użytkownikowi przez Usługodawcę w formie wiadomości e-mail przesyłanych na udostępniony przez Użytkownika adres poczty elektronicznej, w formie powiadomień w aplikacji mobilnej lub za pomocą powiadomień wyświetlanych w przeglądarce (zgodnie z ustawieniami przeglądarki).

Użytkownik może zrezygnować z otrzymywania  powiadomień o rekomendowanych ofertach pracy w Ustawieniach (Prywatność) lub w innym miejscu wskazanym w Serwisie.

ii. Kontakt telefoniczny z Użytkownikiem przez rekrutera Usługodawcy

Rekruter Usługodawcy samodzielnie dokonuje preselekcji kandydatów spełniających wymagania określone w ofertach pracy otrzymanych od Pracodawcy, w oparciu o dane Użytkownika zapisane w Koncie, w tym CV Użytkownika, a także w oparciu o informacje dotyczące aktywności Użytkownika w Serwisie.

W przypadku dopasowania przez rekrutera Usługodawcy wymagań stawianych przez Pracodawców w ofertach pracy do profilu zawodowego danego Użytkownika (utworzonego w oparciu o dane wskazane w poprzednim zdaniu), rekruter Usługodawcy kontaktuje się z Użytkownikiem na udostępniony i zapisany przez Użytkownika w Koncie lub w dokumencie CV numer telefonu w celu zarekomendowania mu oferty pracy, uzyskania informacji czy Użytkownik jest zainteresowany daną rekrutacją i potwierdzenia czy spełnia wymagania określone przez Pracodawcę. Kontaktując się z Użytkownikiem, Usługodawca w razie potrzeby może poprosić Użytkownika o podanie dodatkowych informacji niezbędnych do procesu rekrutacyjnego.

Usługodawca może udostępnić Pracodawcy Profil Użytkownika zainteresowanego zarekomendowaną ofertą pracy oraz inne informacje zebrane przez rekrutera w ramach kontaktu z Użytkownikiem, po uprzednim uzyskaniu zgody Użytkownika. Po otrzymaniu zgody Użytkownika na dalszy udział w procesie oraz zgody na przekazanie danych Użytkownika Pracodawcy, Usługodawca wyśle do Użytkownika na udostępniony przez niego adres e-mail podsumowanie rozmowy wraz z potwierdzeniem uzyskania od Użytkownika ww. zgód.

Użytkownik może zrezygnować z kontaktu telefonicznego w celu przedstawiania mu rekomendowanych ofert pracy w Ustawieniach (Prywatność) lub w innym miejscu wskazanym w Serwisie.

d) Informowanie o statusie aplikacji

Usługodawca informuje Użytkownika o statusie złożonej aplikacji na ofertę pracy opublikowaną w Serwisach, na podstawie aktywności Pracodawcy, począwszy od momentu odebrania aplikacji przez Pracodawcę do momentu jej rozpatrzenia. Usługodawca udostępnia Użytkownikowi podsumowanie statusów złożonych aplikacji oraz danych statystycznych wskazujących na szanse Użytkownika wśród innych kandydatów, o ile Pracodawca umożliwi Usługodawcy podanie takich informacji. Usługodawca może przekazać Użytkownikowi informacje, o których mowa powyżej, w czasie przez siebie wybranym, w szczególności za pomocą: specjalnych dedykowanych wiadomości e-mail przesyłanych na udostępniony przez Użytkownika adres poczty elektronicznej, poprzez kontakt telefoniczny na udostępniony przez Użytkownika numer telefonu (w tym  poprzez wysłanie wiadomości SMS), w formie powiadomień w aplikacji mobilnej lub za pomocą powiadomień wyświetlanych w przeglądarce (zgodnie z ustawieniami przeglądarki). Użytkownik może zrezygnować z otrzymywania takich powiadomień w Ustawieniach (Prywatność) lub w innym miejscu wskazanym w Serwisach.

e) Wypełnianie Profilu danymi o Użytkowniku

Wypełnienie Profilu dokumentem CV, a także udostępnienie przez Użytkownika w Serwisie innych danych, może pozwalać na automatyczne stworzenie lub uzupełnienie Profilu w oparciu o dane zawarte w CV zapisanym przez Użytkownika w Koncie oraz udostępnione przez Użytkownika w Serwisie.

