20.01.2023 · 2/2023

Otrzymanie powiadomień o transakcjach dokonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze

2023-01-20, godz. 14:28

Zarząd spółki Grupa Pracuj S.A. („Spółka”) informuje, że w dniach 19 i 20 stycznia 2023 r. otrzymał powiadomienia o transakcjach na akcjach Spółki, o których mowa w art. 19 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („MAR”), od następujących osób pełniących obowiązki zarządcze: (i) Przemysława Gacka – Prezesa Zarządu Spółki, (ii) Macieja Nogi – Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki, (iii) Rafała Nachyny – Członka Zarządu Spółki oraz (iv) Gracjana Fiedorowicza – Członka Zarządu Spółki.

Powiadomienia dotyczą nieodpłatnego przeniesienia części akcji Spółki posiadanych przez wyżej wskazane osoby na rzecz członków wyższej kadry zarządzającej Spółki oraz spółek z grupy kapitałowej Spółki. O otrzymaniu informacji o zamiarze dokonania przedmiotowych transakcji Spółka informowała raportem bieżącym nr 01/2023 z dnia 5 stycznia 2023 r.

Powiadomienia stanowią załączniki do niniejszego raportu bieżącego.
Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.