21.05.2024 · 5/2024

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Grupa Pracuj S.A. na dzień 18 czerwca 2024 roku

21 maja 2024, 16:47

Zarząd spółki Grupa Pracuj S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje o zwołaniu, na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 395 § 1, art. 4021, art. 4022 oraz art. 4065 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 18 czerwca 2024 r. na godzinę 10:00, w siedzibie Spółki w Warszawie (00-838) przy ul. Prostej 68, na VIII piętrze, z porządkiem obrad wskazanym poniżej. 


Zarząd Spółki jednocześnie informuje, że Rada Nadzorcza Spółki, zgodnie z § 20 ust. 4 lit. k) Statutu Spółki oraz zasadą 4.7 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021, pozytywnie zaopiniowała projekty uchwał oraz porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 


Porządek obrad: 
Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 
Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 
Sporządzenie i sprawdzenie listy obecności. 
Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał. 
Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 
Podjęcie uchwał w sprawie: 
- rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2023 roku; 
- rozpatrzenia i zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2023 roku; 
- rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2023 roku; 
- podziału zysku Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2023 roku; 
- wyrażenia opinii dotyczącej sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok 2023; 
- zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku zakończonym 31 grudnia 2023 roku; 
- udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2023; 
- udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2023; 
- zmiany wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej; 
- zmiany Statutu Spółki; 
- przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki; 
- rozwiązania funduszu celowego utworzonego na zakup akcji własnych oraz przeniesienia zgromadzonych na nim środków na - kapitał zapasowy Spółki. 
Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 
 
Wśród projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia znajduje się uchwała w sprawie zmiany Statutu Spółki. Zmiany Statutu obejmują zmianę: § 20 ust. 4 lit. j), § 20 ust. 4 lit. l)-o), § 20 ust. 4 lit. v), § 22 ust. 1 oraz § 28 pkt 3 Statutu Spółki. W załączniku do niniejszego raportu, Zarząd przedstawia treść nowego tekstu jednolitego Statutu ze wskazaniem proponowanych zmian. 


Zarząd Spółki jednocześnie informuje, iż w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia można wziąć udział przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. 

Załącznikami do niniejszego raportu są: 
ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zawierające porządek obrad
projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
projekt tekstu jednolitego Statutu Spółki
treść nowego tekstu jednolitego Statutu Spółki ze wskazaniem proponowanych zmian
formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika
formularz oświadczenia o zamiarze uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej
informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów
sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku zakończonym 31 grudnia 2023 r.
sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2023
raport biegłego rewidenta w zakresie oceny sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2023


Spółka udostępnia wszelkie informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki pod adresem: https://grupapracuj.pl/ w zakładce Dla inwestorów w pod-zakładce: Walne Zgromadzenie


Szczegółowa podstawa prawna:  
§ 19 ust. 1 pkt 1) i 2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757).