Użytkownik ma możliwość skorzystania z tej funkcjonalności:

a. przy tworzeniu Konta (niezależnie od stopnia uzupełnienia Profilu) – w tym celu Użytkownik powinien wybrać odpowiednią opcję i załączyć plik CV w formacie i maksymalnym rozmiarze wskazanym przez Usługodawcę. W razie niezgodności lub niekompletności danych, Użytkownik może je samodzielnie uzupełnić,
b. w ramach korzystania z Aplikowania Profilem,
c. udzielając odpowiedzi na pytania zadane przez Usługodawcę w Serwisie,
d. wykorzystując odpowiednią funkcję udostępnianą przez Usługodawcę w wybranych przez niego miejscach Serwisu.

W efekcie skorzystania z funkcjonalności skorzystania z funkcjonalności, dane zawarte w CV lub podane przez Użytkownika w inny sposób mogą zostać automatycznie przeniesione do jego Profilu i być w nim prezentowane.

f) Wiadomości

Użytkownik, który zaaplikował na wybraną ofertę pracy opublikowaną przez Pracodawcę w Serwisie, ma możliwość prowadzenia korespondencji z tym Pracodawcą przy wykorzystaniu funkcjonalności Wiadomości. Funkcjonalność pozwala na otrzymywane przez Użytkownika wiadomości od Pracodawcy i wysyłanie na nie odpowiedzi za pośrednictwem Serwisu. Kontakt z Użytkownikiem w ramach funkcjonalności może zostać zainicjowany wyłącznie przez Pracodawcę, który korzysta z systemu Usługodawcy do zarządzania aplikacjami Użytkowników.

Usługodawca może również udostępnić funkcjonalność dla Użytkowników w aplikacji mobilnej.

W ramach funkcjonalności Usługodawca może informować Użytkownika za pomocą wiadomości e-mail wysyłanych na udostępniony przez Użytkownika adres poczty elektronicznej lub w formie powiadomień w Serwisie lub aplikacji mobilnej, o nowych wiadomościach nadesłanych przez Pracodawcę. Użytkownik może zrezygnować z otrzymywania takich powiadomień w Ustawieniach (Prywatność) oraz w innym miejscu wskazanym w Serwisie lub aplikacji mobilnej.

g) Zapisane oferty pracy

Użytkownik ma możliwość zapisania wybranych przez siebie ofert pracy w celu ich wyróżnienia na wynikach wyszukiwania i na podglądzie oferty pracy, jak również w celu ułatwienia dostępu do nich. Zapisane oferty pracy będą dostępne w dedykowanej zakładce w Koncie. Użytkownik ma możliwość zarządzania swoimi zapisanymi ofertami pracy za pośrednictwem Konta, w szczególności może je usuwać i przechowywać przy nich notatki. Usługodawca zachowuje prawo do usunięcia oferty z Zapisanych ofert pracy wraz z terminem zakończenia publikacji oferty pracy w Serwisie. Usługodawca może przekazać Użytkownikowi informacje o Zapisanych ofertach pracy w formie wiadomości e-mail przesyłanych na udostępniony przez Użytkownika adres poczty elektronicznej, w formie powiadomień w aplikacji mobilnej lub za pomocą powiadomień wyświetlanych w przeglądarce (zgodnie z ustawieniami przeglądarki). Użytkownik może zrezygnować z otrzymywania takich powiadomień w Ustawieniach (Prywatność) lub w innym miejscu wskazanym w Serwisach.

h) Historia aplikowania na oferty pracy

Użytkownik ma możliwość przechowywania historii aplikowania na oferty pracy. W przypadku ofert pracy, na które aplikacje zostały wysłane za pomocą formularza dostarczonego przez Usługodawcę lub Pracodawców korzystających z wybranych zewnętrznych systemów rekrutacyjnych, fakt zaaplikowania na ofertę pracy, liczba wysłanych aplikacji oraz daty ich wysłania są automatycznie zapisywane w Koncie.

i) Udostępnianie Profilu

Udostępnianie Profilu to Usługa, w ramach której Użytkownik może udostępnić swój Profil Pracodawcom. W przypadku korzystania przez Użytkownika z Usługi, Usługodawca udostępnia Pracodawcom Profil Użytkownika  w systemie informatycznym Usługodawcy, na zasadach przez niego określonych. Pracodawcy mogą w systemie samodzielnie wyszukać Użytkownika na potrzeby prowadzonych przez siebie rekrutacji.

W ramach Usługi, dane osobowe Użytkownika udostępniane będą potencjalnie wszystkim Pracodawcom publikującym oferty pracy w Serwisie, których lista znajduje się tutaj.  Użytkownik ma możliwość wskazania Pracodawców, którym nie chce udostępniać Profilu (ograniczona widoczność Profilu). Aby włączyć ograniczoną widoczność Profilu dla konkretnych Pracodawców, Użytkownik powinien w oznaczonym miejscu w Serwisie określić nazwę Pracodawcy, któremu nie chce udostępniać swojego Profilu. Usługodawca zobowiązuje się do włączenia ograniczonej widoczności Profilu dla wykluczonych przez Użytkownika Pracodawców niezwłocznie, nie później jednak niż
w ciągu kolejnych 24 godzin od momentu, w którym Użytkownik uzupełni dane tych Pracodawców i poprzez funkcję dodaj (oznaczoną ikoną plusa) wyrazi chęć włączenia ograniczonej widoczności Profilu.

Usługodawca może wysłać wiadomość e-mail do Użytkownika z informacją o Pracodawcy, któremu udostępniono Profil Użytkownika.

Warunkiem skorzystania z Udostępniania Profilu przez Użytkownika jest zamówienie Usługi na ekranie rejestracji Użytkownika lub w Ustawieniach (Prywatność) lub w innym miejscu wskazanym w Serwisie.

Udostępnianie Profilu zostanie wyłączone, jeżeli Użytkownik zrezygnuje z tej Usługi. Rezygnacja oznacza, że dane osobowe Użytkownika zawarte w Profilu nie będą udostępnione Pracodawcom. Jeżeli jednak Użytkownik zrezygnuje z Usługi po ich udostępnieniu do Pracodawcy, jego dane osobowe mogą być przetwarzane przez Pracodawcę (jako odrębnego administratora danych) na zasadach przez niego określonych.

Usługodawca nie gwarantuje, że dojdzie do udostępnienia Profilu Użytkownika Pracodawcom, ani że Pracodawcy po jego otrzymaniu skontaktują się z Użytkownikiem.

j) Zapisane wyszukiwania

Użytkownik może zlecić Usługodawcy powiadamianie go o pojawieniu się w Serwisie nowych ofert pracy. Prezentując oferty pracy Usługodawca uwzględniać będzie
w szczególności słowa klucze podawane przez Użytkownika oraz informacje o aktywności Użytkownika w Serwisach. Użytkownik otrzymuje te informacje za pomocą wiadomości e-mail przesyłanych na udostępniony przez Użytkownika adres poczty elektronicznej lub w formie powiadomień w aplikacji mobilnej, jak również może otrzymywać takie informacje za pomocą powiadomień wyświetlanych w przeglądarce (zgodnie z ustawieniami przeglądarki).

Kryteria wyboru ofert pracy wysyłanych w ramach Zapisanych wyszukiwań są samodzielnie wybierane przez Użytkownika i są one tożsame z kryteriami oferowanymi w Wyszukiwarce ofert w Serwisach.

Użytkownik może  również określić częstotliwość przesyłanych powiadomień spośród opcji udostępnionych przez Usługodawcę. Użytkownik może też zrezygnować z otrzymywania takich powiadomień w zakładce Zapisane wyszukiwania lub w innym miejscu wskazanym w Serwisach.

k) Aplikowanie na oferty pracy

Aplikowanie na oferty pracy to Usługa, która umożliwia Użytkownikowi przesyłanie Pracodawcom odpowiedzi na oferty pracy wraz z dokumentami rekrutacyjnymi (w tym CV) za pomocą Serwisu. Aby skorzystać z Aplikowania na oferty pracy wymagane jest posiadanie Konta i uzupełnienie formularza aplikacyjnego. Uzupełnienie formularza aplikacyjnego polega w szczególności na podaniu następujących danych:

a. imię i nazwisko,
b. adres e-mail,
c. numer telefonu,
d. załączeniu CV lub innych dokumentów rekrutacyjnych – jeśli wymaga tego Pracodawca.

W wybranych przypadkach:

a. skorzystanie z Aplikowania na oferty pracy jest możliwe bez logowania się do Konta lub bez potwierdzenia założenia Konta. W takim przypadku Usługodawca tworzy dla Użytkownika Konto niepotwierdzone.
b. nie jest wymagane uzupełnienie formularza aplikacyjnego, o którym mowa powyżej,
c. skorzystanie z Aplikowania na oferty pracy może wymagać posiadania lub założenia konta i uzupełnienie formularza w zewnętrznym systemie rekrutacyjnym Pracodawcy,
d. przesłanie odpowiedzi na ofertę pracy może nastąpić bezpośrednio na adres poczty elektronicznej Pracodawcy,
e. jeżeli Użytkownik jest zalogowany do Konta, formularz aplikacyjny może zostać automatycznie uzupełniony danymi Użytkownika zawartymi w jego Profilu oraz mogą być do niego dołączone dokumenty zapisane przez Użytkownika w Koncie (np. jego CV),
f. jeżeli Użytkownik jest zalogowany do Konta, dane z formularza aplikacyjnego wraz z dokumentami rekrutacyjnymi (w tym CV) są zapisywane automatycznie w Koncie.

l) Odpowiedzi na pytania Pracodawcy

Użytkownik (w tym również Użytkownik posiadający Konto niepotwierdzone), w celu usprawnienia procesu rekrutacji, bezpośrednio po zaaplikowaniu na ofertę pracy opublikowaną przez danego Pracodawcę w Serwisie, może udzielić odpowiedzi na ewentualne dodatkowe pytania zadane przez tego Pracodawcę. Odpowiedzi Użytkownika zostaną następnie przekazane przez Usługodawcę do tego Pracodawcy.

Po udzieleniu przez Użytkownika odpowiedzi na pytania Pracodawcy, Usługodawca udostępni Użytkownikowi w Koncie informacje o tym, jak Użytkownik wypada na tle innych kandydatów, którzy również zaaplikowali na ofertę pracy tego Pracodawcy.

Odpowiedzi Użytkownika będą przechowywane w Koncie Użytkownika do czasu jego usunięcia. W przypadku późniejszego zaaplikowania przez Użytkownika na inną ofertę pracy, dla której dany Pracodawca również przewidział dodatkowe pytania, pola odpowiedzi na pytania mogą zostać automatycznie uzupełnione wcześniejszymi odpowiedziami Użytkownika na tożsame pytania związane z innymi ofertami pracy, na które zaaplikował uprzednio Użytkownik. Przed wysłaniem odpowiedzi Użytkownikowi przysługuje jednak każdorazowo prawo do edytowania lub zmiany odpowiedzi.

Pytania mogą być zadawane wyłącznie przez tych Pracodawców, którzy korzystają z systemu Usługodawcy do zarządzania aplikacjami Użytkowników i możliwości zadania pytań Użytkownikom aplikującym na ich ofertę pracy.

Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treść pytań wybranych przez Pracodawców, ani za wynik procesów rekrutacyjnych przeprowadzonych przez Pracodawców na podstawie odpowiedzi udzielonych przez Użytkowników

m) Raporty o zarobkach

Użytkownik ma możliwość sprawdzenia przeciętnych zarobków na wybranym przez siebie stanowisku pracy i wygenerowania raportu płacowego w tym zakresie. Raport umożliwia poznanie przeciętnej wysokości wynagrodzeń w zależności od wybranych kryteriów takich jak: obszar specjalizacji, poziom stanowiska, poziom doświadczenia, lokalizacja, wielkość firmy, itp. Usługodawca może prezentować Użytkownikowi Raport o zarobkach po uprzednim wypełnieniu przez Użytkownika odpowiedniej ankiety znajdującej się na stronach Serwisu, na podstawie uzupełnionych przez Użytkownika danych w Profilu lub na podstawie danych zawartych w CV zapisanym przez Użytkownika w Koncie. Usługodawca może wykorzystywać dane o zarobkach w celu prezentowania Użytkownikowi Rekomendowanych ofert pracy. Dane te będą automatycznie przetwarzane przez Usługodawcę w celach statystycznych i analitycznych. Użytkownik może aktualizować swoje dane o zarobkach zgromadzone w Koncie.

W ramach tej Usługi Usługodawca może informować Użytkownika za pomocą wiadomości e-mail wysyłanych na udostępniony przez Użytkownika adres poczty elektronicznej lub w formie powiadomień w aplikacji mobilnej, o zbliżającym się końcu ważności ankiety wypełnionej przez Użytkownika, o aktualizacji raportu płacowego w związku z aktualizacją bazy danych Usługodawcy, jak również o zmianach funkcjonalności tej Usługi. Użytkownik może zrezygnować z otrzymywania takich powiadomień, nie rezygnując jednocześnie z korzystania z Usługi.

n) Kreator CV

Użytkownik ma możliwość przygotowania profesjonalnego CV, wybierając udostępniony przez Usługodawcę szablon w Serwisie lub aplikacji mobilnej. Warunkiem skorzystania z tej Usługi jest wypełnienie przez Użytkownika odpowiednich formularzy znajdujących się na stronach Serwisów lub w aplikacji mobilnej.

Gotowy dokument CV Użytkownik może zapisać w swoim Koncie lub pobrać z Serwisu lub aplikacji mobilnej w formacie PDF.

o) Możliwość udziału w Wydarzeniu Jobicon (dotyczy wydarzenia w formie stacjonarnej)

Wydarzenie Jobicon to festiwal pracy organizowany przez Usługodawcę w terminach i miejscach wskazanych każdorazowo przez Usługodawcę m.in. za pośrednictwem danego Serwisu lub Serwisów lub mediów społecznościowych Usługodawcy. Poszczególne Wydarzenia Jobicon skierowane są do Pracodawców oraz Użytkowników (w szczególności studentów i absolwentów w wieku 19-30 lat). Podczas poszczególnych Wydarzeń Jobicon Pracodawcy mają możliwość spotkania się z kandydatami i rekrutowania ich do pracy, a także mają możliwość budowania i umacniania pozytywnego wizerunek swojej marki.

Użytkownik ma możliwość pobrania imiennego biletu i udziału w danym Wydarzeniu Jobicon. W ramach wstępu na dane Wydarzenie Jobicon Użytkownik otrzymuje m.in:
a. możliwość spotkania się z Pracodawcami i poznania ich aktualnych ofert pracy;
b. możliwość wzięcia udziału w wykładach (m.in. spotkania z gośćmi ze świata biznesu, nauki i mediów, którzy podzielą się swoimi zawodowymi historiami), warsztatach i szkoleniach organizowanych przez Usługodawcę.

Użytkownik może przebywać na terenie danego Wydarzenia Jobicon tylko w dniu tego wydarzenia i tylko w czasie jego trwania.

Na terenie i podczas poszczególnych Wydarzeń Jobicon Użytkownika obowiązuje całkowity zakaz:
a. wnoszenia i używania broni, amunicji i materiałów pirotechnicznych, oraz substancji chemicznych, stanowiących zagrożenie pożarowe, zagrożenie uszkodzenia mienia oraz stwarzających niebezpieczeństwo dla życia i zdrowia osób przebywających na terenie poszczególnych Wydarzeń Jobicon;
b. wnoszenia i spożywania alkoholu oraz środków odurzających i substancji psychotropowych;
c. palenia tytoniu i używania otwartego ognia;
d. korzystania z e-papierosów lub podgrzewaczy tytoniu;
e. zakłócania porządku publicznego (np. głośne zachowania);
f. niszczenia infrastruktury festiwalu (np. obklejania reklamami ścian, podłogi);
g. zanieczyszczanie hal i terenów otwartych odpadami wygenerowanymi przez siebie (opakowania po napojach i jedzeniu, niedopałki, gumy do żucia itp.);
h. opierania się o elementy zabudowy stoisk, konstrukcje reklamowe i inne elementy aranżacji przestrzeni danego Wydarzenia Jobicon;
i. prowadzenia jakichkolwiek działań komercyjnych, akwizycyjnych, a także agitacyjnych oraz zbiórek pieniężnych, jak również działań niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa.

Usługodawca zastrzega sobie prawo do usunięcia z danego Wydarzenia Jobicon Użytkowników, którzy swoim zachowaniem naruszają powyższe postanowienia, w tym przepisy porządkowe obowiązujące w miejscu, w którym organizowane jest to Wydarzenie Jobicon, jak również Użytkowników, którzy swoim zachowaniem utrudniają lub uniemożliwiają prawidłowy przebieg tego Wydarzenia Jobicon.

Poprzez wzięciu udziału w danym Wydarzeniu Jobicon, Użytkownik na podstawie art. 81 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych i niezależnie od postanowień Regulaminu w przedmiotowym zakresie, wyraża zgodę na nieodpłatne utrwalanie, zwielokrotnianie i rozpowszechnianie swojego Wizerunku (w tym głosu) przez Usługodawcę, utrwalonego w ramach materiałów lub Utworów powstałych podczas tego Wydarzenia Jobicon. Wizerunek będzie rozpowszechniany bez ograniczeń czasowych i terytorialnych. Usługodawca oświadcza, że Wizerunek będzie wykorzystywany w kontekście sprawozdania z danego Wydarzenia Jobicon, w którym wziął udział Użytkownik oraz w celach promocyjnych, reklamowych i marketingowych Usługodawcy, w szczególności poprzez jego zamieszczenie na Serwisach, w ramach mediów społecznościowych Usługodawcy, w materiałach handlowych Usługodawcy lub poprzez jego udostępnienie w sieci Internet, tak aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym. Niezależnie od powyższego, w przypadku utrwalania Wizerunku w ramach Utworów, Wizerunek będzie wykorzystywany na polach eksploatacji określonych w Regulaminie właściwych dla Utworów. Jednocześnie Użytkownik wyraża zgodę na zestawienia swojego Wizerunku z wypowiedziami lub wizerunkami innych osób lub ze znakami towarowymi Usługodawcy lub innych podmiotów uczestniczących w danym Wydarzeniu Jobicon.

Usługodawca zastrzega sobie prawo do weryfikacji w dowolnym momencie dokumentów Użytkownika, uprawniających do przebywania na terenie danego Wydarzenia Jobicon, a w przypadku potwierdzenia lub uprawdopodobnienia posługiwania się dokumentami innego Użytkownika, bądź ich podrobienia, do usunięcia Użytkownika, u którego stwierdzono powyższe naruszenia, z miejsca w którym odbywa się to Wydarzenie Jobicon i na jego koszt.

Użytkownik zobowiązany jest do zabezpieczenia własnego mienia wnoszonego na teren danego Wydarzenia Jobicon przed ewentualnymi szkodami lub utratą, na własny koszt i ryzyko.

Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody, wynikające z niestosowania się do powyższych postanowień dotyczących Wydarzenia Jobicon.

II. Usługi dostępne dla Użytkowników i Użytkowników niezalogowanych

1. Rekomendowane oferty pracy w Serwisach

Usługodawca informuje Użytkownika lub Użytkownika niezalogowanego – za pomocą specjalnego, indywidualnego raportu – o ofertach pracy publikowanych w Serwisie, dopasowanych do preferencji i zainteresowań Użytkownika lub Użytkownika niezalogowanego. Rekomendowane oferty pracy są prezentowane Użytkownikowi lub Użytkownikowi niezalogowanemu przez Usługodawcę w różnych miejscach w Serwisach lub za pomocą powiadomień wyświetlanych w przeglądarce (zgodnie z ustawieniami przeglądarki). Raport tworzony jest dla indywidualnego Użytkownika lub Użytkownika niezalogowanego na podstawie analizy jego preferencji i zainteresowań, w tym ofert pracy, które Użytkownik lub Użytkownik niezalogowany oglądał i na które wysyłał aplikacje oraz informacji przetwarzanych w związku z innymi Usługami świadczonymi przez Usługodawcę. Do tworzenia raportu mogą być wykorzystywane również dane zawarte w Profilu Użytkownika lub w CV zapisanym przez Użytkownika w Koncie

2. Aplikacja mobilna „Pracuj.pl oferty pracy”

Aplikacja mobilna Usługodawcy umożliwiająca Użytkownikowi lub Użytkownikowi niezalogowanemu korzystanie za pomocą wybranych urządzeń mobilnych z wybranych funkcjonalności Konta i Usług.

3. Wzory CV i listów motywacyjnych, dokumenty i poradniki

Użytkownik lub Użytkownik niezalogowany ma możliwość pobrania dokumentów udostępnionych przez Usługodawcę w Serwisach, a w szczególności przykładowych wzorów CV i listów motywacyjnych.

Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany zakresu i formy udostępnionych dokumentów w dowolnie wybranym terminie.

Usługodawca nie bierze odpowiedzialności za wynik procesu rekrutacyjnego, w którym Użytkownik lub Użytkownik niezalogowany posłużył się wzorami dokumentów oferowanymi przez Usługodawcę.

4. Wyszukiwarka ofert w Serwisach

Użytkownik lub Użytkownik niezalogowany ma możliwość wyszukiwania oraz przeglądania opublikowanych w Serwisach ofert pracy według udostępnionych kryteriów. W celu wyszukiwania ofert pracy Użytkownik lub Użytkownik niezalogowany może także skorzystać z chatbota dostępnego w aplikacji Facebook Messenger.

Jeżeli Użytkownik lub Użytkownik niezalogowany korzysta z aplikacji mobilnej Usługodawcy ma również możliwość wyszukiwania ofert pracy na mapie.

5. Kalkulator wynagrodzeń

Użytkownik lub Użytkownik niezalogowany ma możliwość w Serwisie dokonywania poglądowych obliczeń kwot wynagrodzenia netto i brutto. Usługodawca nie gwarantuje poprawności wyników oraz nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy Pracodawcą a pracownikiem. Usługa może być dostępna również w formie mobilnej (Aplikacja mobilna „Kalkulator wynagrodzeń”).

6. Ścieżki kariery

Użytkownik lub Użytkownik niezalogowany ma możliwość uzyskania informacji o wykonywaniu danego zawodu w praktyce. Usługa skierowana jest w szczególności do studentów, którzy mogą dzięki niej zaczerpnąć informacje na temat stanowiska, na którym chcieliby pracować w przyszłości.

Ich znalezienie jest możliwe za pomocą wyszukiwarki Ścieżek kariery, w której należy podać nazwę danego zawodu lub kierunku studiów.

Usługa umożliwia zapoznanie się ze ścieżką dotarcia do danego stanowiska, umiejętnościami posiadanymi przez osoby wykonujące wybrany zawód lub ukończonymi przez nie kursami. W ramach Ścieżek kariery Usługodawca może przedstawić również opis pracy na danym stanowisku, informacje o przeciętnych zarobkach osiąganych na tym stanowisku oraz nazwy podobnych zawodów.

Do tworzenia Ścieżek kariery mogą być wykorzystywane informacje zawarte w Profilu Użytkownika, takie jak: dane dotyczące wykształcenia, umiejętności, przebytych kursów zawodowych oraz zajmowanych stanowisk.

Usługodawca nie gwarantuje poprawności, prawdziwości, rzetelności i dokładności informacji prezentowanych w ramach Usługi.

7. Inne usługi

Usługi niewymienione w Regulaminie świadczone są przez Usługodawcę na zasadach określonych we właściwych regulaminach.